Ga naar hoofdinhoud

Het wonder van de Eucharistie is niet alleen dat we door Brood en Wijn deel krijgen aan zijn Lichaam en zijn Bloed; het is ook dat Hij alles wat wij Hem aanbieden opneemt in zijn gave aan God de Vader. Zo krijgt dit alles een definitieve plaats in Gods Koninkrijk en in Gods plan met Kerk en wereld

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Willibrord (Oegstgeest), met schola cantorum, 13 april 2017, om 19.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2017QDRWDA

Lezingen

Palm. Ev: Matteüs 21, 1-11
E.L: Exodus 12, 1-8. 11-14
Psalm: Ps. 116 (115) , 12-13, 15-16bc, 17-18
T.L: 1 Korinte 11, 23-26
Vers. Johannes 13, 34
EV: Johannes 13, 1-15

Homilie

Wat vieren we vanavond? We herdenken het Laatste Avondmaal, dat is het begin van de Eucharistieviering en het begin van het priesterschap. Het is het moment dat Jezus zich in de huisliturgie van de uittocht, zijn leven, zijn lijden, zijn kruisdood in handen van zijn hemelse vader legt en aan zijn leerlingen een teken nalaat met de opdracht dit tot zijn gedachtenis te blijven doen.

Wanneer wij hier samen zijn, zijn we hier niet in de eerste plaats omdat wij graag naar de liturgie komen, of graag zingen, of Gods nabijheid zoeken, of de gemeenschap willen versterken, wij zijn hier omdat Jezus heeft gezegd: “Doet dit tot mijn gedachtenis”. Dit zegt Hij tot zijn apostelen en in zijn apostelen zijn wij allen samengevat, gedoopten, gewijden, gehuwden, celibatairen, ieder met een eigen rol in de samenleving en in de Kerk.

Tot u als gelovige kerkganger, als koorlid, of koster of lector, of bloemschikker of kerkschoonmaker, acoliet of misdienaar, tot u zegt Jezus: “Doet dit tot mijn gedachtenis”. Zo roept Hij u op om naar de Mis te gaan, daar actief mee te bidden, in praktische dingen, maar vooral gaat het Hem om uw innerlijk. Hoe bent u aanwezig, bidt u mee, zingt u mee, brengt u in gedachten uw offergave voor het altaar, niet alleen in de collecte, maar in alles wat u in het dagelijks leven doet, verduurt of probeert, waar u voor bidt, uw dierbaren en de nood in de wereld. Uw gebed door de week, mag hier bij elkaar komen en op het altaar gelegd worden.

Zoals Jezus in het laatste avondmaal heel zijn leven in handen van zijn hemelse vader legde, zo leggen wij ons leven als gave op het altaar.

Tot mij al priester zegt Jezus ongeveer hetzelfde, wat voor u opgaat, gaat ook op voor mij als gewijd priester, met alleen dit verschil dat wat Jezus zegt: “Doet dit tot mijn gedachtenis” of in de tekst van in de consecratiewoorden: “Blijft dit doen om Mij te gedenken”, voor mij als priester ook betekent voorgaan in de liturgie van de Eucharistie en voorgaan in de bediening van de Sacramenten. Jezus wil dat ik hier, als priester, maar ook thuis, uw gebeden ondersteun, uw voorbede samenvat en bij hem breng, uw offer in de geest mee opdraag met het offer van Christus, zoals Hij zijn leven in handen van zijn hemelse Vader legde. Dat is de priesterlijke bediening van Jezus de doorgaat in het gewijde priesterambt. Uw offergaven als gelovige zijn uitdrukking van het priesterschap van Gods Volk, het gezamenlijk of algemeen priesterschap.

Bij de offerande zeg ik: “Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer, aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader”; “mijn en uw offer”. Dan gaat het over het offer dat ik als priester breng en het offer dat u als gelovige en als geloofsgemeenschap brengt. Hoe doet u dat?

Dat begint al door de week, er zijn genoeg gebeurtenissen waarvoor u dankbaar bent of die u juist zwaar vielen. Die dankbaarheid mag een gave van u aan Hem zijn, maar behalve dankbaarheid ook uw inzet om moeilijke dingen goed op te pakken, of de irritaties en botsingen die u met geduld hebt opgevangen, of het verdriet en tegenslag die u hebt opgepakt met een bereidwillige hart. Het zijn stuk voor stuk gaven die Hem aangenaam zijn. Maar schaam u ook niet om dat wat mislukt is aan Hem aan te bieden. Dat doen we al eerder, in het begin van de Mis, bij de schuldbelijdenis en het “Heer, ontferm U”; dan bieden we Hem in het gebed van ontferming ons falen, onze tekorten, onze koppigheid of onze onverdraagzaamheid aan. Vervolgens kunnen we dan bij de offerande, door Hem gezuiverd, hem ons goede voornemens aanbieden om op die punten deze week vooruit te gaan, het opnieuw te proberen.

Tijdens de collecte is het dan de bedoeling dat u niet alleen geld op de schaal legt, dat is de materiële uitdrukking, maar u hebt deze dagen ongetwijfeld meer voor God gedaan, U hebt Hem ongetwijfeld ook iets heel anders aan te bieden. Leg alles in gedachten hier op het altaar. Mijn taak als priester is het dit alles met de gaven van brood en wijn Hem aan te bieden.

Het wonder van de Eucharistie is niet alleen dat we door Brood en Wijn deel krijgen aan zijn Lichaam en zijn Bloed; het is ook dat Hij alles wat wij Hem aanbieden opneemt in zijn gave aan God de Vader. Zo krijgt dit alles een definitieve plaats in Gods Koninkrijk en in Gods plan met Kerk en wereld. Uw geduld of die keer dat u niet scherp reageerde, uw vrijwilligerswerk, uw vermoeidheid of die keer dat u dacht waarom doen anderen niet iets meer, maar dat u toch bent doorgegaan, de glimlach die u gaf omdat een ander die nodig had, ja heel ons leven mag een gave worden aan Hem en zo mag heel ons leven deel krijgen aan zijn levensoffer en aan Gods Koninkrijk.

Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt van u en van mij dat we niet routinematig naar de Mis gaat en niet routinematig voorgaan, het vraagt ook dat ik niet afhankelijk ben van een volle of lege kerk. Het vraagt ook dat u niet afhankelijk bent van een goede preek of een goed koor, of de priester inspirerend voorgaat of juist een uitgebluste indruk maakt, of de voorganger iets confronterends zegt, of juist iets waar u zich prettig bij voelt, wij zijn hier, omdat Jezus tegen u en mij zegt, “Blijft dit doen om Mij te gedenken”. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God die onze ogen opent en leert zien.

Wij bidden voor paus, bisschoppen, priesters en diakens en voor allen die zich inzetten voor de dienst aan het altaar. Dat zijn geïnspireerd voorgaan, betrokken zijn op het offer van Christus en het offer van de gelovigen, dat zij oprecht bidden ten dienste van de gemeenschap. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor alle gedoopten die in geloof naderen tot de heilige Eucharistie, dat zij niet uit routine handelen, maar bewust, met actieve aandacht hun geestelijke bijdrage geven aan het leven van de Kerk en het offer van Christus, dat zo hun leven meer en meer verbonden wordt met Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap en onze parochiekernen, dat we niet moe worden ons te verdiepen in het mysterie van de Eucharistie, dat we weerstand bieden aan vervlakking, dat we de diepte van de woorden van Jezus mogen gaan proeven. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat in de gezinnen de gaven van het algemeen priesterschap en het bijzonder priesterschap in ere worden gehouden. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top