Ga naar hoofdinhoud

Jezus is gekomen om ook de gewone man en vrouw de weg te wijzen naar Gods Koninkrijk.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Willibrord (Oegstgeest), weekeinde van 11 en 12 oktober 2014, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de H. Willibrord te Oegstgeest (MP3)

Preek beluisteren vanuit de H. Willibrord te Oegstgeest (MP3)

Preek: A2014DHJ28AAUFX

Lezingen

E.L.: Jesaja 25,6-10a
Ps.: 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6
T.L.: Filippenzen 4,12-14.19-20
VE.: Cf. Ef., 1, 17-18
Ev.: Matteüs 22,1-14 of 22,1-10

Homilie

Stel dat u voor het eerst in de kerk zit, nog nooit van Jezus hebt gehoord en als eerste kennismaking dit Evangelie beluistert, wat zou uw beeld van Jezus dan zijn? Als u ook nooit van zijn lijden en kruisdood had gehoord, van zijn vergeving aan zijn moordenaars, maar alleen dit Evangelie, met deze slotwoorden: “Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.” Waarschijnlijk zou u Jezus zien als iemand die God voorstelt als een koning die mensen laat doden en steden in brand laat steken.

We lezen dit jaar uit het Evangelie volgens Matteüs en we zijn bij hoofdstuk 22 beland. Over zes weken lezen we Matteüs 25, over de scheiding tussen de schapen en de bokken. Dan horen we dit: En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: “Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. …”

Wij spreken graag over Jezus als de Goede Herder, met een schaapje op zijn nek of in zijn armen. Psalm 23 is een populaire psalm. We luisteren graag naar het Evangelie van Jezus en de kinderen, of over Zacheüs bij wie Jezus in huis komt, of over het mosterdzaadje, zo klein en toch zo krachtig. Maar ook deze harde teksten komen uit de mond van Jezus. Hoe zit dat in elkaar?

Jezus spreekt vandaag net als verleden week in gelijkenissen tot de hogepriesters en de oudsten van het volk. Hoofdstuk 23 eindigt met deze woorden: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt die tot u zijn gezonden! Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een kloek haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar gij hebt niet gewild. Zie, uw huis zal onbewoond achtergelaten worden. Ik zeg u: van nu af zult gij Mij niet meer zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend de Komende in de naam des Heren! (Mt. 23,37-39)” Wij weten wat er zo’n veertig jaar na Jezus’ kruisdood en verrijzenis is gebeurd. In het jaar 70 is Jeruzalem ingenomen door de Romeinen, die niets van de stad heel lieten. In Rome is op de Boog van Titus nog altijd een reliëf te zien over de plundering van de tempel van Jeruzalem. Jezus had het voorzegd. Hij zag waar het op uit ging lopen. Dit gebeurt vanzelf wanneer je Gods barmhartige liefde en de kansen op bekering die God je geeft, afwijst of negeert.

Een paar weken geleden heb ik me hardop afgevraagd of Europa, en dat geldt ook voor Rusland en Amerika ooit wel echt Christelijk is geweest. Ik bedoel dan dat niet alleen gewone mensen, maar ook regeringen, industrie, handel, wetenschap, kunst en amusement, Jezus als norm en leidraad houden voor hun doen en laten. Ook dan zijn we er nog niet, want we blijven mensen die falen. Maar dan is er een basis, dan loopt de bruiloftszaal vol met mensen, goede en slechten door elkaar.

Jezus heeft aan zijn tijdgenoten laten weten dat het nu of nooit is. Jezus is het onderscheidend principe. Hem navolgen is voor God kiezen, net zo stevig als Jezus, net zo consequent als Hij, en tegelijk net zo barmhartig als Hij, net zo vergevend als Hij. Hem volgen is het kruis dragen en niet op anderen afwentelen. Jezelf overwinnen en niet vluchten voor de last van het leven. Kiezen voor het geestelijk leven als belangrijker dan het materiële leven.

Jezus is gekomen om ook de gewone man en vrouw de weg te wijzen naar Gods Koninkrijk. Hij maakte de Wet van Mozes weer draaglijk en hanteerbaar, zoals God hem bedoeld had. Jezus heeft de Geest teruggebracht, Gods heilige Geest, die ons helpt om Gods wil te kennen en te volbrengen. Jezus is de weg naar een nieuwe toekomst. Wijs je die weg af, dan blokkeer je de Geest en blokkeer je tegelijk de weg van Gods barmhartigheid. Dan val je terug op de oude weg en het Oude Testament, waarin God met grote macht onze oorlog moet winnen. Maar die tijd is voorbij, definitief. Dat was de tijd van de oude verbonden. In het Nieuwe verbond zijn we volwassen geworden en wil God, nu we zijn Weg kennen, dat we zijn zoals Hij. God wint onze oorlogen niet meer. Wie niet voor zijn weg kiest, belandt in de wet van de sterkste, met wapens en geweld. Maar “… allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen (Mt. 26,52)”.

Wat moeten we zeggen over onze tijd? In de zeventiger jaren heeft de gedachte breed ingang gevonden, dat we met de wetten van de psychologie, sociologie, economie en groepsdynamica, een nieuwe wereld konden scheppen. Het liberalisme heeft ons doen geloven dat we met permanente groei en steeds meer bezit, met overvloed aan voedsel en gezondheid, met wereldreizen en veel luxe, een nieuwe wereld konden scheppen waarin we God en godsdienst niet meer nodig zouden hebben. De vrije kapitalistische markt zou de rest doen. Inmiddels weten we al lang, dat de vrije markt en het kapitalisme geen moraal heeft en eerder de moraal ondermijnt dan bevordert. Niet de fanatieke Islam is het grootste gevaar, maar een Europa, een Amerika en Rusland dat niet werkelijk voor Christus kiest. Ook nu zouden we een voorspelling kunnen doen, net als Jezus: Als de wereld de tijd van genade niet herkent, de weg van Jezus niet aanvaardt en vast blijft zitten in de eigen ideologie, dan is het wachten op de volgende wereldbrand.

Wat kunnen wij, kleine mensen hiermee? Wij moeten doen wat de groten der aarde vergeten: Christus navolgen. Gewoon in het klein beginnen, steeds opnieuw. Er kan nog veel ten goede veranderen. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God, onze Vader.

Wij bidden voor paus Franciscus, voor de synodevaders en alle andere deelnemers aan de Bisschoppensynode over het gezin: dat de Geest van de Heer hen mag verlichten, zodat de Kerk, in trouw aan Gods plan, goede antwoorden mag vinden op de uitdagingen, waarvoor het gezin zich in deze tijd gesteld ziet. (Laat ons [zin¬gend] bidden.)

Wij bidden voor hen die de volken regeren: dat de Heilige Geest hen inspireert tot een beleid, dat het gezin als kern en fundament van de maatschappij versterkt naar Gods plan; en dat zij families in hun moeilijkheden te hulp komen. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor de christelijke gezinnen: dat zij huizen van gebed mogen zijn en gemeenschappen van leven en liefde. Voor echtparen die in moeilijkheden verkeren, voor hen die alleen staan in de zware taak van opvoeden en voor gezinnen die omwille van het Evangelie hun vaderland moeten achterlaten, dat de Heer hen met zijn genade blijft sterken en nieuwe wegen opent van broederlijke naastenliefde en menselijke solidariteit. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor grootouders, jongeren en kinderen, dat zij inspiratie vinden om ook in deze tijd de weg te gaan van het heilig huisgezin, tot welzijn van anderen en van hen zelf. (Laat ons bidden.)

Intenties

Gebed van paus Franciscus tot de heilige familie

Jezus, Maria en Jozef, in u beschouwen wij
de luister van de ware liefde
en met vertrouwen wenden wij ons tot u.

Heilige Familie van Nazaret, maak ook van onze gezinnen
plaatsen van gemeenschap en gebed,
authentieke scholen van het Evangelie
en kleine huiskerken.

Heilige Familie van Nazaret,
laat gezinnen nooit meer ervaren wat geweld is,
wat uitsluiting is en scheiding:
dat ieder die gewond is of te schande gemaakt,
spoedig vertroosting en genezing mag ervaren.

Heilige Familie van Nazaret,
laat de komende Bisschoppensynode
ons meer bewust maken van de heiligheid
en onschendbaarheid van het gezin
en van zijn schoonheid in het plan van God.

Jezus, Maria en Jozef, wil ons horen en verhoren.
Amen.

Back To Top