Ga naar hoofdinhoud

Als we teveel in kant en klare Katholieken denken, missen we misschien de kans om mensen tot leerlingen van Jezus te maken. Laten we zelf het leerling zijn weer op pakken. Een leerling van Jezus heeft een « éducation permanente » nodig, een voortdurende vorming op twee terreinen: in de leer en in het leven.

Eucharistieviering, donderdag 2 juni 2011, om 10.00 in de parochiekerk van de Heilige Jozef te Wassenaar, door pastoor Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2011TMPHVA

Lezingen

E.L.: Handelingen 1,1-11
Ps.: Psalm 47 (46), 2-3, 6-7, 8-9
T.L.: Efeziërs 1,17-23
VE.: Matteüs 28,19 en 20
Ev.: Matteüs 28,16-20

Homilie

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik U bevolen heb.”

Als we Jezus Hemelvaart vieren, gaat de aandacht dikwijls uit naar het afscheid, naar de definitieve laatste dag. Vanaf nu is de aanwezigheid van de Heer alleen nog concreet en tastbaar in de tekenen, in de sacramenten die we vieren. Niet langer die wonderlijke verschijningen, die onverwachte heel concrete aanwezigheid, zoals Hij daar ineens aan het meer stond, met de wonderbare visvangst, hoe Hij tweemaal op de eerste en tweede zondag in hun kamer binnenkwam en zei “Vrede zij u”, hoe hij aanwezig was bij de Emmaüsgangers, maar ook zijn verschijning aan de vrouwen. Die bijzondere ervaringen van zijn tastbare aanwezigheid moeten ze los laten. Een nieuwe fase begint.

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik U bevolen heb.” Nu moeten zij aan de slag. Het is alsof ze nu pas helemaal Apostel zijn geworden. Natuurlijk, tegenover Jezus blijven zij altijd als leerlingen tegenover de Meester. Maar eens moet de leerling zelf aan de slag, verlaat hij school, krijgt zijn bul, begint zijn praktijk. Het is mooi als je dan toch nog op je meester terug kunt vallen, maar het echte werk is begonnen.

Deze opdracht om alle volkeren tot zijn leerlingen te maken geldt nog steeds. En misschien moeten we ons daar ook meer op richten. Als we teveel in kant en klare Katholieken denken, missen we misschien de kans om mensen tot leerlingen van Jezus te maken.

Bij Jezus in de leer, op school bij de Meester van het leven, les nemen bij de Leraar van de liefde. Hoe doe je dat? Ons geloof is een geloof van navolging, van al doende leren. Natuurlijk krijgen we ook theorie, zo zitten lessen in elkaar, maar ook praktijk. We luisteren naar zijn onderricht, het Evangelie. We luisteren naar zijn leerlingen in de brieven en de Handelingen van de Apostelen, we luisteren naar de Kerk zoals zij ons onze tijd leert en onderwijst. Dat leren gaat altijd door, maar die kennis is nooit meer dan de helft en misschien is het ook wel de kleinste helft. Want pas door te doen leren we echt, pas in de concrete navolging worden we echt leerlingen.

Een mens is lichaam en geest, een twee-eenheid. De geest moet gevoed worden, maar pas als het lichaam helemaal meedoet met de geest is de mens ook als leerling van Jezus een eenheid.

Jezus geeft ons een opdracht: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik U bevolen heb.” Jarenlang hebben we die opdracht neergelegd bij de specialisten, bij de pastoors en kapelaans, bij de missionarissen, zusters, paters, broeders. Jarenlang viel missionair zijn samen met opbouwwerk in de missie, scholen en ziekenhuizen bouwen, waterpompen, sanitair en nog veel meer. Toch hoor ik soms van missionarissen dat dat eigenlijk het gemakkelijkste deel is. Het andere deel is veel moeilijker: “… maakt alle volkeren tot mijn leerlingen.”

In de tijd dat we een grote dominante Kerk waren, hadden we in zekere zin de ruimte om die opdracht wat te laten liggen. Nu we kleiner worden, moeten we naast onze diaconie en naast onze inzet voor de naaste ook die eerste opdracht weer oppakken. “… maakt alle volkeren tot mijn leerlingen.”

Daarvoor is het goed om ook zelf het leerling zijn weer op te pakken. Ieder naar de talenten die hij of zij heeft. Zoals in de maatschappij gesproken wordt over « éducation permanente » als een noodzaak, niet alleen voor specialisten, maar voor elke werknemer of zelfstandige, zo is dat ook in de Kerk. Een leerling van Jezus heeft een « éducation permanente » nodig, een voortdurende vorming op twee terreinen: in de leer en in het leven.

We gaan de toekomst tegemoet. We mogen elkaar stimuleren en steunen om die voortdurende vorming samen op te pakken, samen steeds meer leerlingen van Jezus te zijn. Dan zullen we met de kracht en inspiratie van de heilige Geest ook anderen, ja de hele wereld tot zijn leerlingen maken. Maar laten we voorlopig beginnen met Wassenaar en de andere kerken in ons cluster, of nog beter: laten we gewoon maar met onszelf beginnen. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God en vragen om de Heilige Geest.

Bidden wij voor de Kerk, voor Gods Volk, dat alle gelovigen zich bewust mogen worden van Jezus’ opdracht. Vragen we om de Heilige Geest die ons maakt tot echte leerlingen, navolgers van Christus en getuigen van zijn verrijzenis. Laat ons bidden.

Bidden wij voor onze samenleving. Bidden wij om de Heilige Geest die de harten raakt en opent voor het woord van Christus. Vragen we om Gods genade, dat Hij een nieuwe tijd geeft met nieuwe mogelijkheden. Bidden we om Gods hulp dat wij onze inzet leveren om het Evangelie te verkondigen. Laat ons bidden.

Bidden wij voor onze nieuwe bisschop Johannes van den Hende, dat de Heilige Geest hem mag sterken in zijn zware taak, dat hij als leraar ook leerling blijft, dat hij voorop gaat in de navolging van Christus en dat hij de taal mag spreken die nodig is voor de mensen van onze tijd. Laat ons bidden.

Bidden wij voor onze gezinnen, voor alleenstaande ouders en voor allen die samen of alleen door het leven gaan, vragen we dat de Heilige Geest ons helpt om leerling van Jezus te blijven, dat de liefde onze grootste kracht is, bidden we om saamhorigheid en inspiratie. Laat ons bidden.

Intenties

Back To Top