Ga naar hoofdinhoud

Jezus’ kruisdood is niet zomaar een historische vergissing, het is het gevolg van onze halsstarrigheid.

De viering begint met de palmwijding en het Evangelie van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Er zal slechts een korte homilie zijn.

Deze zondag heet palm- of passiezondag. In de liturgie horen die twee momenten bij elkaar, de palmintocht gaat vooraf aan het lijdensverhaal. Met deze herdenking begint de heilige week, dat is de lijdensweek, ook wel de Goede Week genoemd. Het is dit weekend de laatste zondag voor Pasen. Vanaf Aswoensdag bereiden we ons voor op deze heilige week. Laten we in ons hart met Jezus verbonden zijn.

Jezus gaat Jeruzalem binnen. Wij herdenken zijn intocht en erkennen hem als onze Koning, als onze Messias, als onze Verlosser. De palmtakken verwijzen naar wat de mensen spontaan deden om hem te eren. Deze groene takken mogen een plaats krijgen bij ons thuis, bij het kruis van Christus omdat aan het kruis nieuw leven ontspringt. Daartoe zullen wij de palmtakken zegenen.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de Sint Willibrordus (Wassenaar), Sint Jozef (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 8 en 9 april 2017, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2017QDR06A

Lezingen

Palm. Ev: Matteüs 21, 1-11
E.L: Jesaja 50, 4-7
Psalm: Ps. 22 (21), 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24
T.L: Filippenzen 2, 6-11
Vers. Filippenzen 2, 8-9
EV: Matteüs 26, 14 – 27, 66

Homilie

We hebben geluisterd naar het passieverhaal. Komende Vrijdag, Goede vrijdag, worden we in de middag uitgenodigd de kruisweg mee te bidden en ‘s-avonds opnieuw te luisteren naar de versie van de evangelist Johannes.

Jezus’ kruisdood is niet zomaar een historische vergissing, het is het gevolg van onze halsstarrigheid. Zijn dood brengt dit aan het licht, het is de spiegel die God ons toont, aan alle mensen, aan Kerk en wereld.

Het is niet de bedoeling dat we nu zeggen, o, wat slecht waren die machthebbers, die farizeeën, die wetgeleerden, die oudsten, die Herodes en die Pontius Pilatus. O, wat slap waren die leerlingen toen ze wegvluchten, o, wat schijnheilig die meute van het volk dat staat te schreeuwen om zijn kruisdood. Het gaat erom dat zijn kruisdood de spiegel is voor ons leven, dat we erkennen dat ook wij wisselvallig zijn, dat ook wij zijn vergevende liefde nodig hebben. Dan wordt zijn kruisdood vruchtbaar in ons leven. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God die onze ogen opent en leert zien.

Wij bidden voor alle mensen die Jezus belijden als hun Heer en Verlosser, dat zij Hem navolgen in zijn dienende koningschap, Hem navolgen in zijn bereidheid te lijden voor de komst van Gods Koninkrijk en dat zij hem navolgen in zijn liefdevolle vergeving tot op het kruis. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat rechters, regeringsleiders en geestelijke leiders zich niet laten verleiden onschuldigen te veroordelen omwille van politiek gewin, dat zij de kracht hebben om moraal boven winst stellen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap en onze parochiekernen, dat wij ons bewust zijn van onze menselijke wisselvalligheid, waardoor het ‘hosanna’ en het ‘kruisig hem’ steeds dicht bij elkaar liggen. Dat wij standvastiger worden in ons geloof en in onze navolging van Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat deze heilige week ons hechter mag verbinden met Christus, met zijn Kerk en bijzonder met alle mensen die lijden. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top