skip to Main Content

Het mysterie van de ten hemel opneming van Maria. Zij, bij wie God thuis mocht zijn, is nu definitief bij God thuis. Het feest van de ten hemel opneming van Maria is ook ons feest. Wat zij nu heeft ontvangen, zullen wij ook eens ontvangen.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Jozef (Wassenaar), 15 augustus 2014, om 19.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren (MP3)

Preek beluisteren (MP3)

Preek: A2014MTHOAUFX

Lezingen

E.L: Apokalyps 11, 19a; 12,1-6a. 10Ab
Psalm: 45 (44), 10bc, 11, 12ab,16
T.L: 1 Korinte 15, 20-26
All.: Maria is ten hemel opgenomen: Het engelenkoor jubelt.
Ev: Lucas 1, 39-56

Homilie

‘Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid kom ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend (Joh. 14,1-4).’

Deze lezing wordt nogal eens gekozen bij uitvaarten, samen met Psalm 126 – in de versie: Als God ons thuisbrengt, dat zal een droom zijn. Vandaag gedenken we in zekere zin de uitvaart van Maria die een bijzondere uitvaart is, een uitvaart zonder begrafenis of crematie, haar lichaam is ook niet aan de wetenschap toevertrouwd, het is ook niet vermist of wat je nog meer kunt bedenken, nee, Maria is ten hemel opgenomen.

Dit feest is niet uitgevonden in 1950, toen Pius XII dit geloofspunt tot dogma verklaarde. Het feest wordt al gevierd vanaf de zesde en de zevende eeuw. Dit feest van de ten hemel opneming van Maria heeft alles te maken met Pasen en met Hemelvaartsdag. Wanneer iemand moeite heeft heeft met Jezus’ verrijzenis of met Jezus’ hemelvaart, zal hij ook moeite hebben met de ten hemel opneming van Maria, want het is in feite hetzelfde mysterie.

Er zijn een aantal zaken waarover je niets leest in het Evangelie of in de Handelingen of de Brieven. Zo lezen we niets over de dood van Petrus of de dood van Paulus. Wel over de dood van Stephanus en de dood van Jacobus, maar ook niet over het sterven van Andreas of Johannes of een van de anderen. Zo is ook over het sterven van Maria niets opgenomen in de handelingen of de Brieven. Dat heeft ermee te maken dat alleen die geschriften de status van heilige Schrift kregen, die met enige zekerheid afkomstig waren van de apostelen, inclusief Paulus. Allerlei andere oude geschriften vielen buiten de boot. Maar er zijn wel nog heel oude geschriften van mensen die leefden in de tijd van de apostelen, zoals de de brieven van Ignatius, rond het jaar 100.

De kerk van Oost en West viert dit Mariafeest als een feest van de vervulling van de belofte. Jezus heeft alles vervuld, de Profetie, de Wet en de Beloften. In Hem zijn hemel en aarde verzoend en opnieuw verbonden. Om te begrijpen wat de ten hemel opneming van Maria betekent, moeten we eerst nadenken over wat de hemelvaart van Jezus betekent. En om dat te begrijpen moeten we eerst nadenken wat de hemel is. Want hoe kun je over Jezus’ hemelvaart nadenken als je niet eerst een idee hebt wat de hemel is.

Nu zult u mogelijk denken: “Ja, pastoor, maar wat weet u nu over de hemel, u bent er toch ook niet geweest”. Dat klopt. De enige die over de hemel kan spreken is Jezus, Degene die er vandaan komt. Maar Hij spreekt over de hemel in beeldtaal, zoals in het citaat waarmee ik begon: “In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden”. De hemel is het huis van de Vader. Hemel betekent dus dat je bij God thuis bent net als Jezus.

Daar zit ook het mysterie van de ten hemel opneming van Maria. Zij, bij wie God thuis mocht zijn, is nu definitief bij God thuis. Zoals Jezus’ Lichaam, waarin God in zijn hele volheid heeft gewoond niet ontbonden is in de aarde, maar de verandering heeft meegemaakt naar het bestaan in God, zo heeft ook het lichaam van Maria de verandering meegemaakt bij haar opgang om thuis te zijn bij God.

We hebben een Litanie van Maria waarin Maria de titel heeft: Ark van het Verbond. Ooit haalde David al feestelijk dansend de Ark van het Verbond naar Jeruzalem om deze een plaats te geven in de tempel, het huis van God. Bij de ten hemel opneming van Maria gedenkt de Kerk dat Jezus (de Zoon van David) de ware Ark van het Verbond (de schoot waarin Hij gewoond heeft en waarin zijn aardse levensdraden gevlochten zijn), naar huis haalt, opdat zij haar plaats in neemt in het heilige der heilige, om daar te zijn waar haar Zoon is. Daaraan herinnert ook het opspringen van de kleine Johannes de Doper in de schoot van zijn moeder in het Evangelie van vandaag.

Dit feest gaat over het hart van ons geloof. Ons aardse lichaam keert terug naar de aarde, God zal ons een nieuw Lichaam geven, aan het Lichaam van Christus gelijkvormig. Van Petrus of Jacobus of Johannes of Paulus, geloven we niet dat zij verrezen zijn of ten hemel opgenomen. Hoe passend zoiets in een geloofsverhaal ook zou kunnen zijn, aangezien we in het Oude Testament al lezen over de ten hemel opneming van de profeet Elia. Maar de werkelijkheid is zo niet. Alle stof keert terug naar de stof. De uitzondering geldt alleen Gods Zoon en Gods Moeder. Het lichaam van Maria is door haar onbevlekte ontvangenis reeds voorbereid om de definitieve Ark van het Verbond te zijn en is daarmee ook voorbereid om opgenomen te worden in de hemel.

Wat betekent dit voor ons? Is ons lichaam dan niet van belang, zoals we zeggen op Aswoensdag, stof dat tot stof terugkeert? Ook ons lichaam is tempel van de heilige Geest, al heeft dat niet dezelfde volmaaktheid en intensiteit als bij Maria. Onze menselijke ziel wordt geboren in het contact tussen hemel en aarde. Het ankerpunt van de ziel is de menselijke geest en het doel van de ziel is de hemel. Ons lichaam heeft daarin een betrekkelijke functie, maar toch deelt ook ons lichaam ten volle in de heiligheid die wij als mens ontvangen in het doopsel. De stof keert terug tot stof, God zal ons een nieuwe gestalte geven die nog beter beantwoordt aan wat wij ten diepste zijn en aan de schoonheid van onze ziel zoals deze is geworden in door Gods genade.

Het feest van de ten hemel opneming van Maria is daarom ook ons feest. Wat zij nu heeft ontvangen, zullen wij ook eens ontvangen. Zoals Jezus ons zegt: “… want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid kom ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben”. Amen.

Back To Top