skip to Main Content

Onze verwachtingen kunnen soms een bron zijn van genade wanneer God onze verwachtingen vervult. Onze verwachtingen kunnen ook een grote hindernis zijn en ons van God afhouden, wanneer onze verwachtingen ons aangepraat zijn door de wereld, door kleinmenselijke verlangen of onvolwassen behoeften.
B2018DHJ19B

Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerken van Sint Willibrordus (Wassenaar), Sint Jozef (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten) om 19.00, 09.30 uur en 11.00 uur. A.M.D.G. – I.H.S.

Welkom vooraf aan de viering

Van harte welkom, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via de kerkradio of het internet.

Wat verwachten wij van God, van Jezus, van de Kerk? Wat verwachten wij van deze Eucharistieviering? In deze viering willen we open staan voor Wat God ons wil zeggen.

Vandaag zal onze pastoor Michel Hagen de celebrant zijn.

Ik mag u uitnodigen te gaan staan bij de intrede.

Lezingen

E.L: 1 Koningen 19, 4-8
Psalm: Ps. 34 (33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9
T.L: Efeziërs 4, 30-5, 2
All. Vers. Johannes 6, 64b en 69b
EV: Johannes 6, 41-51

Homilie

Kent u Melchisédek? Zijn naam betekent: “Koning van gerechtigheid”. Hij is een mysterieuze figuur uit het Oude Testament. Hij is koning van Salem, het latere Jerusalem en Priester van God de allerhoogste (Genesis 14,18). Later wordt over hem geschreven: “Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom; zijn leven heeft begin noch einde. Hij lijkt op de Zoon van God: hij blijft voor altijd priester” (Hebreeën 7,3).

Als je deze mysterieuze koning en hogepriester kent, dan wordt het begrijpelijker wat de tijdgenoten over Jezus zeggen: “Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?” Het idee dat Melchisédek geen vader, geen moeder en geen stamboom heeft, leefde blijkbaar al eerder. De tijdgenoten van Jezus verwachten zo’n soort messias, niet een van wie je de ouders en familieleden kent.

Zoals zo vaak zie je hier dat de verwachtingen die de gelovige tijdgenoten van Jezus hebben, een hindernis worden om Gods Messias te herkennen. Tot in onze tijd speelt dit probleem voor de Joden. Zij hebben hun manier van lezen en hun interpretaties. Daarin past Jezus niet als Messias. Dat was toen zo en dat is veel orthodoxe Joden ook nu zo. Een kleine groep kijkt daar anders naar, zij worden de messiasbelijdende Joden genoemd. Zij erkennen Jezus wel als de Messias die is gekomen en zal wederkomen.

Het is ook niet gemakkelijk, niet voor God en niet voor ons. Voor God is het niet gemakkelijk om ons mee te krijgen in zijn plannen. Voor ons is het niet gemakkelijk om te verstaan wat God bedoelt. In de parabel die Jezus vertelt over de zaaier, bereikt slechts een vierde deel van het zaaigoed de goede grond. De rest gaat verloren.

Waarom is het voor God niet gemakkelijk? God is toch almachtig? Jazeker en zijn almacht kent in zekere zin geen grenzen zodat je kunt zeggen: “Voor God is alles mogelijk” (Matteüs 19,26). Jezus doelt daarbij echter op Gods almacht om ons mensen te redden, niet louter op een abstract en wat kinderlijk idee over almacht. God is in zijn almacht in het oerbegin niet gebonden aan onze menselijke of aardse mogelijkheden, behalve dat Hij die wel op het oog heeft, want God schept zelf de mogelijkheden. God is de bron en oorsprong van alle mogelijkheden. Maar wanneer God eenmaal ons geschapen heeft, mensen naar zijn beeld, mensen die kunnen kiezen voor goed of kwaad, met een eigen wil die we kunnen richten op God of laten meewaaien met de tijdgeest. Dan beperkt God in zekere zin zijn mogelijkheden. Toch is God op een andere manier ook weer niet beperkt, omdat God Heer is over de tijd. Met het heelal schept God ook de tijd. En door de tijd heen heeft God mogelijkheden die we nu nog niet hebben of kunnen zien. Dat geldt zelfs al voor ons beperkte leven op aarde, hoe jong of oude we ook worden, ook daarbinnen heeft God zijn mogelijkheden om ons te redden.

In de eerste lezing zien we Elia, de profeet, die in een depressie is beland. Ik vermoed dat ook hij andere verwachtingen had. De verwachting bijvoorbeeld dat als hij met God aan zijn zijde strijdt, als hij doet wat God hem zegt, dat God hem dan ook de overwinning schenkt. Maar nu is hij op de vlucht en is hij zijn leven niet zeker. Wat is dat voor brood dat hij krijgt, tot tweemaal toe. Het is het brood van Gods Voorzienigheid. In plaats van moedeloos neerliggen en doodgaan, is God daar. Het is het brood dat verrijzeniskracht in zich heeft. Met dit brood laat hij zijn eigen verwachtingen en voorstellingen achter zich en gaat weer op weg naar God om te luisteren, om God te ontmoeten, om opnieuw met Gods opdracht zijn zending voort te zetten. Dit brood is een voorafbeelding van de Eucharistie.

Onze verwachtingen kunnen soms een bron zijn van genade wanneer God onze verwachtingen vervult. Onze verwachtingen kunnen ook een grote hindernis zijn en ons van God afhouden, wanneer onze verwachtingen ons aangepraat zijn door de wereld, door kleinmenselijke verlangen of onvolwassen behoeften.

Paulus houdt ons een ander mensbeeld voor. Heel anders dan wat de tijdgenoten toen voor ogen hadden. Het Romeinse Rijk werd gedomineerd door het idee van kracht, de goden gaven je kracht, zo kon je je vijanden verslaan, dan kon je overwinnen. Paulus moest eerst zelf leren dat God in Jezus met een heel andere kracht werkt. Zo zegt hij op een goed moment: “Daarom lijd ik om Christus’ wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk” (2 Korinthe 12,10). Zo zegt hij vandaag: “Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek, kortom alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen”.

Wie met zulke verwachtingen naar Christus toekomt, wordt teleurgesteld. Daarom zegt Paulus: “Weest goed voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus. Weest navolgers van God zoals geliefde kinderen past. Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus …” Wie zijn of haar verwachtingen daarop richt, die vindt in Jezus het levende Brood uit de hemel; die laat zich door Christus voeden om Hem na te volgen en op die weg van Hem kracht te ontvangen. Die kan zich door God laten verrassen en ontdekken dat God in alle omstandigheden nabij is en ons verder helpt. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God die ons voedt naar lichaam en ziel.

Wij bidden voor alle christenen, dat de Heilige Geest hen helpt om open te staan voor Gods Woord en Gods Sacramenten, dat allen vrij worden van vooroordelen en dat zij zich laten verrassen door Gods bijzondere werkzaamheid toen en nu. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, dat de vele religies en ook moderne stromingen zich durven laten inspireren door het mysterie van de menswording. Opdat ook de wereld een visie krijgt op de toekomst en de waardigheid van de mens. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we in Christus de ware hogepriester zien, die zich in de Eucharistie aan ons geeft. Dat we Hem zelf ontvangen als het Brood uit de hemel en dat Hij ons het eeuwige leven mag schenken. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen; we bidden voor de vakantiegangers en de thuiskomers, dat we ons niet laten opslokken door de drukte van de wereld maar in geloof en vertrouwen de rust kunnen bewaren die we nodig hebben om met God en de naaste verbonden te blijven. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top