Ga naar hoofdinhoud

We mogen vragen om die kracht van de heilige Geest om in onze tijd weerstand te bieden aan nieuwe structuren van de dood, kracht om het uit te houden en niet op te geven, kracht om de zingeving van Jezus’ leven te zien, kracht om ervan te getuigen, kracht om de vrijheid waard te zijn waarvoor zovelen zijn gestorven.

Eucharistieviering 4 mei 2006, in de parochiekerk van de H. Jozef te Wassenaar, 19.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2005TMPHVA4MEIDH

Lezingen

E.L.: Hand. 1, 1-11
TL.: Ef. 1, 17-23
Ev.: Mt. 28, 16-20

Homilie

‘Ziet, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.’ Het is een enorm verschil of je tijdelijk van iemand afscheid neemt, of voor altijd. Of je kunt zeggen ‘tot ziens’ of ‘vaarwel’. Vandaag vieren we de vooravond van Hemelvaartdag die deze keer samenvalt met dodenherdenking. Het klinkt wrang als het woord hemelvaart valt rond het overlijden van jonge kerels die sneuvelen in de oorlog. Want jonge mensen zijn niet geschapen voor de oorlog, ze zijn niet negen maanden gedragen om kanonnenvlees te worden. Ze zijn niet door God bedoeld om opgeofferd te worden aan de absurditeit van een Hitler en een pervers Nazidom. Ze zijn geschapen om te leven.

Hemelvaartdag en dodenherdenking. Hoeveel ouders hebben hun zoon of zonen niet meer zien terugkeren. Hoeveel Joodse families hebben hun verwanten nooit meer teruggezien? Hoeveel zigeuners, gehandicapten, en anderen zijn misbruikt en gedood door een zinloos en macaber systeem van de dood? Moeders, vaders, kinderen, religieuzen, priesters. Houdt je geloof in zulke dagen stand? Houdt je geloof stand als je de bunker in moet? Houdt je geloof stand als je alleen maar slechtheid en zinloosheid ziet; als God zich lijkt te verbergen omdat mensen alles in het werk stellen om jouw blik op God te verhinderen. Als een maatschappij en cultuur alles in het werk lijkt te stellen om geloof ongeloofwaardig te maken; houdt jouw geloof dan stand?

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ziet, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.’ Maar hoe kun je zijn aanwezigheid, zijn nabijheid nog ervaren, als alles zwart en gruwelijk is!?

Maar is het dát wat we vieren met dodenherdenking? Vieren we ‘het dal van de dood’, herdenken we de zinloosheid van een systeem van de dood? Nee, we herdenken omdat we leven en opdat wij leven en dat zij leven. We herdenken omdat hun zinvolle leven sterker is dan die zinloze dood, omdat hun liefde sterker was dan de haat, omdat hun zelfgave groter was dan het alles ontnemende egoïsme. Wij herdenken het leven.

Hemelvaartdag en dodenherdenking. ‘Ziet, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.’ Altijd zijn er dagen dat je vraagt: ‘Heer, waar bent U?’ Zoals Jezus het vroeg aan het kruis: ‘God, mijn God, waarom verlaat Gij Mij?’ Altijd zijn er zulke dagen. Jezus Zelf heeft de eenzaamheid verduurt, omdat zijn moordenaars door hun onrecht elk glimpje van licht, elke spoor van Gods liefde wegnamen of tegenhielden. Die geweldloze liefde van God, dat licht dat steeds weer door de duisternis heen breekt. Welke structuren in onze tijd maken dat dit licht ook nu wordt verduisterd, dat deze liefde haar kansen wordt ontnomen.

Jezus belooft zijn leerlingen en dus ook ons om ons nabij te blijven, dag na dag, eeuw na eeuw, heel ons leven, ja zelfs door de dood heen. Want die weg is Hij gegaan. In het licht van Jezus’ zinloze dood, krijgt elke zinloze dood betekenis, in het licht van zijn zelfgevende liefde krijgt elke liefde een nieuwe diepte.

Jezus zegt: ‘Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde’. Er is een nieuwe macht gaan heersen, de macht van Gods vergevende liefde, van Gods geduld, van Gods mededogen, van Gods hulp. Niet een macht van bliksem en geweld, van onderdrukking en manipuleren, niet de macht van overwicht en drammen, maar de macht van zijn wijsheid, van zijn trouw, van zijn zelfgave aan God en de mensen.

‘Heer, gaat Gij het Koninkrijk herstellen?’ Dat vragen zijn leerlingen. Maar het gaat hun niet aan. Het gaat ons niet aan. Het gaat niet om een koninkrijk van machtigen die tijd en uur bepalen, het gaat om een koninkrijk waarin de machtelozen vertrouwen op de macht van Gods liefde en geduld, waarin zij zelf groeien in liefde en geduld; de macht van vertrouwen en overgave.

‘Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt’. We herdenken velen die gestorven zijn in een ongelijke strijd. Velen die stand hebben gehouden in de kracht van geloof en liefde, de kracht van hoop en vertrouwen. Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt. Dat is wat we mogen vragen in onze tijd, die kracht van de heilige Geest; kracht om in onze tijd weerstand te bieden aan nieuwe structuren van de dood, kracht om het uit te houden en niet op te geven, kracht om de zingeving van Jezus’ leven te zien, kracht om ervan te getuigen, kracht om de vrijheid waard te zijn waarvoor zovelen zijn gestorven.

Jezus is niet alleen in zijn sterven en Hij is niet alleen in zijn verrijzen. Hij is niet alleen in ons gedenken en niet alleen in zijn wederkomst. Eens zullen wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen wij ook allen zien die met Hem zijn gestorven en verrezen van aangezicht tot aangezicht. Tot die tijd mogen wij leven van Gods liefdevolle geduld waarmee Hij ons de kans geeft te groeien naar het beeld van zijn Zoon, de volmaakte liefde. Amen.

Voorbede

Wij bidden voor allen die geloven. Om een krachtig geloof dat bergen verzet. Om een trouw geloof dat weet vol te houden, om een liefdevol geloof dat oog heeft voor de naaste, om een hoopvol geloof dat verder kijkt, om een geloof als gave van de heilige Geest, dat uitziet naar Christus’ komst. Laat ons bidden.

Bidden wij voor allen die gesneuveld zijn voor de vrijheid van anderen, dat zij mogen zien dat onze generatie die vrijheid waard is. Voor allen die een dierbare verloren hebben in oorlogen ook in de huidige tijd. Dat zij niet verbitterd raken, maar zicht mogen krijgen op de waarde van dit leven. Laat ons bidden.

Bidden wij voor voor allen die ijveren voor vrede, dat zij treden in het voetspoor van Christus, dat zij zich door de heilige Geest laten leiden. Voor regeringsleiders en verantwoordelijken, voor legeroversten en wapenfabrikanten, dat zij de wapenen van de vrede leren hanteren en afzien van geweld. Laat ons bidden.

Bidden we voor alle kerkgenootschappen, dat zij ijveren voor waarachtige eenheid, dat zij de waarheid zoeken en eigen gelijk overwinnen, dat alle gelovigen leven uit Christus’ verrijzenis en in woord en daad getuigen van de levende Heer. Dat er een nieuwe tijd van vrede aanbreekt, begeleid en gestuurd door een groeiend en verdiept geloof. Laat ons bidden.

Intenties

Back To Top