skip to Main Content

Maria is ten hemel opgenomen. De hemel en de aarde verheugen zich. Wij delen in die vreugde vandaag op deze feestdag.

Eucharistieviering in de parochiefederatie RRM, in de kerken van Albertus Magnus (Blijdorp), de HH. Laurentius en Elisabeth (kathedraal), de H. Lambertus (Kralingen), weekeinde van 14 en 15 augustus 2021, om 17.00, 19.00, 10.00 uur en 12.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2021DHJ20B-MTHO

Lezingen

E.L: Apokalyps 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
Psalm: Ps. 45 (44), 10bc, 11, 12ab,16
T.L: 1 Korinte 15, 20-26
All. Vers. Maria is ten hemel opgenomen. Het engelenkoor jubelt. Alleluia.
EV: Lucas 1, 39-56

Homilie

Toen paus Pius XII in 1950 plechtig het dogma van de Tenhemelopneming van Maria afkondigde, bevestigde hij dit met deze woorden: “ … dat de Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria, na het voltooien van haar aardse levensweg, met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen”.

Waarom is dit belangrijk voor de Kerk? Waarom is dit belangrijk voor ons?

Wij geloven dat Christus ten hemel is opgestegen. Na zijn verrijzenis met Pasen vieren we op de donderdag een week voor Pinksteren het feest van zijn hemelvaart. Op zich is hemelvaart niet onbekend in de Bijbel. In het Oude Testament wordt de hemelvaart van de profeet Elia beschreven. Ook zijn er oude verhalen over de hemelvaart van Mozes. Die twee verschenen met Jezus op de berg. Dat hebben we op 6 augustus nog herdacht. Er is weinig discussie over Elia of over Mozes, net zo min als er discussie is over Jezus’ hemelvaart. Maar over de tenhemelopneming van Maria is wel flink gediscussieerd, omdat die niet beschreven is in de Handelingen van Apostelen, net zo min als haar overlijden. Daarvoor moet je te raden gaan in latere bronnen.

Misschien moeten we ons eerst afvragen wat de hemel is. En als je een idee hebt van wat de hemel is, dan kun je ook nadenken over de tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam.

Wat Jezus betreft is zijn hemelvaart de uitdrukking van de voltooiing van zijn zending. Zelf zegt Hij dat men Hem zal zien zitten aan de rechterhand van God. Zijn hemelvaart is de bevestiging dat Hij zijn definitieve plek bij God, in Gods Koninkrijk, in de hemel, heeft ingenomen.

Zo is de hemelvaart van Elia de bevestiging dat Elia een bijzondere krachtige profeet was die zijn zending van Godswege heeft volbracht en dat daar niets meer aan of afgedaan kan worden. Om die reden is er ook de traditie over de hemelvaart van Mozes.

Maar hoe zit dat dan met Maria? De tweede lezing van dit feest geeft ons een hint. Paulus schrijft: “Zoals allen sterven in Adam zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens, bij zijn komst zij die Christus toebehoren; …”.

“Zij die Christus toebehoren”. Maria, zijn moeder, behoorde Christus volledig toe. Haar moederschap was volledig aan Hem gewijd. Haar leven was volledig aan God gewijd. De Kerk erkent haar zondeloosheid vanaf het begin van haar bestaan. En zo erkent de Kerk ook dat haar einde zonder bederf is geweest. Voor de Kerk is dit zo duidelijk dat zij dit als dogma heeft vastgesteld.

Toch weten we daarmee niet wat die lichamelijke tenhemelopneming dan precies is. Als Jezus na zijn verrijzenis verschijnt aan zijn leerlingen, herkennen ze Hem meestal niet. De verhalen over zijn verschijning geven weer dat Hij aan de ene kant met hen eet, maar dat Hij ook zonder dat er een deur open gaat in hun midden staat. Zijn Lichaam is niet zo lichamelijk meer als dat van ons.

Misschien moeten we om dat te verstaan naar onze geloofsbelijdenis kijken. Aan het einde belijden wij dat we geloven in de verrijzenis van het lichaam. Op een audiëntie van 4 december 2013 sprak paus Franciscus daarover. “Omdat Jezus verrezen is zullen wij verrijzen. Wij bezitten de hoop op de verrijzenis omdat Hij ons de deur naar die verrijzenis heeft geopend. En deze verrijzenis, deze gedaanteverandering van ons lichaam wordt in dit leven voorbereid door de band met Jezus in de Sacramenten, vooral in de Eucharistie”.

Zoals Maria aan het begin van haar leven deel heeft gekregen aan de zondeloosheid van Jezus, zo krijgt Maria aan het einde van haar leven ook deel aan zijn verrijzenis.

Waarom is dat van belang voor ons? Met die vraag begon ik deze homilie. Omdat Maria een gewoon meisje was bij wie God grote dingen heeft gedaan, is zij de gezegende onder alle vrouwen en mannen en is zij ons voorbeeld. Zoals God met haar heeft gedaan, zo zal Hij ook met ons doen.

Zoals Jezus is verrezen en niet meer sterft, zo zal ook Maria het bederf niet zien, zij heeft deel gekregen aan diezelfde onsterfelijkheid van Jezus.

Het klinkt waarschijnlijk allemaal wat theologisch, maar de boodschap is eenvoudig. Zo bijzonder als haar begin was, waarover we lezen in het Evangelie, zo bijzonder is ook haar einde, want God is begin en einde en wat Hij begint, voltooit Hij ook.

Zoals Hij met Maria heeft gedaan, zo zal Hij ook met ons doen. Hier in de Eucharistie hebben we al deel aan de verrijzenis van Jezus. Hier zijn wij lichamelijk al met Hem verbonden. Hier worden we als gemeenschap samen Lichaam van Christus, Kerk, Bruid van Christus, Volk van God.

Dat zien we bij Maria, zijn Moeder en onze Moeder. Dat is een feest waard en dat vieren we op deze dag. We vieren dus ook onze eigen toekomst, want wat God in ons begonnen is, zal Hij ook tot voltooiing brengen. Net als bij Maria die voorgoed haar plaats heeft bij God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Voorbede

Wij bidden in dankbaarheid en vreugde tot onze hemelse Vader.

Wij bidden voor de Kerk, dat zij altijd het perspectief van de eeuwigheid voor ogen houdt. Dat de Kerk erin mag slagen vele mensen samen te brengen, dat de Moeder van de Heer daarin ons voorbeeld en onze voorspreekster is. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, dat velen in Maria een voorbeeld mogen zien van grote liefde en trouw. Dat zij ook door haar tot Christus naderen en deel krijgen aan zijn verrijzenis. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we Maria in ons dagelijks leven in ons hart sluiten, opdat wij eens met haar kunnen zeggen dat God ook grote dingen aan ons heeft gedaan, wanneer ook wij deel krijgen aan de verrijzenis van Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden in dit jaar van het gezin op voorspraak van Sint Jozef, dat we net als hij Maria een waardige plaats geven in ons gezin, dat we haar ook als lerares van liefde mogen erkennen en door haar Jezus beter leren kennen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top