Ga naar hoofdinhoud

Verkiezingen. Voor wie kiest u? De keuze voor Jezus mag doorwerken in het leven van alledag. Kies dan een politieke partij die past bij het voorbeeld van Christus, zodat zijn Woord ook in de politiek heilzaam mag werken

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de Sint Willibrordus (Wassenaar), de H. Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Willibrord (Oegstgeest), weekeinde van 11 en 12 maart 2017, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2017QDR02A

Lezingen

E.L: Genesis 12, 1-4a
Psalm: Ps. 33 (32), 4-5, 18-19, 20 en 22
T.L: 2 Timoteüs 1, 8b-10
Vers. Vanuit een schitterende wolk …
EV: Matteüs 17, 1-9

Homilie

Alles, wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dat is Wet en Profeten (Matteüs 7,12). Die uitspraak van Jezus hoorden we afgelopen donderdag in het Evangelie. Wet en profeten, dat is de volheid, dat is gebod en heilige Geest, dat is voorschrift en inspiratie, dat is traditie en actualiteit, dat is overlevering en nieuwheid, dat is Wet en profeten.

Vandaag staan ze daar, bovenop de berg, te gast bij Jezus. Mozes, de vertegenwoordiger van de Wet en Elia de vertegenwoordiger van de profeten. Van beiden werd in de tijd van Jezus verondersteld dat ze in de hemel waren opgenomen. Mozes en Elia verschijnen dus niet vanuit de onderwereld, nee, de hemel is hier aanwezig, hier bovenop de berg.

In de tijd van Jezus was er bij wetgeleerden en Farizeeën dikwijls meer aandacht voor de wet dan voor de profeten, meer aandacht voor wat vastgelegd was dan wat de Geest aan inspiratie bood. De Wet had je in de hand, maar wie durft zich profeet te noemen? Eens kwam er een wetgeleerde bij Jezus die vroeg: “Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?” Hij antwoordde hem: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten” (Matteüs 22,36-40). Jezus houdt deze twee bij elkaar, Wet en profeten en Hij vat ze samen in zijn gebod, God totaal beminnen en de naaste beminnen als jezelf, wat jij wilt dat anderen voor jou doen, doe dat voor hen.

Wat gebeurt daar bovenop die berg? Waarom neemt Jezus de drie leerlingen mee naar boven, waarom niet alle twaalf? Misschien kent u de geschiedenis van Mozes die ook de berg op ging, toen om Gods geboden te ontvangen. Zijn gezicht begon zo te stralen, dat hij er een doek overheen legde. Wanneer God dan zijn Verbond sluit met zijn Volk, gaat Mozes de berg op en neemt drie man met zich mee, Aäron, Nadab en Abihu plus de zeventig oudsten.

Matteüs schildert hier de overeenkomst tussen Mozes en Jezus, maar ook de verschillen. Bij Mozes begon zijn gezicht eenvoudig te glanzen. Bij Jezus begint zijn gezicht te stralen als de zon en wordt zijn kleed glanzend als het licht. Jezus de Messias overtreft Mozes de wetgever op alle fronten.

Hoe zit dat dan met Elia? Van Elia weten we dat hij vuur uit de hemel afriep, dat hij de Baäl-profeten met het zwaard liet doden, dat hij met zijn mantel op het water sloeg, zodat het water uiteen week en dat hij door een wagen met vurige paarden ten hemel werd opgenomen.

Jezus overtreft Elia op een heel andere manier dan dat Hij Mozes overtreft. Jezus doopt ons met water en de heilige Geest. Uit zijn zijde stromen water en bloed. Jezus sterft voor vriend en vijand. Hij laat niemand doden, integendeel, Hijzelf geeft zijn leven voor ons. Zijn mantel, zijn kleed wordt glanzend als het licht. Jezus zal na zijn verrijzenis Zelf ten hemel stijgen, Hij heeft geen wagen met vurige paarden nodig.

Maar hoe zit dat met ons? Stel dat wij ze daar zagen staan. Jezus, Mozes en Elia, zouden we dan niet denken dat Jezus iets komt toevoegen, dat Jezus iets extra’s komt brengen, op hetzelfde niveau als Mozes en Elia. Dan hoef je niet te kiezen. De eerste Christenen uit de Joden dachten op die manier, zij vonden dat een Christen ook de Wet van Mozes moest onderhouden.

Kiezen is lastig. Denken wij zelf in onze tijd zelf ook niet vaak zo? Jezus op het niveau van Zoroaster, Confucius, Plato, Aristoteles, Boeddha, Krishna, Mohammed en zo meer. Onlangs hoorde ik nog tijdens een uitvaartgesprek iemand zeggen dat alle religies in feite eenzelfde zoektocht afleggen en dat ze alleen met andere antwoorden hetzelfde willen zeggen.

Ook Petrus had dat probleem, ook hij kon niet kiezen. Als het de laatste dag van het loofhuttenfeest was geweest, was dat tenten bouwen heel logisch geweest. Maar waarom dan drie? Dan bouw je één tent, voor de gastheer en de gasten. Maar Petrus wil drie tenten bouwen, voor Jezus, “de Messias”, voor Mozes, “de Wet” en voor Elia, “de profeten”. Ook Petrus durft niet te kiezen.

Deze gedaanteverandering is een visionair beeld van wat de leerlingen tijdens Jezus’ leven reeds hebben ervaren, maar wat ze pas na zijn verrijzenis bewust zijn geworden, dat Jezus niet de volgende in het rijtje is, maar dat in Hem alles samenkomt, “alleen Jezus”. Het is de stem van de Vader die duidelijkheid schept. Mozes en Elia treden terug. Als de stem uit de wolk klinkt, zien we “alleen Jezus”. Zoiets had Mozes bovendien voorzegd: God zal iemand doen opstaan naar wie zij moeten luisteren (Deuteronomium 18,18). Naar wie moet je luisteren? Naar Jezus, naar de Zoon, naar Gods Woord in Vlees en Bloed.

Deze week zijn er verkiezingen. Voor wie kiest u? Hier in de kerk worden we uitgenodigd voor Jezus te kiezen. Wanneer u die keuze werkelijk maakt, omdat God de Vader Zelf zijn Zoon aanwijst, dan mag die keuze doorwerken in het leven van alle dag. Kies dan een politieke partij die past bij het voorbeeld van Christus, zodat zijn Woord ook in de politiek heilzaam mag werken. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God die ons oproept te luisteren naar zijn Zoon.

Wij bidden voor alle Christenen, dat zij zonder schroom voor Jezus kiezen, dat zij alle religies en alle religieuze leiders in hun waarde laten en toch zelf met overtuiging Christus navolgen in Woord en Voorbeeld. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat meer mensen mogen inzien dat Jezus in zijn woord en voorbeeld de vervulling brengt voor elke levensbeschouwing, voor gelovigen en voor atheïsten, dat meer politici zich door Hem laten inspireren en werken aan een rechtvaardige samenleving. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap, dat wij deze veertigdagentijd gebruiken om in het leven van alledag, thuis, op school of in het werk, onze keuze voor Jezus te versterken en te hernieuwen, dat we Hem willen navolgen in concrete daden van liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat wij elkaar tijd geven en gunnen voor gebed en bezinning, dat we tijd vrijmaken voor de naaste, voor zorg, nabijheid en aandacht. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top