Ga naar hoofdinhoud

Tegenslagen oppakken met Jezus voor ogen. In de zwaarste omstandigheden een kans zien om met Hem tot overwinning te komen. Dan wordt je zelf geestelijk breed en lang, en raak je geworteld in heilige grond, dan blijf je staande en zie je uit naar alles wat God ons beloofd.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Willibrord (Oegstgeest), en de H. Joannes de Doper (Katwijk), weekeinde van 13 en 14 september 2014, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de Joannes de Doper te Katwijk (MP3)

Preek beluisteren vanuit de Joannes de Doper te Katwijk (MP3)

Preek: A2014DHJ24AKRVHAUFX

Lezingen

E.L.: Numeri 21,4-9
Ps.: Psalm 78 (Kruisverheffing) of psalm 89 (Augustinus)
T.L.: 1 Johannes 4, 7-16
VE.: Alleluia. Wij aanbidden en loven U, Christus … of: GvL 249
Ev.: Johannes 3, 13-17

Homilie

Het is maar af en toe dat we op een zondag het feest van Kruisverheffing vieren. Dit feest valt op 14 september en dat valt maar één op de zeven keer op een zondag. Kruisverheffing richt ons meteen op de kern van ons geloof. De wereld omgekeerd. Wat vieren we gewoonlijk. Verjaardagen, huwelijksjubilea, kampioenschappen, een gouden plak of een beker. Wat vieren we gewoonlijk? Meestal onderwerpen waar je blij van wordt, die je vrolijk stemmen, en met een vrolijk lied, een grappenmaker en wat bier en wijn erbij moet dat dan wel lukken.

Maar wij als gelovigen vieren kruisverheffing. Dit feest begon in Jeruzalem op 13 september 335, toen boven het Heilig Graf een basiliek werd ingewijd. Keizerin Helena had zich ingespannen om voorwerpen en plaatsen terug te vinden die rechtstreeks met Jezus te maken hadden. In oude legenden wordt verhaald hoe zij het kruis waaraan Christus was gestorven terugvond en oude tradities van de Christenen ter plaatse brachten haar bij het graf waarin Jezus gelegen had. Dat kruis was belangrijk. Het Christendom begon sterk aan belang te winnen. Dit soort voorwerpen hadden een geweldige aantrekkingskracht, net als in onze tijd de lijkwade van Turijn. Maar zoals dat gaat in een wereldrijk met meerdere belangrijke plaatsen zoals Jeruzalem Constantinopel en Rome, het kruis werd in meerdere stukken verdeeld.

Die basiliek boven het graf, het terugvinden van het kruis, zijn de aanleiding van dit feest. Christenen vieren niet zomaar en politiek belang of invloed in de kerk is altijd tijdelijk. Christenen hebben meteen het diepe belang beseft van het kruis. Of zoals Jezus zegt: “Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard (Mat. 10,38)”.

Ook Augustinus heeft nagedacht over het kruis. Hij zoekt wat dit kruis voor ons kan betekenen en gebruikt de vorm van het kruis om richting te geven aan onze gedachten. Hij zegt in een van zijn preken (ik citeer een wat langer stukje van Augustinus zelf): “Christus heeft immers niet voor niets voor zo’n dood gekozen, want Hij kon zelf bepalen of Hij wel of niet zou sterven. Als Hij zelf kon bepalen of Hij wel of niet zou sterven, waarom zou Hij dan niet zelf kunnen bepalen hoe Hij zou sterven? Het is niet voor niets dat Hij daarbij voor het kruis heeft gekozen. Want door het kruis gaf Hij u de gelegenheid om u voor deze wereld te laten kruisigen (Gal 6,14). Bij het kruis ligt de breedte namelijk in de dwarsbalk waarop de handen worden vastgemaakt, want die staan voor de goede werken. De lengte zit hem in het gedeelte van het kruishout dat vanaf de dwarsbalk tot op de grond loopt. Daaraan wordt het lichaam vastgemaakt en dan staat het bij wijze van spreken rechtop. En rechtop staan, staat voor de volharding. De hoogte zit hem in het stuk dat vanaf de dwarsbalk omhoog gaat en uitsteekt tot aan het hoogste punt. Dat staat voor het uitzien naar de beloningen van boven. En waarin zou de diepte anders liggen dan in het gedeelte dat in de grond zit? We kunnen het niet zien, het gaat schuil in het verborgene. Het is niet te zien, maar er steekt iets van uit dat wel te zien is. Nu, als u dit alles hebt begrepen (Mt 13,51), niet alleen door tot inzicht te komen, maar ook tot actie – want allen die uit ontzag voor de Heer handelen, komen tot een goed inzicht – als u dit alles hebt begrepen, moet u zich, als u kunt, tot het uiterste inspannen om de liefde van Christus te leren kennen, die alle kennis te boven gaat. Als u dat is gelukt, zult u worden vervuld van de algehele volheid van God (Ef 3,19). Dan zult u zelf ervaren wat er wordt bedoeld met: van aangezicht tot aangezicht (1 Kor 13,12). U zult worden vervuld van de algehele volheid van God, maar dan niet in de zin dat u helemaal God wordt, maar dat u vol wordt van God.” (Sermo 53,15-16) (http://www.augustijnsinstituut.nl/C174-Vas05.html)”

Elk deel van het kruis licht Augustinus toe en koppelt hij aan een gedachte. Aan het einde zegt hij dan: “… als u dit alles hebt begrepen, moet u zich, als u kunt, tot het uiterste inspannen om de liefde van Christus te leren kennen, die alle kennis te boven gaat”.

Hiermee geeft Augustinus aan dat kennis alleen niet voldoende is, je moet ook tot actie overgaan en dat lukt alleen als liefde je drijfveer is. Zonder liefde houd je het niet vol, dan wordt het een prestatie van jezelf, maar als Gods liefde jou vervult, dan zullen jouw daden van God uit gedaan worden en een bijdrage zijn aan Gods koninkrijk.

Augustinus ziet in het kruis de weg tot volmaaktheid, waarom zou Jezus anders die weg voor ons gegaan zijn. Augustinus geeft in diezelfde preek daar een toelichting op: “… wanneer het leven wordt geteisterd, “zeg dan niet meteen dat u God voor niets hebt vereerd, dat u voor niets goede werken hebt gedaan en dat u daarin voor niets hebt volhard. Nee, want door goede werken te doen bent u zelf als het ware breed, en door erin te volharden lang geworden”.

Tegenslagen oppakken met Jezus voor ogen. In de zwaarste omstandigheden een kans zien om met Hem tot overwinning te komen. Dan wordt je zelf geestelijk breed en lang, en raak je geworteld in heilige grond, dan blijf je staande en zie je uit naar alles wat God ons beloofd. Dan vieren wij feest, dan is er vreugde in ons hart, een vreugde die groter is dan van bier of wijn. Dan gaan we als vanzelf zingen van Gods grote daden. Als zelfs het kruis en de dood hun dreiging verloren hebben, is er niets meer dat ons kan scheiden van de Liefde van Christus. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God, onze Vader.

Wij bidden op voorspraak van de heilige Augustinus voor de Kerk wereldwijd; dat zijn woord en zijn voorbeeld allen mag inspireren en bemoedigen, dat zijn wijsheid en inzicht ons geloof versterkt, dat alle gelovigen het mysterie van het kruis beter gaan verstaan als weg naar het leven. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor onze wereld, bijzonder in deze dagen voor allen die een zwaar kruis dragen, in oorlogsgebieden of op de vlucht, maar ook door ziekte of eenzaamheid in onze landen. Bidden wij dat alle mensen van goede wil stappen zetten om hen te helpen, zodat het kruis lichter wordt en allen samen Gods liefde bevorderen. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekern, dat wij tijd vinden en maken om de wijsheid van Augustinus tot ons te nemen, dat we de kansen benutten die deze tijd ons biedt, dat we zelf meer en meer ervoor kiezen onze levensweg met Christus te gaan. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, we bidden om geloof en liefde, om hoop en wijsheid, dat de harten mogen branden voor God en de naaste, op voorspraak van onze patroon de heilige bisschop Augustinus. (Laat ons bidden.)

Intenties

Back To Top