skip to Main Content

Jezus navolgen vraagt een keuze, vraagt kracht en inzet en het vergt een topsportmentaliteit, waarin je kritisch naar jezelf kijkt, wat je doet en zegt, of Jezus werkelijk de norm voor jouw leven is.
C2016ADV01C

Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerken van de H. Willibrord te Oegstgeest en de H. Joannes de Doper te Katwijk om 19.00, 09.30 en 11.00 uur. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering met gastkoor Essence, beluisteren vanuit de H. Willibrord te Oegstgeest (MP3)

Preek beluisteren vanuit de H. Willibrord te Oegstgeest (MP3)

Welkom vooraf aan de viering

Van harte welkom, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via de kerkradio of het internet.

Op deze eerste zondag van de Advent beschrijft het Evangelie
schrikwekkende tekenen en eindigt met de oproep om stand te houden.
Daartoe zijn wij hier samen en daarvoor zoeken wij Gods nabijheid;
dat Hij ons kracht geeft meer en meer de weg van Jezus te gaan.

Vandaag zal onze pastoor Michel Hagen de celebrant zijn.

Ik mag u uitnodigen te gaan staan bij de intrede.

Lezingen

E.L: Jeremia 33,14-16
Psalm: 25 (24), 4bc-5ab, 8-9, 10 en 14
T.L: 1 Tessalonicenzen 3,12-4,2
All: Psalm 85 (84), 8
EV: Lucas 21,25-28. 34-36

Homilie

Dat we standhouden voor het aangezicht van de Mensenzoon. Zo eindigt het Evangelie vandaag. Wat betekent dat? Standhouden voor het aangezicht van de Mensenzoon.

Het Evangelie begint met een schets van een eindtijd zoals we die de afgelopen weken al meer hebben gehoord. Het zijn angstige tijden die beschreven worden: “Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.” Met de huidige voorspellingen van klimaatverandering, zijn er landen zoals Bangladesh die nu al die dreiging van een woeste zee ervaren.

Toch wordt hier niet alleen letterlijk de zee of de oceaan bedoeld. In de Bijbel staat de zee ook vaak voor de volkeren van de wereld, volkeren die massaal in beweging komen en met elkaar in oorlog raken; oorlogen en volkeren die landen overspoelen en veel levens verwoesten.

We lezen over tekenen aan zon, maan en sterren. Want: … de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. De vaste ordening van deze wereld, en de tijd, de wijzen en geleerden, de wetenschappers en politici van deze tijd zullen het niet meer weten, de grote oplossingen die de religieuze leiders altijd wisten te bieden, houden geen stand. De heilige boeken schieten tekort. De levensvragen worden in die tijd en in die maatschappij niet meer beantwoord, want de antwoorden bieden geen houvast of richting. “De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen.”

De afgelopen tijd hebben we in de doordeweekse vieringen lezingen gehoord waarin steeds weer een wereldrijk aan zijn einde kwam, grote heerschappijen, zoals die van de Perzen, de Grieken en later de Romeinen, maar in onze tijd ook de ideologische wereldrijken zoals het Communisme het Nazisme. Ze houden geen stand, steeds komt er een einde aan. Zo moeten we nuchter zijn en beseffen dat ook aan een kapitalistisch wereldrijk ooit een einde komt. En in onze tijd zien we de scheuren al toenemen. “Bidt dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon”.

Paulus schrijft ook zoiets in de tweede lezing: “De Heer sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het aanschijn van God onze Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen”. Paulus zegt: “Onberispelijk en heilig”. “Standhouden voor het aangezicht van de Mensenzoon”, betekent dat we Jezus trouw hebben nagevolgd, zodat we kunnen zeggen: “Heer, ik heb gedaan wat U mij hebt opgedragen, ik heb het volgehouden in de liefde voor God en de naaste, ik heb het volgehouden in geloof en hoop, ik het standgehouden in trouw aan U en uw Kerk en aan de mensen die U mij hebt toevertrouwd.

Het Evangelie wijst ons een richting als alle wereldrijken ineenstorten. In andere teksten waarschuwt Jezus ons om dan niet vast te houden aan je bezit, aan de plek waar je woont, laat de Geest je leiden naar een plek waar je God kunt dienen en Jezus kunt navolgen.

Jezus is heel nuchter, Hij spiegelt ons geen luilekkerland voor. Hij belooft geen rozentuin zonder doornen, hem navolgen betekent het kruis opnemen en dat kruis komt op één of andere manier altijd je leven binnen. Wijs het niet af, maar pak het op, blijft Hem navolgen tot het einde, overwin met het kruis.

Hiermee begint de eerste zondag van de Advent. De Kerk houdt ons het beeld voor dat je met Kerstmis niet de wereld van Christus binnen kunt stappen, zonder de oude wereld achter je te laten. We hebben vier zondagen vooraf aan Kerstmis om ons weer bewust te worden van de nieuwe wereld en de nieuwe tijd, het Rijk van God waarin God koning is, waarin Christus zetelt aan Gods rechterhand, waarin Jezus onze Goede herder is en wij zo omgaan met elkaar dat Gods liefde en Gods vrede onze harten vervult.

Jezus is dus heel nuchter, hoe zoet we ook kerstmis vieren, hoe graag we ons ook koesteren in de warme gezelligheid van de kerstdagen, wanneer je niet oppast, droom je weg, dommel je in slaap en heb je niet door wat er werkelijk gebeurt. Jezus zegt: “Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik.” Jezus navolgen vraagt een keuze, vraagt kracht en inzet; dat heeft niets te maken met reclame folders en nog meer genieten. Jezus navolgen vergt een topsportmentaliteit, waarin je kritisch naar jezelf kijkt, wat je doet en zegt, of Jezus werkelijk de norm voor jouw leven is.

Dat is het waar het uiteindelijk om draait. Alle grote wereldrijken zullen eindigen, alle grote ideologieën, alle wereldreligies zullen tekortschieten. Slechts één houdt stand. Alleen Jezus navolgen zal toekomst bieden aan deze wereld. Dat betekent dat een atheïst een beter mens wordt als hij Jezus navolgt. Dat een ongelovige of een ietsist een beter mens wordt als hij Jezus navolgt, dat een Hindoe een beter mens wordt als hij Jezus navolgt. Dat een Moslim een beter mens wordt als hij Jezus navolgt. Dat een Jood een beter mens wordt als hij Jezus navolgt, dat een Christen een beter mens wordt als hij Jezus navolgt. Dat deze wereld een andere wereld wordt, als alle mensen Jezus navolgen. Alleen zo’n koninkrijk zal standhouden in de tijd. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God, onze barmhartige Vader.

Wij bidden voor de Kerk, dat zij als eerste kring rond Jezus haar roeping waarmaakt door daadwerkelijke navolging van Jezus. Wij bidden om kracht en inzet, om een grote liefde voor God en de naaste, om standvastigheid en trouw in moeilijkheden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor alle mensen in deze wereld die de dreiging van gevaar heel direct ervaren, dat zij de moed hebben trouw te blijven aan goedheid en naastenliefde, dat zij geen kwaad met kwaad vergelden, maar bouwen aan een nieuwe wereld in navolging van Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie, dat we meer authentieke Christelijke keuzes durven maken, dat we groeien in geloof, hoop en liefde, dat we standhouden tegenover de bekoringen van de wereld en Jezus met meer inzet navolgen door daden van liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, om een grotere vrijheid tegenover de wereld en de mentaliteit van de moderne maatschappij. Dat we de tijdelijkheid van deze cultuur inzien en de eeuwigheid van Gods Koninkrijk voor ogen houden. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top