skip to Main Content

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming is het feest van de bekroning van de nieuwe schepping. De Tenhemelopneming van Maria is uitdrukking van de werkelijkheid van die nieuwe schepping. Die nieuwe schepping is in haar begonnen, die heeft in Jezus zijn volheid bereikt en die wil in ieder van ons opnieuw tot werkelijkheid worden.
B2015MTHO

Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerk van de H. Willibrordus (Wassenaar) op vrijdagavond 14 augustus om 19.00 uur. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren (MP3)

Preek beluisteren (MP3)

Eucharistieviering beluisteren op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (Gregoriaans) (MP3)

Welkom vooraf aan de viering

Van harte welkom, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via de kerkradio of het internet.

We mogen ons verheugen omwille van Maria, omdat de verlossing waar wij allen naar uitzien, waar we aan meewerken, waar we op hopen, in haar werkelijkheid geworden is. Wij verheugen ons hier en nu, omdat Christus in ons midden is en ook wij nu reeds deel krijgen aan zijn heerlijkheid.

Vandaag zal onze pastoor Michel Hagen de celebrant zijn.

Ik mag u uitnodigen te gaan staan bij de intrede.

Lezingen

E.L: 1 Kronieken 15, 3-4. 15-16; 16,1-2
Psalm: 132 (131), 6-7, 9-10, 13-14
T.L: 1 Korinte 15, 54-57
All: Lucas 11, 28
EV: Lucas 11, 27-28

Homilie

Wat betekent Maria Tenhemelopneming? Het is interessant om de geschiedenis van dit feest te bestuderen. Eerst was het bekend onder de titel Dormitio Mariae; het ontslapen van Maria. Maria is gestorven net als Jezus. Maria heeft het lijden in dit leven volop ervaren, net als Jezus. Maar wat is er gebeurd met haar lichaam? Zij is ongetwijfeld begraven, net als Jezus. In alles heeft zij haar Zoon gevolgd; ja tot onder het kruis. We lezen echter niet dat Maria ook is verrezen. Dat lezen we evenmin van de apostelen. Als Petrus ondersteboven word gekruisigd, lezen we niet dat hij later verrijst uit zijn graf. Dat graf wordt tot nu toe bezocht in de crypte van de Sint Pieter. Dat geldt voor alle apostelen en heiligen. Zo lezen we ook niet dat Maria, na haar begrafenis is verrezen.

Toch vieren we vandaag het feest van Maria Tenhemelopneming. Wat is daarbij het kernpunt? Tijdens zijn eerste preek zegt Petrus: “Welnu, omdat David een profeet was, en wist, dat God hem een eed gezworen had, dat Hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen, zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen.” Petrus citeert hierbij de Psalm van David waarin staat: ‘Zijn lichaam heeft het bederf niet gezien’.

Wat betekent dat? In de tijd van de iconenstrijd, redeneerden sommigen, waaronder de keizer, dat de stof maar tweederangs is. Het is het oude Griekse denken, waarin de ziel bevrijd moet worden van het lichaam. De stof is eigenlijk maar slecht. Het opmerkelijke is dat dit denken in het Christendom steeds weer de kop opsteekt. De aarde is slecht, de hemel is goed. Dit kan net zo sterk worden omgekeerd in deze wereld. De stof, het lichaam is alles, de hemel dat moet je maar afwachten. Een Christus moet zich behoeden in een van deze twee uitersten te vervallen.

De stof is niet slecht, het lichaam is niet slecht. Alles wat God heeft geschapen is van nature goed. Het is de zonde die alles bederft. Jezus is zonder zonde. Maria is zonder zonde. Wij zijn niet zonder zonde. Wij moeten een nieuwe schepping worden. Dat gebeurt in Christus. Wij zijn als Kerk zijn Lichaam. Bij zijn verrijzenis is zijn Lichaam, dat ooit uit het stof was genomen, tot hemelse heerlijkheid overgegaan. Wij moeten sterven aan de oude mens, om tot de nieuwe te verrijzen. Die verrijzenis vindt in Christus plaats, in hem ontvangen wij onze definitieve gestalte, in Hem verrijst ons lichaam en wordt het de uitdrukking van wie wij zijn geworden in Christus.

Bij Maria is dat anders. Haar lichaam is vanaf het begin gevrijwaard van de zonde, het is vanaf het begin uitdrukking van de nieuwe mens. Zoals zij omwille van haar toekomstig moederschap van Gods Zoon, vanaf het begin van haar bestaan, gevrijwaard is van de zonde (die een vervreemding van God bewerkt), zo is het ook met haar ontslapen; haar lichaam zal het bederf niet zien, omdat het niet door het bederf van de zonde is aangedaan.

Hebben wij deel aan het Lichaam van Christus, dan hebben wij ook deel aan het lichaam van zijn moeder, want uit haar heeft Hij het menselijk lichaam aangenomen. De Tenhemelopneming van Maria is uitdrukking van de werkelijkheid van die nieuwe schepping. Die nieuwe schepping is in haar begonnen, die heeft in Jezus zijn volheid bereikt en die wil in ieder van ons opnieuw tot werkelijkheid worden.

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming is het feest van de bekroning van de nieuwe schepping. In Maria is het eindoordeel reeds gepasseerd, in haar hebben wij als kinderen van God al een plaats aan Jezus’ rechterhand.

Hoe kunnen we ons dat voorstellen? Van Jezus kennen we het lege graf en de aardbeving. Van hem kennen we zijn hemelvaart waarbij Hij onttrokken wordt aan de ogen van zijn leerlingen. Zij zullen Hem moeten leren zien in zijn Kerk, in zijn sacramenten, in de arme die hulp vraagt, in de naaste die wij ontmoeten, in de kinderen die wij opnemen.

Horen we bij Jezus over een aardbeving en engelen bij zijn verrijzenis en hemelvaart? Bij Maria is het bescheiden. Op haar mogen we van toepassing achten wat Jezus in zijn parabel over de arme Lazarus zegt, dat de engelen hem dragen in de schoot van Abraham. Maria wordt door de engelen gedragen tot Christus. De schoot die hem gedragen heeft mag nu rusten in zijn eeuwige schoot.

Ook het graf van Maria is leeg, net zoals het graf van Jezus. Maar zij is niet uit eigen kracht verrezen, de aarde schudde niet. Zij is ook niet uit eigen kracht ten hemel gevaren zoals Jezus. Het blijft bescheiden, toch is het niet minder werkelijk. Haar lichaam heeft geen bederf van de zonde gekend en zal ook niet bederven in het graf. Wij eren Maria, omdat God grote dingen aan haar heeft gedaan. Wij verheugen ons om haar en om onszelf, want wat in haar werkelijkheid geworden is, zal ook voor ons werkelijkheid worden. Ons lichaam keert wel terug tot de stof waaruit het is genomen, maar in Christus ontvangen wij na ons ontslapen een nieuw en onsterfelijk lichaam.

Daar mogen we ons hier en nu al over verheugen, met Maria, die ten hemel is opgenomen. Amen.

Voorbede

Op voorspraak van de moeder van de Heer, bidden wij vol vertrouwen tot onze vader in de Hemel.

Wij bidden voor de Kerk, die in Maria haar voorbeeld ziet, dat alle gelovigen vol vreugde mogen beseffen dat wij eens met ziel en lichaam deel mogen hebben aan de hemelse heerlijkheid die voor Maria reeds werkelijkheid is. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de kerken van Oost en West, dat Maria ons mag helpen tot meer eenheid in geloof en leven te komen. Dat de weg naar eenheid die soms onmogelijk lijkt door haar voorspraak mogelijk wordt. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie van de Heilige Augustinus, dat we vreugdevol Maria in ons hart sluiten als voorbeeld en voorspreekster, dat we haar navolgen en groeien in geloof zoals zij heeft durven geloven. (Laat ons [zingend] bidden)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, om een positieve levenshouding waarin niet vervallen wordt in uitersten, maar het evenwicht behouden wordt dat eigen is aan Christus en zijn Kerk. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top