skip to Main Content

A2020DHJ22A

Eucharistieviering in de kerken van de H.H. Laurentius en Elisabeth (kathedraal) en de H. Liduina (Hillegersberg), om 17.00, 19.00, 09.30 en 11.00 uur. A.M.D.G. – I.H.S.

Eventueel welkom vooraf aan de viering

Van harte welkom, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via de live-stream.

Hoe gaan we om met het lijden? Die vraag komt vandaag indringend naar voren. De weg die Jezus gaat is anders dan die van de wereld. Petrus heeft daar nog veel in te leren, net als wij. In deze eucharistieviering gaan we te rade bij Hem die weet wat lijden is.

Vandaag zal onze plebaan Michel Hagen de celebrant zijn.

Ik mag u uitnodigen te gaan staan bij de intrede.

Lezingen

E.L: Jeremia 20, 7-9
Psalm: Ps. 63 (62), 2, 3-4, 5-6, 8-9
T.L: Romeinen 12, 1-2
All: Cf. Efese 1, 17-18
EV: Matteüs 16, 21-27

Homilie

Vandaag het vervolg op het Evangelie van verleden week. Toen hoorden we Jezus tegen Simon zeggen dat hij de rots is waarop Hij zijn Kerk zou bouwen. Hoe kan het zo snel omslaan. Toen hoorde Petrus: Niet vlees en bloed hebben je dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Nu vandaag is hij niet de rots maar satan en Jezus zegt: “Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil”. Hoe kan het zo omslaan. Wat zegt dit over Jezus en wat zegt dit over Petrus.

Wat Jezus betreft is het eenvoudig. Hij zoekt en doet in alles de wil van de Vader. Dat is zijn leven, zijn wezen, zijn hartstocht. Net als Jeremia in de eerste lezing. Jeremia moppert nog op God. Hij zegt: “Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken” “Er laait een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden maar het lukt me niet.” Jeremia wil die hartstocht niet die hem beweegt om Gods woord te verkondigen, maar het is sterker dan hijzelf.

Bij Jezus is het anders, Jezus is een met de wil van de Vader en het is de liefde die de band is van die eenheid, de liefde van de Vader voor de Zoon en van de Zoon voor de Vader. Het is in de Heilige Geest dat Jezus diep verlangt de Wil van de Vader te vervullen. Zo is Jezus uiterst consequent en stabiel. Zo kan er niets op zijn weg zijn dat Hem tegenhoudt, ook het lijden en de kruisdood niet.

Bij Petrus is dit anders. Hoe kan hij omslaan van rots naar satan. Overigens hebben we bij het woord satan vaak lugubere en angstige gevoelens, maar Jezus hanteert dit eenvoudig in de sfeer van verleiding, bekoring om niet de wil van de Vader te doen.

Hoe kan Petrus omslaan van Rots waarop Jezus zijn Kerk bouwt naar “Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot”? De omslag zit hem in het lijden. We weten niet wat Petrus had verwacht, waar hij zijn hoop op had gesteld, we weten niet wat voor toekomstbeeld hij had, wat zijn idee was voor de toekomst met Jezus, maar dit is duidelijk: lijden en sterven maken daar geen deel van uit.

Kijken we nu naar onze tijd. Wat kunnen we hier leren van Petrus en natuurlijk van Jezus?

In veel opzichten lijkt de moderne tijd op de Petrus in het Evangelie van vandaag. De wereld is veranderd door de komst van Christus. In tweedui9zend jaar heeft zijn visie en zijn voorbeeld doorgewerkt. Heel de moderne zorg, de medische wereld, de ziekenhuizen en zorgcentra, de aandacht voor gehandicapten, het is ondenkbaar zonder zijn voorbeeld; de manier waarop Hij met de zieken omging, gratis, met oog voor heel de mens, geestelijke en lichamelijk, de opdracht aan zijn leerlingen de zieken de handen op te leggen en te genezen; het ligt aan de basis van onze moderne medische zorg.

Waarom Is Jezus dan zo fel naar Petrus als Petrus wil voorkomen dat Jezus zal lijden en sterven. Waarom noemt Jezus hem satan, als Petrus zegt: “Dat verhoede God, Heer! Zoiets mag U nooit overkomen!” Is het niet logisch dat Petrus dit zegt, ligt zijn reactie niet in het verlengde van Jezus’ eigen voorbeeld? Hij verlichtte het lijden van mensen, Hij genas zieken, deed lammen lopen, genas blinden en doven, wekte doden op. En als Petrus nu voor Jezus opkomt, wordt hij satan genoemd.

Het heeft allemaal met het lijden te maken. Er is een verschil tussen het ene lijden en het andere. Er is een lijden dat we moeten verlichten, maar er is ook een lijden waar we doorheen moet.

De tweede lezingen van Paulus aan de Christenen van Rome is daarin een soort antwoord. Hij schrijft: Wijdt uzelf aan God toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt.

Jezelf aan God toewijden betekent net als Jezus Gods wil zoeken vanuit de liefde tot God. Toewijden doe je uit liefde, zoals iemand toegewijde zorg heeft voor zieke kinderen en ander dierbaren. Met die liefde je toewijden aan God betekent dat je in alles het goede zoekt. Zo nodigt Paulus ons uit nieuwe mensen te worden, in alles lijkend op Jezus. Dan, zo zegt hij: “zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt”.

Het lijden in deze wereld confronteert ons met onze diepste angsten en zorgen. We kunnen Petrus heel goed begrijpen, misschien begrijpen we hem wel gemakkelijker en eerder dan Jezus. Toch is het voorbeeld van Jezus voor ons richtinggevend. Zijn manier van omgaan met het lijden wordt bepaald door Gods wil. Dat is waar Paulus ons tot oproept. Dat “ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt”. Wanneer we daarin slagen, zoeken we geen escape in een verkeerde manier van omgaan met lijden en dood, maar volgen we Hem die de weg is, de waarheid en het leven. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God die ons nabij is in voor- en tegenspoed.

Wij bidden voor alle christenen, dat zij door de heilige Geest mogen onderscheiden hoe we moeten omgaan met het lijden, hoe we lijden kunnen verlichten en lijden dragen, hoe we in alles Gods wil kunnen vervullen en met Jezus bijdragen aan de verlossing van de wereld. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor zieken en mensen die op een andere manier lijden, dat zij niet hun toevlucht nemen tot manieren die God niet wil, dat zij hulp en steun vinden bij mensen om hen heen, dat zij de diepe zin mogen ontdekken van het lijden dat we met Jezus meemaken tot heil van anderen en van henzelf. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat wij extra tijd en aandacht geven aan zieken en eenzamen, aan mensen in benarde situaties of in achterstandsituaties, dat we met Jezus hen nabij zijn en steun geven waar we kunnen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, dat we de coronabeperkingen positief oppakken, dat we nieuwe kansen zien om goed te doen, dat we van Jezus leren in alles de wil van de Vader te zoeken. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties:

Back To Top