Ga naar hoofdinhoud

De profetische kritiek van Fátima is dat de mensheid het heil niet moet proberen te verwerven uit eigen macht, zonder God of tegen God, maar door bekering, door te luisteren, door mee te bewegen met de heilige Geest en de weg van Christus te gaan.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Willibrord (Oegstgeest), Sint Willibrordus (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 15 en 16 juli 2017, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering (MP3)

Preek (MP3)

Preek: A2017DHJ15AAUFX

Lezingen

E.L: Jesaja 55, 10-11
Psalm: Ps. 65 (64) 10abcd, 10e-11, 12-13, 14
T.L: Romeinen 8, 18-23
All. Vers. Lucas 21, 36
EV: Matteüs 13, 1-23 of 1-9

Homilie

Afgelopen woensdag kwam ik terug van een pelgrimsreis naar Fátima. De temperatuur bleef wonderbaar tussen 17 en 27 graden. Maar het echte wonder is natuurlijk niet het weer, het gaat om ons innerlijk. Net als Lourdes in Zuid Frankrijk is Fátima in Portugal een plek om Maria te ontmoeten.

Drie kinderen, Lucia, Francesco en Jacintha hadden in 1917 net zo’n ervaring als bijna zestig jaar daarvoor in 1858 Bernadette dat had in Lourdes. Maar er is ook een verschil. In Lourdes kwam Maria voor de zieken en ze bevestigde dat zij de Onbevlekte Ontvangenis is. In Fátima komt Maria met een waarschuwing en een oproep. Een waarschuwing net als de profeet Jona. Niet dat de wereld zal vergaan in veertig dagen, maar wel dat er een nog gruwelijkere oorlog zal komen als de wereld zich niet bekeerd.

Toen Maria verscheen was de Eerste Wereldoorlog nog bezig. Die duurde van 1914 tot 1918. Niemand kon toen al een vermoeden hebben van de Tweede Wereldoorlog. In 1919 werd de volkenbond opgericht die oorlogen voorgoed moest uitbannen. Maria verklaarde tevens dat Rusland haar leer over de hele wereld zou verspreiden. Ook wat dat betekende was voor veel mensen nog niet duidelijk. 70 jaar eerder, in 1847, hadden Karl Marx en Friedrich Engels het communistisch manifest geschreven. Twintig jaar later, in 1867, publiceerde Marx het eerste deel van zijn hoofdwerk “Das Kapital”. Maria verschijnt vanaf 13 mei 1917 en in oktober 1917 breekt de Russische oktoberrevolutie uit, die de basis wordt voor de Sovjet Unie.

Drie kinderen zagen Maria en ze verstonden wat zij hen wilde zeggen. Deze kinderen werden profeten voor onze tijd. Waartoe riep Maria op? In alle eenvoud: bekering, boete doen, gebed, met name de rozenkrans, opdat God het tij zal keren. Het is de oude oproep. Zo begon Jezus zelf met zijn openbaar optreden. Hij zei: “Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij” (Matteüs 4,17). Vaak is gevraagd waarom Maria aan kinderen verscheen. Eerst in 1858 aan Bernadette in Lourdes. Dan in 1917 aan deze drie kinderen. Er zijn bovendien nog meer verschijningsverhalen. Maar deze twee hebben geleid tot grote bedevaartplaatsen waar mensen antwoord geven aan de oproep van Maria. In Lourdes stromen nog steeds de zieken samen om bij Maria troost te vinden en zich door haar dichter naar Christus te laten brengen en met Christus een nieuwe manier te vinden om met het lijden om te gaan.

In Fátima gaat het om iets anders, daar gaat het om bekering en boete doen. Fátima zou je dus ook mogen zien als een oproep tot het sacrament van verzoening, de biecht. Maar Fátima is ook een kritiek op de wereld, zoals elke profeet dat heeft. Karl Marx wilde het onrechtvaardige Westerse kapitalistische systeem omverwerpen. Daarbij had hij een zeer negatieve kijk op het Christendom en op geloof in het algemeen. Zo kwam hij tot zijn atheïstische visie. Zijn werk was niet alleen zonder God, maar ook tegen God.

De profetische kritiek van Fátima is dat de mensheid het heil niet moet proberen te verwerven uit eigen macht, zonder God of tegen God, maar door bekering, door te luisteren, door mee te bewegen met de heilige Geest en de weg van Christus te gaan. Maria zei dat uiteindelijk haar onbevlekt hart zou overwinnen. 72 jaar later, in 1989 viel de muur. In 1991 werd in Rusland het één-partij-systeem opgeheven en vervolgens viel de Sovjet Unie uit elkaar. Maria’s Onbevlekt Hart heeft inderdaad overwonnen, maar de naweeën van de communistische ideologie zijn nog altijd voelbaar.

De profetische kritiek van Fátima blijft daarom onverminderd van kracht. Het Westers kapitalistisch systeem heeft vrijwel de hele wereld veroverd. Het was in die zin sterker dan het Marxistisch communisme. Maar als de mens zich niet vrijwillig bekeert, zullen er nieuwe en andere rampen opdoemen die nog grotere catastrofes meebrengen. Ook dat is een profetenwoord dat onverminderd van kracht is.

De Kerk herkent de tekenen van de tijd. De vraag is of de wereld wil luisteren naar de Kerk. De Kerk heeft een sociale leer uitgewerkt die basis is voor een andere economie, een economie waarin de mens werkelijk tot zijn recht komt. De Kerk heeft een milieu-encycliek uitgegeven om aan een nieuwe mentaliteit te werken. De Kerk komt de wereld te hulp, maar de vraag is of de wereld die hulp aanneemt, of dat ze in arrogantie voortholt naar de volgende ramp.

De lezingen gaan vandaag over het Woord. God zaait zijn Woord. Dat heeft Hij gedaan door zijn profeten. Dat heeft Hij ten volle gedaan in zijn Zoon. God spreekt zijn Woord ook nu nog door zijn Kerk en door talloze individuele personen die zich door Hem laten raken en die bereid zijn tegen de stroom in te roepen en te roeien. God spreekt ook door de moeder van zijn Zoon, Maria.

Maria zei dat haar onbevlekt Hart zou overwinnen. Dat is niet alleen een soort bovennatuurlijke religieuze overwinning waarin God de geschiedenis ten goede keert; het is heel concreet ook bedoeld als een oproep aan ons om haar daarin na te volgen. In Maria is werkelijkheid geworden wat Jezus zei op de berg: Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Maria toonde Jezus aan drie kinderen die zuiver van hart waren. Wanneer wij zuiver van hart zijn, zullen we Gods Woord verstaan en kracht vinden om zijn weg te volgen. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God die tot ons spreekt door zijn Zoon.

Wij bidden voor de Kerk, om zuiverheid van hart zodat wij God kunnen verstaan, om daadwerkelijke liefde die de wereld verandert, om een vrijmoedige houding om de waarheid te verkondigen, om blijvende inzet voor eenheid en vrede. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat de zwakke meerderheid geweldloze wegen vindt om weerstand te bieden aan machtige elites, dat gezond verstand het wint van partij-ideologie, dat de media bevrijd worden zodat zij meewerken aan de verkondiging van Gods Woord. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we zelf bereid zijn stappen terug te doen in bezit en luxe, dat we de armen in de wereld steunen, dat we meer tijd maken voor gebed en ons hart steeds weer bekeren tot God en de naaste. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat we de Boodschap van Maria in ons laten doordringen, die ons naar Christus wijst. Dat we vrij staan tegenover de wereld en Jezus navolgen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top