Ga naar hoofdinhoud

Laat het woord van de engel ook in uw hart het geloof wekken: “Hij is verrezen zoals Hij heeft gezegd”.

Eucharistieviering in de parochiefederatie H. Laurentius (RRM), in de kerk van de H. Liduina (Hillegersberg-Gezinsviering) en de HH. Laurentius en Elisabeth (Kathedraal), 9 april 2023, om 09.30 en 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek beluisteren (MP3)

Preek: A2023TMPPZAAUFX

Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 10, 34a. 37-43
Psalm: Ps. 118 (117), 1-2, 16ab-17, 22-23
T.L: Kolossenzen 3, 1-4 of: 1 Korinte 5, 6b-8
Vers. Victimae Paschalis en: Alleluia 1 Korinte 5, 7b-8a
EV: Johannes 20, 1-9 of: Matteüs 28,1-10

Homilie

Gisteravond sprak de engel tegen de vrouwen die bij het graf kwamen: “Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; …”

Deze morgen zien we Petrus en Johannes bij het graf. Over hen zegt het Evangelie: “Zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan”.

De engel moest de vrouwen eraan herinneren dat Jezus gezegd had dat hij zou verrijzen. De leerlingen hadden nog niet begrepen wat er geschreven staat; dat Hij uit de doden moest opstaan.

Het geloof in de verrijzenis komt niet vanzelf. Het geloof in Jezus, het geloof in God komt ook niet vanzelf. Toen Jezus in het bootje lag te slapen tijdens de storm en de leerlingen Hem wakker maakten, bracht Hij de storm tot bedaren en de golven tot rust. Daarna zei Hij: “Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?”

Pasen is het feest van de verrijzenis en daarom is het het feest van ons geloof. Zonder geloof zien wij alleen een leeg graf. Zonder geloof begrijpen we niet wat er geschreven staat over de Christus. Zonder geloof zien we niet verder dan de grenzen van deze wereld en van dit leven.

Maar als de vrouwen horen: “ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft”. Als de leerlingen zien dat in het graf de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Dan wordt daar het geloof in de verrijzenis geboren.

Pasen is het feest van ons geloof. Door het geloof zien we wat je met deze ogen niet kunt zien. Door het geloof begrijpen we wat je met alleen je verstand niet kunt begrijpen. Door het geloof verliest het lijden zijn macht over ons. Door het geloof is de dood niet meer het einde. Door het geloof leren we God kennen als een liefhebbende Vader. Door het geloof krijgt alles betekenis.

Maar omdat ons geloof over een andere werkelijkheid gaat, vieren we het geloof in tekenen. De afgelopen nacht begon met het teken van het licht met het nieuwe vuur. Er kwam nieuw licht dat met de brandende paaskaars werd binnengedragen. De kaars die verwijst naar Jezus als het Licht van de wereld. Opnieuw was er het teken van het water waarin een volwassene werd gedoopt. Het water dat verwijst naar Jezus als de bron van levend water.

Alleen door het geloof krijgen de tekenen hun betekenis. Zo klonk in de nacht de geloofsbelijdenis als een hernieuwing van onze doopbelofte. Want door het geloof onderscheiden we goed en kwaad, door het geloof kiezen we voor Christus en wijzen we de boze af. Door het geloof zijn wij bereid Christus na te volgen en worden we kinderen van God.

Pasen is het feest van ons geloof. En zou u nu denken: Mijn geloof is niet zo sterk; want er zijn nog twijfels in mijn hart; ik heb nog zoveel vragen. Laat u dan meenemen door het geloof van de vrouwen die in de vroege ochtend bij het graf kwamen, laat u meenemen door de leerlingen die de doeken zagen en geloofden. Laat het woord van de engel ook in uw hart het geloof wekken: “Hij is verrezen zoals Hij heeft gezegd”.

En hebt u moeite om de vrouwen en de leerlingen te geloven, geloof dan Jezus zelf. Hij had het voorzegd, meerdere keren. Zoals Hij zichzelf al vooraf gaf in de tekenen van Brood en Wijn bij het Laatste Avondmaal, vooraf aan de dag van zijn kruisdood. Zo had Hij al vooraf gezegd dat Hij zou verrijzen.

Dat is uiteindelijk waarom wij hier zijn, omdat Hij geloofwaardig is. In zijn mond is geen bedrog gevonden. In zijn hart ging geen kwaad verborgen. In wat Hij deed was geen greintje egoïsme. Liefde was het dat Hij bracht. Hij die heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij die het Licht in de duisternis is, Hij die de poort van de schaapstal is. Hij die de Goede Herder is. Hij die het Lam is dat geslacht werd voor onze zonden. Gelooft Hem.

En hebt u dan nog moeite om te geloven, geloof dan stem van de Vader die op de berg over zijn Zoon zegt: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.” Of kijk naar wat Jezus heeft gedaan: Lammen lopen, blinden zien, doven horen en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.

Het is Pasen. Wat Jezus heeft gezegd is gebeurd. Na zijn kruisdood is Hij verrezen. Als dit geloof uw hart vervult, mag dit uw ogen openen om met een nieuwe blik terug te kijken naar uw eigen leven. Vraag dan de Heilige Geest dat Hij u in herinnering brengt alles wat God in uw leven al heeft gedaan. Werp dan alle bedenkingen en alle twijfel van u af, alle hindernissen die de boze opwerpt om u aan het twijfelen te brengen. Kijk met nieuwe ogen en besef hoeveel God van u houdt. Hij heeft zijn eigen Zoon de moeilijke weg laten gaan om het kwaad te ontmaskeren en de verrijzenis te openbaren.

Daarom is Jezus de weg van lijden en kruisdood gegaan. Omdat wij in deze wereld ook onze moeilijkheden hebben. Hij is de moeilijkste weg gegaan, zodat die weg voor ons begaanbaar wordt. Want Hij is verrezen. Amen, Alleluia. Zalig Pasen.

Voorbede

Bidden wij tot onze hemelse Vader die Jezus heeft doen opstaan uit de dood.

Wij bidden voor alle gelovigen die deze nacht de verrijzenis van Christus vieren, voor pas gedoopten, gevormden en zij die opgenomen zijn in de Kerk, dat de verrijzenis van Christus alle angst en twijfel wegneemt uit de harten, dat de vreugde van de verrijzenis hen mag vervullen. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor onze wereld, voor alle mensen van goede wil, dat zij door de Heilige Geest de tekenen gaan verstaan van Gods werkzaamheid in de wereld. Bidden wij dat de vergeving die Christus heeft gebracht regeringsleiders en machthebbers beweegt tot vrede en verzoening. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat wij door het paasmysterie delen in de vrijheid van Gods kinderen, dat de viering van Pasen ons geloof mag versterken en ons kracht, moed en bereidheid geeft om te getuigen van de levende Heer. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor ouders, kinderen en kleinkinderen, om een voortgaande geloofsverdieping; dat de vragen van deze wereld ons niet van slag brengen. Wij vragen dat de kracht van het geloof en de vreugde van het Paasfeest de eenheid in de gezinnen mag versterken. (Laat ons [zingend] bidden.)

Intenties

Back To Top