skip to Main Content

Een week van gebed, dat is weten dat we het zonder Gods hulp niet redden. Zijn kracht, wijsheid, troost, kennis en zijn genade en voorzienigheid, alle deugden die we nodig hebben, alle gaven die noodzakelijk zijn om het Evangelie te verkondigen, zijn helende, genezende kracht, zijn inspiratie en zegen, alles wordt mogelijk als Gods Geest ons drijft.

Viering beluisteren (MP3)

Preek beluisteren (MP3)

Eucharistievieringen, weekeinde van 4 en 5 juni 2011, om 17.00 en 19.00 uur, en om 09.30 en 11.00 uur in de parochiekerken van De Goede Herder, de Heilige Willibrord en de Heilige Jozef te Wassenaar, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2011TMP07AAUFX

Lezingen

E.L.: Handelingen 1,12-14
Ps.: Psalm 27 (26), 1, 4, 7-8a
T.L.: 1 Petrus 4,13-16
VE.: Johannes 14,18
Ev.: Johannes 17,1-11a

Homilie

Wezenzondag, de Zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Ik zal u niet verweesd achterlaten, zo hoorden we verleden week en zo luidde het Alleluiavers.

Ik zal U een andere Helper zenden, de Trooster, de Voorspreker, de Parakleet, zoals Jezus Zelf al was voor zijn leerlingen. Je kunt de Heilige Geest en Jezus niet van elkaar losmaken, zoals je Jezus ook niet los kunt maken van zijn hemelse Vader, zijn Geest is ook de Geest van de Vader. Het betekent, dat God doorgaat met zijn hulp, zijn bijstand, zijn aanwezigheid, zijn voorzienigheid, ook als Jezus niet meer lijfelijk aanwezig is. God gaat ook door als je geen vurige tekenen van de Heilige Geest ziet. God gaat door, maar we moeten er wel om bidden.

Deze zondag zouden we ook de zondag van het grote gebed kunnen noemen. Heel deze noveen is een tijd van gebed. Zoals we Jezus vandaag in het Evangelie één groot gebed horen uitspreken. Jezus bidt voor ons, voor degenen die de Vader hem uit de wereld heeft gegeven. Mensen die van harte aan God zijn toegewijd, zij zijn de schapen die de stem van de Goede Herder herkennen, die Jezus herkennen als de Zoon van de Vader. Jezus bidt voor hen, Hij bidt voor ons.

Daarbij geeft Hij ons vandaag speciaal zijn opdracht om nu zelf te bidden. Tijdens zijn leven moesten de leerlingen nog leren bidden. Hij was hun grote Voorbidder, Hij leerde hen het Onze Vader, Hij was hun Pleitbezorger. Nu is Hij teruggekeerd naar de Vader en heeft Hij hen de opdracht gegeven om te bidden. Natuurlijk het gebed dat Hij hen heeft geleerd, zo hebben ze zeker gebeden, maar ook vrije woorden, woorden uit het hart, bidden om de Heilige Geest, Kom Heilige Geest.

De twaalf, samen met Maria en de vrouwen, de trouwe kern, als een kleine familie. Het is mooi om te zien hoe de Moeder van Jezus hier bij is, zoals ze er was aan het prille begin. De engel sprak tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, de Kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal wat uit u geboren wordt, Zoon van God genoemd worden.

Maria is er weer bij, zij is een constante factor, zij weet wat het is om te wachten en open te staan voor de Heilige Geest. Zij weet wat de Heilige Geest in een mensenleven kan bewerken. Zij heeft het ervaren, met alle vreugde en met alle verdriet. Zij weet ook wat trouw aan God kan betekenen, een zevenvoudig zwaard in haar hart. Zij is er nu weer bij, ook bij ons anno 2011.

Een week van gebed, dat is weten dat we het zonder Gods hulp niet redden. Zijn kracht, wijsheid, troost, kennis en zijn genade en voorzienigheid, alle deugden die we nodig hebben, alle gaven die noodzakelijk zijn om het Evangelie te verkondigen, zijn helende, genezende kracht, zijn inspiratie en zegen, alles wordt mogelijk als Gods Geest ons drijft.

Deze zondag mag de preek wat korter zijn, dan nemen we nu wat stilte om ons eigen hart tot God te verheffen, om te bidden om de Geest, voor de Kerk, voor de parochie, voor het pastoraal team en voor ieder van ons persoonlijk, maar ook voor de wereld en al die mensen die God niet of nauwelijks kennen, een moment van stilte, want Hij hoort alles wat wij in ons hart tot Hem spreken. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God en vragen om de Heilige Geest.

Bidden wij voor de Kerk, voor Gods Volk, dat alle gelovigen zich bewust mogen worden van Jezus’ opdracht. Vragen we om de Heilige Geest die ons maakt tot echte leerlingen, navolgers van Christus en getuigen van zijn verrijzenis. Laat ons bidden.

Bidden wij voor onze samenleving. Bidden wij om de Heilige Geest die de harten raakt en opent voor het woord van Christus. Vragen we om Gods genade, dat Hij een nieuwe tijd geeft met nieuwe mogelijkheden. Bidden we om Gods hulp, dat wij onze inzet leveren om het Evangelie te verkondigen. Laat ons bidden.

Bidden wij voor onze nieuwe bisschop Johannes van den Hende, dat de Heilige Geest hem mag sterken in zijn zware taak, dat hij als leraar ook leerling blijft, dat hij voorop gaat in de navolging van Christus en dat hij de taal mag spreken die nodig is voor de mensen van onze tijd. Laat ons bidden.

Bidden wij voor onze gezinnen, voor alleenstaande ouders en voor allen die samen of alleen door het leven gaan, vragen we dat de Heilige Geest ons helpt om leerling van Jezus te blijven, dat de liefde onze grootste kracht is, bidden we om saamhorigheid en inspiratie. Laat ons bidden.

Intenties

Back To Top