skip to Main Content

Wij beïnvloeden de toekomst door onze keuzen, door ons gedrag, door onze inzet of onze luiheid.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Willibrord (Oegstgeest), de Sint Jozef (Wassenaar) en De Goede Herder (Wassenaar), weekeinde van 7 en 8 oktober 2017, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2017DHJ27A

Lezingen

E.L: Jesaja 5, 1-7
Psalm: Ps. 80 (79), 9 en 12, 13-14, 15-16, 19-20
T.L: Filippenzen 4, 6-9
All. Vers. Johannes 15, 16
EV: Matteüs 21, 33-43

Homilie

Houdt u van Science Fiction films? Ik weet dat niet iedereen daarvan houdt, maar ik kan er van tijd tot tijd wel van genieten. Een bekende collega van mij, Roderick Vonhögen, heeft een grote passie voor de Star Wars serie. Soms kom je in zo’n film uitspreken tegen die het niveau van de tegeltjeswijsheden overstijgt. In die film is Yoda een van de oudste en bijna enig overgebleven Jedi master. Het doet me denken aan de profeet Elia, die Elisa als zijn opvolger aanstelt. Luke is de leerling en Luke wil graag in de toekomst zien. Want als hij dat kan, weet hij wat hij moet doen, dat is zijn verwachting. Dan zegt Yoda op een goed moment tegen Luke: “De toekomst is altijd in beweging”. Dat is nu zo’n opmerking opstijgt naar het niveau van de filosofie.

“De toekomst is altijd in beweging”. Gaan we met die gedachte nu terug naar het Evangelie. Jezus vertelt een parabel, maar het gaat over hemzelf en over het volk Israël, met name over de machthebbers en de religieuze leiders. De landeigenaar is God de Vader, de zoon die op laatst wordt gestuurd is Jezus, en de hogepriesters en de oudsten zijn de pachters. Wat nu opvalt is dat de Vader heel andere plannen heeft, maar dat de pachters die plannen dwarsbomen. Het lijkt er zelfs op Dat God zijn Zoon niet heeft gezonden om aan het kruis te sterven, maar om de mensen te bevrijden. Probleem is dat ze daarvoor wel de vruchten moeten opbrengen die daarbij horen. Omdat ze daar geen zin in hebben, doen ze niet mee. Uiteindelijk zal God het laatste Woord hebben als Hij Jezus doet verrijzen en zo alsnog de redding brengt.

Ik hoor nogal eens van mensen dat ze Gods plannen niet snappen. Ze gaan er dan van uit dat Gods wil vanzelf gebeurt. Soms denken ze dat ze dat ook bidden in het onze Vader: “Uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel”. Die woorden zijn echter Oud Nederlands en ze betekenen: “Moge toch uw Naam worden geheiligd, moge toch uw Koningschap komen, moge toch uw wil gedaan worden net als in de hemel zo ook op aarde”. Met andere woorden: Gods Naam wordt nog niet heilig gebruikt, Gods Koningschap is nog niet volledig van kracht en Gods wil wordt nog niet gedaan op aarde zoals in de hemel.

Op zich weten we dit natuurlijk allemaal, want we ervaren het dagelijks, we zien het bij al het kwaad wat er gebeurt. Of dat nu om raketten gaat, nieuwe wapens met atoomkoppen, of automatische wapens waarmee je uit een raam zomaar mensen kunt neerschieten, of het nu gaat on drugscriminaliteit, of seksueel misbruik van groot en klein. Gods Wil wordt niet gedaan op aarde.

Daar gaat die parabel over van die pachters. Dat beeld past ook mooi bij wat we tegenwoordig vaker horen in verband met het milieu en de klimaatverandering. Mensen zeggen dat: We moeten zuinig zijn op onze aarde, want we hebben hem te leen van onze kinderen. Vanuit ons geloof zeggen we eerder dat we hem in bruikleen hebben van God, we mogen en moeten ermee werken, maar wel in verantwoordelijkheid aan God, want de aarde is niet ons eigendom.

Hoe zit het dan met die toekomst? We zeggen dat God de toekomst ziet en weet wat er zal gebeuren. Daarom vond ik die uitspraak in de Star Wars film zo aardig: “De toekomst is altijd in beweging”. Wat is dan die beweging, dat is onze invloed op de toekomst, dat is onze vrije wil. Wij beïnvloeden de toekomst door onze keuzen, door ons gedrag, door onze inzet of onze luiheid. De Bijbel schetst ons God niet zozeer als iemand die wacht tot alles precies volgens zijn plannen verloopt, in de Bijbel is God iemand die met ons meetrekt, mee op reis gaat, die bij ons blijft in dat grote avontuur van de toekomst. Ja, God kijkt verder, ja God ziet meer dan wij kunnen zien, Ja God heeft het laatste Woord en aan hem is het oordeel. Maar God geeft ons de ruimte, zo heeft Hij ons bedoeld. Het wonderlijke dilemma is dat als wij ons meer richten naar Gods bedoelingen, actiever meewerken, beter innerlijk luisteren, zijn woorden, geboden en richtlijnen ter harte nemen, dan ontplooit zich een nieuwe vrijheid die de wereld niet kan bieden, dan ontplooit de toekomst zich meer naar Gods bedoeling, dan worden wij meer en meer wie we optimaal kunnen zijn. Maar dat ziet er heel anders uit dan de plaatjes van de reclame of de carrière idealen, ja, ook heel anders dan wat we ons in Science Fiction kunnen bedenken.

Het Joodse Volk heeft dit begrepen, toen ze de Wet van Mozes kregen. Toch was die Wet niet toereikend. Met Jezus hebben we een voorbeeld om na te volgen. Hij wijst ons de weg in een wereld die niet met God meewerkt. Naarmate we dat beter gaan begrijpen, groeit ons inzicht en ook onze kracht om de weg met hem te gaan. Die kracht van de heilige Geest heeft Hem in staat gesteld om stand te houden, om de weg van het kruis vastberaden te gaan. Hij deed mee met God die zijn plannen aanpast aan onze weerbarstigheid. Uiteindelijk zal Hij door de verrijzenis steeds weer het kwaad overwinnen. Tot ons klinkt de uitnodiging, niet zo weerbarstig te zijn als de pachters in deze parabel, maar in ons leven vruchten te dragen van goedheid, zachtheid en edelmoedigheid. Dan mogen we tegelijk vreugde beleven aan die schitterende wijngaard die het leven is, en die God ons heeft toevertrouwd, te leen van God om door te geven aan onze kinderen. Zo bouwen we mee aan een toekomst in Gods Koninkrijk. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God die ons een toekomst aanbiedt in zijn koninkrijk.

Wij bidden voor de Kerk en voor alle mensen die Jezus willen navolgen. Dat zij groeien in vertrouwen op Gods weg, dat ze wanneer de werkelijkheid weerbarstig is, volharden in het goede, dat zij vruchten dragen van naastenliefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de samenleving, dat de leiders van de volken de wijsheid herkennen die God ons door de Bijbel, door Christus en zijn Kerk aanreikt. Dat zij zich niet laten leiden door hebzucht of heerszucht, maar in wijsheid en bescheidenheid de mensen dienen die hen zijn toevertrouwd. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen. Bidden we om vertrouwen dat ondanks de weerbarstigheid in onszelf en om ons heen, God met ons op weg blijft gaan naar zijn toekomst, dat we luisteren met hart en verstand en Gods raadgevingen opvolgen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat we het goede van het leven niet voor onszelf houden, dat we anderen nabij zijn die het minder hebben, dat we in dankbaarheid leven, in verantwoordelijk voor de schepping. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top