Ga naar hoofdinhoud

Johannes de Doper begint geen eigen kerk. Hij maakt zichzelf niet tot verlosser. Johannes vindt zijn grootheid in het doorverwijzen naar Jezus, die zal dopen met de heilige Geest.

Eucharistieviering 15 en 16 januari 2011, om 17.00 en 19.00 uur, en om 09.30 en 11.00 uur, in de parochies van De Goede Herder, de Heilige Jozef, de Heilige Willibrordus en De Goede Herder, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2011DHJ02A

Lezingen

E.L.: Jesaja 49,3.5-6
Ps.: 40 (39), 2, 4ab, 7-8a, 8b-9, 10
T.L.: 1 Korintiërs 1,1-3
Al.: Hand. 16, 14b
Ev.: Johannes 1,29-34

Homilie

Ik lees u een stuk voor uit de brief van ons bisdom, gedateerd op 14 januari, dat is afgelopen vrijdag.

“Zoals u wellicht weet, heeft onze bisschop op 10 augustus jl., feestdag van de H. Laurentius, patroon van ons bisdom, zijn vijfenzeventigste verjaardag gevierd. Zoals het kerkelijk recht dat voorschrijft, heeft de bisschop omwille van het bereiken van deze leeftijd zijn ontslag als bisschop van Rotterdam aangeboden aan de Heilige Vader. Vandaag, 14 januari 2011, heeft het Vaticaan laten weten dat Paus Benedictus XVI dit heeft aanvaard.

De Heilige Vader heeft mgr. Van Luyn gevraagd om aan te blijven als Apostolisch Administrator. Een Apostolisch Administrator neemt de taken van de diocesane bisschop waar en heeft alle rechten en plichten die daarmee verbonden zijn, tot aan het moment dat een nieuwe bisschop bezit neemt van de zetel. We zijn de bisschop dank verschuldigd dat hij deze tijdelijke taak op zich wil nemen en daarmee de continuïteit van het bisdommelijk bestuur garandeert.

Met deze mededeling start voor het bisdom Rotterdam een fase, waarin we mogen uitzien naar de komst van een nieuwe bisschop. We zouden u allen van harte willen uitnodigen om de komende maanden, vooral tijdens de zondagse liturgie, te bidden voor een wijze herder die de diocesane gemeenschap de komende periode zal leiden.” Tot hier het citaat van de vicaris generaal, pastor Verbakel.

Een nieuwe bisschop is belangrijk voor een bisdom, voor beleid, voor de gelovigen in het algemeen, natuurlijk ook van groot belang voor de priesters die de eerste medewerkers zijn van de bisschop. Om die reden nemen we dit weekend en de komende tijd een voorbede op voor de nieuwe bisschop.

Dit is actualiteit. Een andere actualiteit is de bidweek voor de eenheid, die loopt van 16 januari tot 23 januari. Deze zondag begint dus de week en hij eindigt volgende zondag. Kijkend naar de Evangelie lezing van vandaag wordt het weer duidelijk waar voor ons de kern van de eenheid ligt.

Johannes de Doper verwijst naar Christus. Het was zo gemakkelijk geweest een eigen kerk te stichten. Hij had zijn eigen beweging al, een beweging van omkeer, boete en opnieuw beginnen. Mensen dachten dat hij de Messias was. Hij sprak als een profeet, nam geen blad voor de mond, hij gebruikte voor Farizeeën en Sadduceeën de titel Adderengebroed en was zelfs voor de koning niet bang. Hij had kritiek omdat de koning andermans vrouw tot vrouw had genomen. Dat koste hem uiteindelijk ook zijn leven. Maar dat hield hem niet tegen. Hij was een profeet.

Maar hij begint geen eigen kerk. Hij maakt zichzelf niet tot verlosser. Johannes vindt zijn grootheid in het doorverwijzen naar Jezus, die zal dopen met de heilige Geest.

De kern van de eenheid van de Christenen is dat we allemaal deze uitnodiging van Johannes serieus nemen. We horen allemaal, met alle Christelijke kerken, met in het centrum, mag ik zeggen, de katholieke Kerk en daarom heen zoveel Christelijke Kerken bij een grote Jezus-beweging. Ik bedoel nu niet de Jezus beweging uit de 60er jaren in Amerika. Weten dat het Christus is die de kern van ons geloof uitmaakt, ook al staan we daar allemaal verschillend in. Alle Christenen, wij allemaal hebben keer op keer die doop met de heilige Geest nodig. Niet dat we ons doopsel of Vormsel over moeten doen, maar we moeten steeds weer om zijn Geest vragen.

Juist in onze tijd hebben we zijn Geest harder nodig dan ooit. Om onderscheid te maken wat van God komt en wat niet. Om kracht te vinden om door te gaan, ook als alles tegen zit.

Deze week is er een schema gemaakt met iedere dag een viering ergens in een van de kerken hier in Wassenaar. Elke dag is daar iets te doen. Kijk of u iets mee kunt maken door een bezoekje aan een van de andere kerken. Elkaar ontmoeten en samen bidden voor de eenheid.

Tegelijk moeten we ook steeds bidden voor de eenheid in onze eigen Kerk. Zonder die eenheid is er geen eenheid met andere kerken mogelijk, dan is het een schijneenheid. Tegelijk kan het streven naar eenheid met de andere kerken ook de eenheid in de eigen gelederen versterken.

Moge de volgende bisschop voor het bisdom Rotterdam een man van eenheid zijn. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot onze hemelse Vader.

Bidden wij voor de Kerk en vragen wij om eenheid, de erfenis en hartewens van Christus. Dat de Heilige Geest ons inspireert om hindernissen te overwinnen. Vragen wij om wijsheid en kracht om te bouwen aan één hechte Wassenaarse geloofsgemeenschap. Dat de eenheid van de Christenen het getuigenis van ons geloof in het Evangelie mag versterken. Laat ons bidden.

Bidden wij voor een goede opvolger van onze bisschop. Dat de heilige Geest hart en verstand mag verlichten van hen die moeten kiezen en degene die gekozen wordt. Bidden we om een wijze bisschop die de eenheid binnen de kerk en ook tussen de kerken dient. Vragen we ook om een bisschop die hart en verstand inzet voor alle beroepskrachten samen met alle gelovigen. Laat ons bidden.

Bidden we voor de gezinnen en speciaal voor de gehuwden, dat zij op voorspraak van Maria de vreugde van het huwelijk weten vast te houden, dat zij de eenheid bewaren en verdiepen, dat zij een fundament mogen zijn voor kinderen, kleinkinderen en voor de gehele samenleving. Bidden we ook voor hen die hierin grote problemen ondervinden, dat zij een nieuwe start kunnen maken. Laat ons bidden.

Back To Top