skip to Main Content

Zijn Lichaam tot je nemen, aannemen, aanvaarden, is hem tot je nemen, Hem aannemen, Hem aanvaarden. Dat is één worden met Hem, niet alleen met zijn lichaam, maar met heel zijn leven, wat Hij ons leert, wat Hij ons voordoet. B2018DHJ20B

Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerken van Sint Jozef (Wassenaar), de H. Joannes de Doper (Katwijk) en De Goede Herder (Wassenaar) om 19.00, 09.30 uur en 11.00 uur. A.M.D.G. – I.H.S.

Welkom vooraf aan de viering

Van harte welkom, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via de kerkradio of het internet.

Vandaag horen we opnieuw over Jezus als het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Hier worden we uitgenodigd aan zijn maaltijd. We mogen nadenken wat dat betekent voor ons dagelijks leven.

Vandaag zal onze pastoor Michel Hagen de celebrant zijn.

Ik mag u uitnodigen te gaan staan bij de intrede.

Lezingen

E.L: Spreuken 9, 1-6
Psalm: Ps. 34 (33), 2-3, 10-11, 12-13, 14-15
T.L: Efeziërs 5, 15-20
All. Vers. Matteüs 11, 25
EV: Johannes 6, 51-58

Homilie

Als Jezus zegt: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld”, waar heeft Hij het dan over? Het is logisch dat we snel denken aan de Eucharistie. Bij het Laatste Avondmaal, zoals wij Hem gedenken in de Eucharistie, zegt Hij letterlijk: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt”.

Dan hebben we ons antwoord al meteen klaar op de vraag van de Joden: “De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: “Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?”” Ons antwoord is dan: “Door de Eucharistie. Zo geeft Hij ons zijn vlees te eten.”

Toch lopen we dan het risico om zijn woorden te snel naar een kant uit te leggen, naar de Sacramenten en de liturgie. En daar zit een risico in. Wat betekent het om Christus te eten en te drinken?

Ik herinner u aan enkele uitspraken van Jezus. De eerste:: “Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is” (Matteüs 7,21).
De tweede: “Dan zult ge opwerpen: In uw tegenwoordigheid hebben wij gegeten en gedronken, en in onze straten hebt Gij onderricht gegeven. Maar weer zal zijn antwoord zijn: Ik weet niet waar gij vandaan komt” (Lucas 13,26).

Je kunt dus eten en drinken in zijn tegenwoordigheid, zonder deel te krijgen aan zijn redding. Over de Eucharistie schrijft Paulus: “Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed des Heren. Wij moeten onszelf onderzoeken, voor we van het brood eten en uit de beker drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. (1 Korinte 11, 26-29).

Het is dus niet zo dat je simpel de Communie ontvangt en dan vanzelf ooit in de hemel komt. Het kan zelfs averechts werken. Wat betekent het dan als Jezus zegt: “Zoals Ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.”?

De eerste lezing kan ons op weg helpen. “De wijsheid heeft zich een huis gebouwd, zeven zuilen heeft zij zich gehouwen, haar vee heeft ze geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel gereed gemaakt”. “Kom en eet van mijn brood, drink van de wijn die ik gemengd heb. Laat uw onnozelheid varen en u zult leven, bewandel de weg der wijsheid”.

Wanneer Jezus spreekt over zijn maaltijd van Brood en Wijn als zijn Lichaam en Bloed, klinkt dit begrip van de ware wijsheid door. Zoals wanneer Thomas zegt: ““Heer, … hoe moeten wij de weg kennen?” Antwoordt Jezus hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Johannes 14, 5-6). Jezus heeft meer van zulke wat we noemen “Ik ben” uitspraken. U kent ze wel. 1. “Ik ben het brood des levens” (Johannes 6, 35 en 48). 2. “Ik ben het licht der wereld” ( Johannes 8, 12). 3. “Ik ben de deur van de schapen” ( Johannes 10, 7). 4. “Ik ben de goede herder” ( Johannes 10, 11 en 14). 5. “Ik ben de verrijzenis en het leven” ( Johannes 11,25). 7. “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer” (Joh. 15,1).

Jezus zegt steeds “Ik ben”. Zo zegt Hij over het brood en de wijn: “Dit is mijn Lichaam”. Zijn Lichaam tot je nemen, aannemen, aanvaarden, is hem tot je nemen, Hem aannemen, Hem aanvaarden. Dat is één worden met Hem, niet alleen met zijn lichaam, maar met heel zijn leven, wat Hij ons leert, wat Hij ons voordoet. Om die reden wijdt Johannes bij het Laatste Avondmaal niet uit over het brood en de beker, maar beschrijft hij uitvoering de voetwassing. Dan zegt Jezus: “Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een dienaar staat niet boven zijn heer en een gezant niet boven degene die hem gezonden heeft. Wanneer gij dit beseft: zalig gij als gij er naar handelt” (Johannes 13, 15-17).

Deelnemen aan de Eucharistie is ja-zeggen op de navolging van Christus. Dat is deel krijgen aan zijn Lichaam, de Kerk. Dat is Hem aanvaarden in de naasten, in de arme en de verschoppeling. Dat is één worden met Hem in het lijden, om zo ook deel te krijgen aan zijn overwinning. Dat is met hem sterven om met Hem te verrijzen. Ja zeggen als je de Communie ontvangt is niet alleen Brood van leven ontvangen, het is ja zeggen op zijn Nieuwe Verbond, dat een Verbond is van vergeving. Vergeving ontvangen van God en die vergeving schenken, van harte, aan de naaste. Deelnemen aan de Eucharistie, deelnemen aan zijn Lichaam en Bloed is deelnemen aan heel zijn leven.

Hij is de Wijsheid in levende lijve die ons nodigt aan zijn Maaltijd. Door Hem zingen en spelen wij voor de Heer van ganser harte. Door Hem zeggen wij altijd voor alles dank aan God de Vader. Door Hem ontvangen wij het Brood des levens om te leven in eeuwigheid. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God die ons voedt naar lichaam en ziel.

Wij bidden voor alle christenen, dat zij vol vreugde deel mogen hebben aan de Eucharistie om door de verbonden met Christus te groeien in verbondenheid met de naaste, dat zij, door Hem gevoed, kracht ontvangen om Hem na te volgen die de Weg ten leven is. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, dat allen die invloed hebben mogen beseffen dat een mens niet leeft van het aardse brood alleen, dat de menselijke ziel ander voedsel nodig heeft, hemels voedsel dat Christus ons geeft. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de Kerk wereldwijd, dat het seksueel misbruik dat zoveel schade aan mensen heeft toegebracht mag worden overwonnen. Dat God de kerk mag reinigen, dat slachtoffers ontferming vinden, dat de leidinggevenden in de Kerk doortastend zijn, dat de zuivering in de Kerk ook een zuivering in de wereld mag worden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen; dat er een nieuwe eucharistische spiritualiteit mag groeien die leidt tot navolging van Christus en die de kerken tot een nieuwe eenheid brengt. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top