skip to Main Content

Je hart tot rust laten komen: Dat is nodig. De vreugde van Christus’ overwinning mag niet ten ondergaan aan alle tegenslagen of moeilijkheden. Verdriet en vermoeidheid mogen niet het laatste woord hebben. Het is de vreugde van Christus die ons optilt en gaande houdt. De vreugde van Allerheiligen geeft ons kracht, moed en perspectief.
B2012AH

Eucharistieviering in de parochie H. Augustinus, om 19.00 uur in de kerk van de H. Willibrord (Oegstgeest). Celebrant: Pastoor Michel Hagen. Assistentie: Diaken André van Aarle. A.M.D.G. – I.H.S.

Van harte welkom, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via het internet.

Samen met alle heiligen mogen we vieren dat God verder gaat, ondanks deze wereld, ondanks alles wat tegen zijn plan ingaat. Die vreugde mag ons deel zijn tijdens deze eucharistieviering.

Lezingen

E.L.: Apokalyps 7,2-4.9-14
Ps.: 24 (23), 1-2, 304ab, 5-6
T.L.: 1 Johannes 3,1-3
All.: Matteüs 11,28
Ev.: Matteüs 5,1-12a

Homilie

Waarom vieren we Allerheiligen? Niet omdat de Katholieke Kerk van feesten houdt. Ook niet omdat we nu eenmaal in die traditie staan. Evenmin omdat de Kerk ons inspirerende voorbeelden voor ogen wil stellen. Al die dingen zijn goed, prima zelfs, maar dat is niet de kern.

We vieren Allerheiligen omdat we ons bewust zijn dat we bij elkaar horen, zij in de voltooiing, wij nog op weg, zij in de hemel, wij op aarde. Wij horen bij elkaar. En omdat we bij elkaar horen, mogen wij met hen meevieren. Wij mogen hun overwinning vieren, wij, hier nog op weg, wij proeven met hen iets van de voltooiing. Pasen en Hemelvaart, verrijzenis en eeuwig leven vallen hierin samen, van alle mensen die Jezus in hun leven hebben nagevolgd.

Laten we dus eerst ons hart tot rust laten komen, … zodat die vreugde binnen kan komen, hun vreugde die nu al onze vreugde is en eens ten volle zal worden.

Je hart tot rust laten komen, want we leven in een wereld waar goed en kwaad door elkaar lopen, waar vreugde en verdriet elkaar afwisselen, waar licht en donker elkaar bestrijden.

Je hart tot rust laten komen.

Dat is nodig. De vreugde van Christus’ overwinning mag niet ten ondergaan aan alle tegenslagen of moeilijkheden. Verdriet en vermoeidheid mogen niet het laatste woord hebben. Het is de vreugde van Christus die ons optilt en gaande houdt. De vreugde van Allerheiligen geeft ons kracht, moed en perspectief. Die vreugde straalt van het gezicht van de heiligen. Het is hun kenmerk. De vreugde van Christus maakt het leven draaglijk, zodat we het volhouden.

Waren alle heiligen dan zo vrolijk en blij? Ik weet dat Hiëronymus die rond de vierde eeuw heel de Hebreeuwse Bijbel vertaalde zodat we hem hier in het Westen konden lezen, dat hij een moeilijk karakter had. Toch was het zijn vreugde om zo intens met de Schrift bezig te zijn.

Maar kijken we naar een moderne en jonge heilige zoals Teresia van Lisieux, dan was die vreugde een voortdurend kenmerk. Nu is die vreugde niet dat ze voortdurend liep te lachen of alleen maar geintjes maakte. Heilig worden is niet ‘lang leve de lol’. Het is een totaal andere vreugde. Het is blijdschap omwille van God en de mensen, het is dankbaarheid omwille van de schepping, het is bewondering omdat God door alle wisselvalligheden van ons bestaan toch doorgaat met zijn reddende plan.

En dat laatste is misschien wel het belangrijkste. Wat ons ook overkomt, wat voor moeilijkheden of teleurstellingen we ook meemaken. Gods plan is altijd groter, veel groter, zo groot dat wat kwaad is, door hem ingeschakeld wordt om tot iets goeds te leiden. Zijn plan is zo groot dat onze tekorten door hem opgenomen worden om ons te redden. Zijn plan is zo groot dat niets ons kan scheiden van de liefde die is in Christus Jezus.

Het is vanuit dit geheim van Gods oneindige goedheid en almacht, dat Jezus de zaligsprekingen kan uitspreken. Zalig de armen van geest, zalig de treurenden, zalig de zachtmoedigen, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.

Al degenen die de wereld niet zalig prijst, omdat ze niet machtig zijn, of rijk, of invloedrijk of bij de feestvierende jet-set horen, al diegenen waaraan de wereld voorbijloopt omdat ze niet passen in het plan van de wereld, hen prijst Jezus zalig omdat ze beter dan al die anderen passen in Gods grote plan van zijn alomvattende liefde.

En dat is vreugde, een belangrijke vreugde. Want menselijk gezien, en wij zijn zo menselijk, lopen wij het risico ontmoedigd te raken, menselijk gezien, lopen we kans af te haken. Menselijk gezien, als onze horizon niet verder gaat dan deze wereld en deze tijd, zijn we dwaas in de ogen van de wereld.

Onze vreugde is dan ook niet van deze wereld. Natuurlijk kan je ook genieten van een goede sportwedstrijd, van mooie muziek en gezelligheid met vrienden. En nog meer genieten van wat kinderen en kleinkinderen doen. Tegelijk ligt de echte vreugde erin dat we ontdekken dat God met ons op weg is, zoals Hij met al die heiligen op weg is gebleven.

Daarom wil ik u vandaag op het feest van Allerheiligen die vreugde wensen. Laat deze plechtige viering met zang en muziek ook de verstilling in het hart geven van Gods nabijheid in onze ziel. Ik wens u dat dit moment hier samen met God en elkaar, samen met al die heiligen uw innerlijke vreugde versterkt zodat u verder kunt, niet alleen nu, maar ook straks.

Mag de Communie u met hem verbinden die met ons verbonden wil zijn in zijn Verbond van zijn Lichaam en Bloed. Dat wens ik u, vandaag op het feest van Allerheiligen. Amen.

Voorbeden

Priester: Wij bidden vol vertrouwen op voorspraak
van alle heiligen tot God onze Vader.

Bidden wij voor alle gedoopten, dat zij zich nooit laten ontmoedigen, dat zij het vuur vasthouden van Gods liefde in onze harten, dat zij opkomen voor waarheid en gerechtigheid en zo levende getuigen zijn van het Evangelie. Laat ons bidden.

Bidden wij voor onze wereld. Vragen wij dat mensen van allerlei posities, culturen en godsdiensten mogen zien dat door Jezus na te volgen, deze wereld verandert, vragen wij om vrede en vrijheid. Laat ons bidden.

Bidden wij voor parochianen in het algemeen en vrijwilligers in het bijzonder, dat zij enerzijds vol geloof trouw blijven aan de kerk en haar verkondiging, dat zij zich laten inspireren door de heiligen en ook zelf stappen zetten in navolging van Jezus’. Laat ons bidden.

Bidden wij voor onze parochie van de H. Augustinus, voor gezinnen en alleenstaanden, dat wij elkaar steunen op de weg waarin we Jezus willen navolgen, ieder naar eigen mogelijkheden en talenten. Dat we bouwen aan een geloofsgemeenschap die doet waar zij voor staat. Laat ons bidden.

Intenties.

Back To Top