skip to Main Content

Hoe gaan we om met het lijden? Die vraag komt vandaag indringend naar voren. De weg die Jezus gaat is anders dan die van de wereld. Petrus heeft daar nog veel in te leren, net als wij.

Eucharistieviering in de kerken van de H.H. Laurentius en Elisabeth (kathedraal) en de H. Liduina (Hillegersberg), weekeinde van 29 en 30 augustus 2020, om 17.00, 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2020DHJ22A2

Lezingen

E.L: Jeremia 20, 7-9
Psalm: Ps. 63 (62), 2, 3-4, 5-6, 8-9
T.L: Romeinen 12, 1-2
All: Cf. Efese 1, 17-18
EV: Matteüs 16, 21-27

Homilie

Vandaag het vervolg op het Evangelie van verleden week. Toen hoorden we Jezus tegen Simon zeggen dat hij de rots is waarop Hij zijn Kerk zou bouwen. Hoe kan het zo snel omslaan. Toen hoorde Petrus: Niet vlees en bloed hebben je dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Nu vandaag is hij niet de rots maar satan en Jezus zegt: “Gij Iaat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil”. Hoe kan het zo omslaan. Wat zegt dit over Jezus en wat zegt dit over Petrus.

Wat Jezus betreft is het eenvoudig. Hij zoekt en doet in alles de wil van de Vader. Dat is zijn leven, zijn wezen, zijn hartstocht. Net als Jeremia in de eerste lezing. Jeremia moppert nog op God. Hij zegt: “Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken” “Er laait een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden maar het lukt me niet.” Jeremia wil die hartstocht niet die hem beweegt om Gods woord te verkondigen, maar het is sterker dan hijzelf.

Bij Jezus is het anders, Jezus is een met de wil van de Vader en het is de liefde die de band is van die eenheid, de liefde van de Vader voor de Zoon en van de Zoon voor de Vader. Het is in de Heilige Geest dat Jezus diep verlangt de Wil van de Vader te vervullen. Zo is Jezus uiterst consequent en stabiel. Zo kan er niets op zijn weg zijn dat Hem tegenhoudt, ook het lijden en de kruisdood niet.

Bij Petrus is dit anders. Hoe kan hij omslaan van rots naar satan. Overigens hebben we bij het woord satan vaak lugubere en angstige gevoelens, maar Jezus hanteert dit eenvoudig in de sfeer van verleiding, bekoring om niet de wil van de Vader te doen.

Hoe kan Petrus omslaan van Rots waarop Jezus zijn Kerk bouwt naar “Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot”? De omslag zit hem in het lijden. We weten niet wat Petrus had verwacht, waar hij zijn hoop op had gesteld, we weten niet wat voor toekomstbeeld hij had, wat zijn idee was voor de toekomst met Jezus, maar dit is duidelijk: lijden en sterven maken daar geen deel van uit.

Kijken we nu naar onze tijd. Wat kunnen we hier leren van Petrus en natuurlijk van Jezus?

In veel opzichten lijkt de moderne tijd op de Petrus in het Evangelie van vandaag. De wereld is veranderd door de komst van Christus. In tweedui9zend jaar heeft zijn visie en zijn voorbeeld doorgewerkt. Heel de moderne zorg, de medische wereld, de ziekenhuizen en zorgcentra, de aandacht voor gehandicapten, het is ondenkbaar zonder zijn voorbeeld; de manier waarop Hij met de zieken omging, gratis, met oog voor heel de mens, geestelijke en lichamelijk, de opdracht aan zijn leerlingen de zieken de handen op te leggen en te genezen; het ligt aan de basis van onze moderne medische zorg.

Waarom Is Jezus dan zo fel naar Petrus als Petrus wil voorkomen dat Jezus zal lijden en sterven. Waarom noemt Jezus hem satan, als Petrus zegt: “Dat verhoede God, Heer! Zoiets mag U nooit overkomen!” Is het niet logisch dat Petrus dit zegt, ligt zijn reactie niet in het verlengde van Jezus’ eigen voorbeeld? Hij verlichtte het lijden van mensen, Hij genas zieken, deed lammen lopen, genas blinden en doven, wekte doden op. En als Petrus nu voor Jezus opkomt, wordt hij satan genoemd.

Het heeft allemaal met het lijden te maken. Er is een verschil tussen het ene lijden en het andere. Er is een lijden dat we moeten verlichten, maar er is ook een lijden waar we doorheen moet.

Amen.

Voorbede

Bidden wij in tot God die ons nabij is in voor- en tegenspoed.

Wij bidden voor alle christenen, dat zij door de heilige Geest mogen onderscheiden hoe we moeten omgaan met het lijden, hoe we lijden kunnen verlichten en lijden dragen, hoe we in alles Gods wil kunnen vervullen en met Jezus bijdragen aan de verlossing van de wereld. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor zieken en mensen die op een ander manier lijden, dat zij niet hun toevlucht nemen naar manieren die God niet wil, dat zij hulp en steun vinden bij mensen om hen heen, dat zij de diepe zij mogen ontdekken van het lijden met Jezus meemaken tot heil van anderen en van henzelf. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat wij extra tijd en aandacht geven aan zieken en eenzamen, aan mensen in benarde situaties of in achterstandsituaties, dat we met Jezus hen nabij zijn en steun geven waar we kunnen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, dat we de coronabeperkingen positief oppakken, dat we nieuwe kansen zien om goed te doen, dat we van Jezus leren in alles de wil van de Vader te zoeken. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top