Ga naar hoofdinhoud

Tekenen, symbolen, Sacramenten, Gods beloften worden vervuld, boven verwachting.

Eucharistieviering 23 april 2011, om 19.30 en 21.30 uur in de parochiekerk van De Goede Herder en de heilige Willibrord te Wassenaar, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2011TMPPWA

Lezingen

E.L.: Ezechiël 36,16-17a. 18-28
Ps.: 51 (50), 12-13, 14-15, 18-19
T.L.: Romeinen 6,3-11
VE.: Alleluia Ps. 118 (117), 1-2, 16abc, 17, 22-23
Ev.: Matteüs 28,1-10

Homilie

Met Jezus maken we alles opnieuw mee, verleden wordt heden, oud wordt nieuw, alles krijgt betekenis in het licht van zijn verrijzenis.

We maken het mee, deze nacht, als het nieuwe licht wordt ontstoken, er moet licht zijn, had God gezegd, niet de duisternis heeft het laatste woord. We maken het mee als we lezen over de schepping. We zien het nieuwe licht, want met nieuwe ogen zien we alles nieuw omdat we uitzien naar de nieuwe schepping. Al het oude krijgt nieuwe betekenis.

We maken het mee, als we horen over de uittocht. We horen het met nieuwe oren, we herkennen Farao ook in onze tijd, we begrijpen dat wijzelf het volk zijn dat op weg is naar het Beloofde Land, Gods Koninkrijk. Zo gaan ook wij weer door het water van de doop heen. Het doopsel brengt ons binnen in het Rijk Gods. Wij trekken nu niet achter Mozes aan, wij volgen de Nieuwe Mozes, de Christus, de Zoon die ons bij de Vader brengt.

We maken het mee, die belofte die Ezechiël uitsprak: Gods belofte: “Ik zal u wegbrengen uit de heidenvolken, u samenbrengen uit alle landen en u brengen naar uw eigen grond. Ik zal zuiver water op u sprenkelen en ge zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste; Ik zal het stenen hart uit uw binnenste verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal Ik u geven in uw binnenste … (Ez. 36, 25-27a.” Voor ons is niet de Wet van Mozes onze leidraad, maar de levende Christus, Hij Zelf, Hij overwint de dood, Hij leeft, Hij is het hart van vlees en bloed in het Lichaam dat de Kerk is.

We hebben het meegemaakt, zijn dood, zoals we deze dagen geconfronteerd worden met moord en doodslag, in Egypte, Tunesië, Libië, Syrië, over de hele wereld, en hier dichtbij in Alphen aan de Rijn. We maken het mee dat de dood onze maatschappij probeert te regeren, macht door angst, macht door bangmakerij, macht door dreiging met de dood. Hier maken we mee dat zijn liefde boven de dood staat, boven de dood van onrecht en bedrog, zijn liefde staat boven de dood van angst en ongeloof, boven de ontrouw en angst van Pilatus. Zijn liefde staat boven de ontrouw en angst van hogepriesters en schriftgeleerden en ook boven de ontrouw binnen de kerk, boven de ontrouw en angst van zijn leerlingen. Zijn liefde is de liefde van de Vader die boven alles uitgaat.

Zo hebben we het weer meegemaakt, deze avond, deze nacht en zo gaan wij verder als verrijzenismensen. Want het gaat om u en mij, om ons, om de Kerk, om Gods Volk. Het gaat om hier en nu, vandaag, vannacht. Het verleden behoudt zijn betekenis, want het heden kunnen we niet verstaan zonder het verleden. Maar het verleden krijgt vooral ook nieuwe betekenis door het heden, door Christus’ verrijzenis. Alles wordt anders in het nieuwe licht.

Wij worden weer besprenkeld, wij belijden ons geloof, wij hernieuwen onze doop, we gaan opnieuw door het water, maar nu niet als onmondige kinderen die nog niet weten wat er gebeurt, maar als volwassen gelovigen die zelf de weg van Jezus willen gaan en die willen putten uit zijn verrijzeniskracht.

Opnieuw stroomt die veelzijdige bron, die bron van licht, die bron van het nieuwe water dat ons wast, de Bron van de Eucharistie die begon te stromen toen de soldaat Jezus zijde doorstak. Weer delen wij in zijn nieuwe Verbond, Hij neemt ons bij de hand en doet ons opstaan. Weer laten we het oude leven achter ons en worden we nieuwe mensen. Na veertig dagen van voorbereiding, van vasten, van gebed, van boete en toewijding, eindigt vannacht deze veertigdagen-tocht omdat we met Hem het Rijk Gods binnengaan.

We roepen alle heiligen aan, want we mogen nu reeds bij hen horen, wij zijn een met hen en zij met ons. We zijn hier met hoofd en hart in de hemel, want de aarde kon Hem niet vasthouden, de hemel heeft het graf geopend, hier zijn we samen met alle heiligen en vooral met de levende Heer in ons midden.

De paaskaars als symbool van Christus wordt gedompeld in het doopwater, zoals Christus onderging in de Jordaan en daarmee het water van de Jordaan heiligde, zo heiligt Hij vandaag dit water dat dient tot zegen van allen die gedoopt en besprenkeld worden. Wat de Vader toen sprak: Jij ben mijn veelgeliefd Kind, dat zegt Hij nu tot ieder van ons: Jij bent mijn Kind, Ik sluit je in mijn hart. En zoals Jezus omhoogkomen uit het water van de Jordaan reeds een teken was van zijn verrijzenis, zo vieren wij nu reeds onze verrijzenis, nog voor onze dood, of beter gezegd, met Hem leven we nu al voorbij de dood.

Tekenen, symbolen, Sacramenten, Gods beloften worden vervuld, boven verwachting. Doopsel, Eucharistie, huwelijk, priesterschap, de heilige Geest vervult ons hart door het Vormsel, God schenkt vergeving en genezing in biecht en ziekenzalving, ons bestaan wordt omringd door deze tekenen die dit nieuwe leven versterken en herstellen. Deze nacht is van begin tot einde vol van deze tekenen. Het is Pasen, Christus is verrezen, wie ogen heeft, mag zien dat Hij leeft in u en mij, in zijn Kerk, ja zelfs in deze wereld. Zalig Pasen. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen.

Wij bidden in deze paasnacht voor allen die verlangen naar verrijzenis, voor allen die hun kracht zoeken bij Christus, voor alle gelovigen waar ook ter wereld. Wij vragen dat de vreugde van deze nacht alle harten mag vervullen, dat de kracht van Christus’ verrijzenis hen doet opstaan en dat ook wijzelf door Hem gewekt worden tot nieuw leven. Laat ons bidden.

Bidden we voor alle volkeren en bijzonder die landen waar de dood regeert, door oorlogen en rampen, door ziekten en door verstoorde maatschappelijke verhoudingen, vragen wij om nieuw leven, dat er mensen opstaan die in de kracht van Christus nieuwe wegen ten leven wijzen. Laat ons bidden.

Bidden we voor ons bisdom en onze parochies, bidden we voor alle ambtsdragers, voor werkers in de pastoraal, in onderwijs en verzorging, voor bestuurders en uitvoerders, vragen wij om vreugde en inspiratie, persoonlijke toewijding en missionair elan. De de Blijde Boodschap mag leven. Laat ons bidden.

Bidden we voor onze parochianen voor ons cluster, voor gezinnen, voor alleenstaanden, voor jong en oud. Dat de paasvreugde de onderlinge band mag versterken, dat het licht van Christus ons de weg wijst naar de toekomst van Gods Koninkrijk. Laat ons bidden.

Intenties

Back To Top