Ga naar hoofdinhoud

De gebeurtenissen in de geschiedenis en Gods Voorzienigheid lopen dwars door elkaar heen. God is erbij, zonder dat Hij de wetten van de natuur en de wetten van de psychologie of de sociologie of wat dan ook opzij hoeft te zetten. God is in en door, onder en boven, bij en voor en achter alles aanwezig.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Laurentius (Voorschoten), 1 januari 2017, om 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering (MP3)

Preek (MP3)

Preek: A2017NIEUWJAAR1AAUFX

Lezingen

E.L: Numeri 6, 22-27
Psalm: Ps. 67 (66), 2-3, 5, 6 en 8
T.L: Galaten 4, 4-7
All: Hebreeën 1, 1-2
EV: Lucas 2, 16-21

Homilie

Op de eerste dag van het jaar vieren we Maria als Moeder van God. Een mooi feest om het kalenderjaar mee te beginnen. Dit feest is al oud, het stamt uit de vierde eeuw. Paus Pius XI plaatste het feest op 11 oktober. Paus Paulus VI plaatste het op 1 januari. Daarmee is dit het feest geworden dat het octaaf van Kerstmis afsluit. Deze dag, 1 januari, heeft in de kerk dus alles te maken met 25 december. Het klinkt misschien vreemd, maar de titel, Moeder van God, zegt meer over Jezus Christus, dan over Maria. Het is het mysterie van Jezus, die God is en die mens is, waarom Maria Moeder van God genoemd kan worden. Maria is niet de moeder van de H. Drieëenheid, of Moeder van de H. Geest. Ook is zij niet de Moeder van God de Vader. Zij is Moeder van Jezus Christus, God en mens, Zoon van God, Emmanuel, God met ons.

Hoe kon Maria de Moeder worden van Gods Zoon. Je zou kunnen zeggen: God heeft haar gevonden, zoals Hij David gevonden had: ”Ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die mijn wil in alles zal volbrengen” (Hand. 13.22b). Zoiets als, zoekt en gij zult vinden. God zoekt de vrouw die moeder van zijn Zoon zal worden. Anders gezegd, God zoekt een vrouw, in wie Hij mens kan worden, door wie Hij onder ons kan leven. God zocht haar en vond haar.

Je kunt ook zeggen, en dat is net zo waar, God heeft haar geschapen, God heeft de omstandigheden zo geplooid, dat zij geboren werd, en God is daarbij geweest met zijn genade, zodat haar innerlijk helemaal open bleef voor Gods genade, Gods liefde, helemaal open bleef voor de dialoog met God, helemaal vrij om met God mee te doen. Je kunt zeggen, ergens rond het jaar 22 voor Christus, werd een vrouw geboren, mede gevormd door de wet van Mozes, gevormd in de gelovige schoot van Israël, ontvangen in de zuivere liefde van de priesterklasse, die de Moeder van de Christus, de gezalfde zou worden. Je kunt met net zoveel of nog meer recht zeggen: God heeft door aartsvaders, koningen en profeten, door zijn verbonden en door zijn priesters, alles voorbereid, zodat zij geboren kon worden in wie God onder ons kwam wonen.

De gebeurtenissen in de geschiedenis en Gods Voorzienigheid lopen dwars door elkaar heen. God is erbij, zonder dat Hij de wetten van de natuur en de wetten van de psychologie of de sociologie of wat dan ook opzij hoeft te zetten. God is in en door, onder en boven, bij en voor en achter alles aanwezig. God is in ons denken en doen, ons willen en voelen, ons praten en werken, ons rusten en ons liefhebben, zonder onze vrije wil te belemmeren. Integendeel, juist door Gods aanwezigheid worden wij vrij. Naarmate God meer de ruimte in ons leven krijgt, maken wij vrije keuzes, vrij tegenover de wereld, vrij tegenover onze eigen impulsen, vrij voor het goede voor Gods Rijk, dat is het goede voor de naaste en ook voor onszelf. God is het Iets waarbuiten niets kan bestaan, God is het Leven waaruit leven ontspringt. God ís. God heeft de geboorte van Maria voorbereid. Dat lijkt heel bijzonder, maar vanuit God is dat minder bijzonder, aangezien God met ieder van ons zo bezig is. Uw geboorte heeft God voorbereid. Je kunt zeggen, ik ben ergens in de geschiedenis geboren, uit de ontmoeting van mijn ouders. Maar wie gelooft zal zeggen: “Vanaf de eeuwigheid lag het in Gods plan dat ik geboren zou worden en God heeft het met vreugde gezien”.

Heeft Maria dan niets hoeven te doen? Natuurlijk wel, maar zij zal nooit zeggen dat ze het aan zichzelf te danken heeft. Zij zegt: Hoog, verheft mijn ziel de Heer, mijn geest is verrukt om God mijn Verlosser. Want Hij zag hoe klein en onbeduidend ik was, en kijk, vanaf nu zal iedere generatie mij zalig prijzen, omdat Hij grote dingen aan mij deed en heilig is zijn Naam.

Niet Maria deed grote dingen, maar God deed grote dingen aan haar. Zo begint het. Later zal ook Maria grote dingen doen, zoals Jezus tot al zijn leerlingen zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga” (Johannes 14,12). Van Maria werd gezegd: “Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is” (Lucas 1,45).

Wij mogen Maria navolgen. Natuurlijk, wij horen bij die generaties die haar ook zalig prijzen, dat betekent een gezonde en passende Mariaverering. Maar als we haar niet navolgen als leerling van Christus, kan ook ooit van ons gezegd worden: “… Ik weet niet waar gij vandaan komt … Gaat weg van Mij, gij allen, bedrijvers van ongerechtigheid (Lucas 13,25-27).

Het nieuwe jaar willen we met Maria beginnen, zij zegt tegen ons: “Doet maar wat Hij u zeggen zal” (Johannes 2,5), zij brengt ons bij Jezus en zij leert ons te doen wat Hij zegt. Vooral als Hij zegt: “Komt, volgt Mij (Matteüs 4,19). Zij leert ons Jezus na te volgen, tot en met zijn kruisweg. Want aan het einde staat zij onder het kruis, om zichzelf te geven als moeder, om weggegeven te worden door Jezus aan ons, en ons als kinderen aan te nemen. Zo volgt zij haar Zoon in de zelfgave en de beschikbaarheid voor Gods Koninkrijk.

We beginnen een nieuw jaar, nieuwe kansen tot navolging, nieuwe mogelijkheden tot groei in geloof, hoop en liefde. Wat goed is nemen we mee, waar we tekort schoten laten we achter, daar leren we van en gaan op weg, in het gezelschap van Maria, moeder van God, in het voetspoor van Christus, onze Heer. Amen.

Voorbede

Bidden wij op voorspraak van Maria tot God onze hemelse Vader

Wij bidden voor de Kerk van Christus, voor de katholieke Kerk in Oost en West, voor de Protestante kerken, voor alle Christenen, wereldwijd, dat wij allen in de leer gaan bij Maria, dat we ons klein durven weten, en tegelijk vreugdevol omdat God ons zijn genade schenkt. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, voor de grote wereld met de wereldleiders, de politiek, de industrie, de wetenschap, de zorg, wij vragen op voorspraak van de Moeder Gods dat er vrede mag komen en dat eenieder daaraan meewerkt. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en voor onze parochiekernen, dat wij Christus volgen zoals Maria, dat we Jezus nabij blijven in onze naaste zoals ook Maria onder het kruis bleef, dat we ruimte geven aan de Geest en staande blijven in geloof. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, wij vragen dat Maria als koningin van de gezinnen, de eenheid in huwelijk en gezin mag versterken, zodat het een gezegend 2017 zal worden. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top