skip to Main Content

Gods goedheid overtreft ons gevoel van rechtvaardigheid. Jezus houdt ons een spiegel voor met de werkers van het elfde uur. Hoe barmhartig ben ik voor mijn naaste? Wanneer krijgt jaloersheid of afgunst grip op mij?

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Willibrord (Oegstgeest – 75 jaar Schola), De Moeder Gods (Voorschoten) en de H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 20 en 21 september 2014, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit De H. Willibrord te Oegstgeest (75 jarig jubileum Schola Cantorum) (MP3)

Preek beluisteren vanuit de H. Willibrord te Oegstgeest (75 jarig jubileum Schola Cantorum) (MP3)

Preek: A2014DHJ25AAUFX

Lezingen

E.L.: Jesaja 55,6-9
Ps.: Ps. 145 (144), 2-3, 8-9, 17-18
T.L.: Filippenzen 1,20c-24.27a
VE.: Cf. Hand. 16, 14b
Ev.: Matteüs 20,1-16a

Homilie

Waar gaat deze parabel over? Is het een blauwdruk voor een nieuw en Christe¬lijk sociaal stelsel? Is het een voorzet van Jezus om tot nieuwe afspraken te komen in het tussen werkgevers en werknemers? Ik denk nee en ja.

Laat ik met het nee beginnen. Nee, Jezus spreekt hier niet tegen werknemers en werkgevers. Waarom niet? Deze parabel gaat over werkers in de wijngaard. Bij de profeet Jesaja kunnen we zien wat de wijngaard betekent: “Ik wil zingen voor mijn vriend, zingen het lied van mijn vriend en zijn wijngaard (Jes. 5,1-7).” Daar vertelt Jesaja hoe die vriend alles voor zijn wijngaard deed. Maar de wijngaard gaf enkel wilde vruchten. Dan laat hij de wijngaard aan zijn lot over. Jesaja eindigt dan zo: “De wijngaard van de HEER der hemelse machten is het huis Israël.” Ook Jezus spreekt hier over het huis Israël, niet over moderne ar¬beidsvoorwaarden of een sociaal stelsel.

Wat is Jezus’ boodschap in deze parabel? Het is de bedoeling dat u een onrechtvaardig gevoel krijgt, zodat u zegt: “Dat klopt niet, dat is niet eerlijk, dat is vragen om moeilijkheden.” Want dat is precies wat Jezus wil bereiken. Daarom gaat het ook niet om een nieuwe regel voor onze sociale dienst. Dit is niet de normale gang van zaken, dit is ook niet hoe je het goed organiseert en evenmin hoe het bij Christelijke werkgevers en werknemers aan toe moet gaan. Daarover lezen we bij de apostel Paulus: “Ook toen wij bij u waren, hielden wij u telkens deze regel voor: ‘Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten’. Wij hebben namelijk gehoord, dat sommigen bij u werkeloos rondhangen, alle moeite schuwen, maar wel zich met alles bemoeien. In de naam van de Heer Jezus Christus gebieden en vermanen wij zulke mensen, dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen (2 Tess. 3,10-12).”

Christus staat een gezonde werkethiek voor ogen. Zelf werkt Hij dag en nacht voor Gods Koninkrijk. Maar als het dan niet over een sociaal stelsel of een basisinkomen ‘avant la lettre’ gaat, wat dan wel?

Het gaat over de wijngaard van de Heer en over de werkers in de wijngaard. Dat zijn wij, wij allemaal. Deze parabel kun je vergelijken met de parabel van de verlo¬ren zoon. Als hij thuiskomt is de oudste zoon boos. Dit is niet rechtvaardig. Je kunt deze parabel ook vergelijken met het bruiloftsfeest voor de zoon. Als de gasten het niet waard zijn, worden mensen van de straat geplukt en de bruiloftszaal loopt vol.

Het gaat over de relatie tussen de Farizeeën die zichzelf rechtvaardig noemen en de tollenaars en zondaar. Het gaat ook over de verhouding tussen de Christenen uit het Jodendom die heel hun leven trouw de Wet van Mozes onderhouden en Christenen uit de heidenen, die de laatste paar jaar van hun leven door het doopsel toegang vinden tot Gods Koninkrijk. Zij krijgen hetzelfde loon als de werkers van het eerste uur.

God wil zijn huis vol hebben, Jezus vergelijkt de hemel met het huis van de Vader, met veel vertrekken en veel ruimte. Thuiskomen bij God kun je niet opknippen, zoals je een klein of een groot salaris kan krijgen. Thuiskomen bij God is thuiskomen. Dat is voor ieder hetzelfde. In de Mis toegelaten worden tot de Communie overstijgt loon naar verdienste. Ieder ontmoet en ontvangt dezelfde Heer in het huis van zijn hart.

Nee, deze parabel gaat niet over een nieuw sociaal stelsel. Maar ik zei nee en ja. Want het gaat ook over ons leven hier en nu. Ooit kwam iemand naar Jezus toe met de vraag of Hij zijn broer wilde terechtwijzen, want die had de erfenis niet eerlijk verdeeld. Dan zegt Jezus: “Man, wie heeft Mij over u tot rechter of ver¬deler aangesteld? (Luc. 12,13 vv)” Vervolgens zegt Hij: “Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Want geen enkel bezit, – al is dit nog zo overvloedig – kan uw leven veilig stellen.”

Dat houdt Jezus ieder van ons voor ogen. Zowel de werkgevers als werknemers moeten oppassen voor hebzucht. Rijk worden is nooit een Christelijk doel, tenzij rijk worden in de ogen van God, rijk worden door goede werken. Dus “Ja,” het gaat ook over onze onderlinge sociale verhoudingen. Een Christelijke werkgever wordt ge¬acht met andere ogen naar zijn werknemers te kijken. En een Christelijke werknemer wordt geacht op een andere manier naar zijn werkgever en werk en loon te kijken. Zoals Jezus afstand neemt van “Oog om oog. Tand om tand,” zo staat Jezus ook een andere rechtvaardigheid voor als Hij zegt: “Vordert iemand u een mijl met hem te gaan, ga er twee met hem (Matt. 5,38 vv).” Zoals de eerste Christenen alles met elkaar deelden en zo volkomen nieuwe sociale verhoudingen schiepen in de samenleving, zo wil Jezus dat wij zijn levenshouding ook omzetten in alle domeinen van ons maatschappelijk leven.

Jezus wil ons hart veranderen, want wanneer ons hart meer gaat lijken op dat van Hem, dan weten we in de verschillende omstandigheden het verschil te maken. Dan krijgt de Geest de ruimte, dan is niet het geld of het bezit bepalend voor onze werkhouding, maar onze liefde voor God en de naaste. Dan wordt niet alles eindeloos doorgerekend, uit angst dat een ander meer krijgt dan ik, maar zoeken we samen wat goed is voor iedereen, voor ieder afzonderlijk en voor de samenleving als geheel. Dat is Jezus navolgen, méér doen dan wat gevraagd is, dan zal God ook meer geven. Zijn Koninkrijk. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God, onze Vader.

Wij bidden voor alle Christenen, wereldwijd, dat zij de vreugde om te mogen werken in de wijngaard van de Heer delen met alle anderen. Bidden we dat de Christelijke liefde de basis mag zijn van nieuwe sociale verhoudingen en een nieuw sociaal evenwicht. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor onze wereld, om een nieuwe mentaliteit in de wereld van geld en productie, om respect voor mens en milieu. Dat de mentaliteit van hebzucht wordt bestreden en dat structuren die hebzucht bevorderen worden ontmanteld. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor onze parochie, voor werkers in de wijngaard, wij vragen om vrijwilligers, mannen en vrouwen jong en oud, dat velen zich inzetten voor Gods Koninkrijk opdat het Evangelie ook in onze tijd maatschappij-breed mag klinken. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat allen met de eigen talenten waardering en bevestiging ervaren en mogen bijdragen aan een gezonde samenleving waar Gods liefde de bindende kracht is. (Laat ons bidden.)

Intenties

Back To Top