Ga naar hoofdinhoud

Wat is de Kerk van de toekomst? De Kerk van het begin is de Kerk van de toekomst. Een Kerk van levende gelovigen met de levende Heer in hun midden.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Willibrord (Oegstgeest), Sint Jozef (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten), 23 april 2017, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2017TMP02A

Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 2, 42-47
Psalm: Ps. 118, 2-4. 13-15. 22-24
T.L: 1 Petrus 1, 3-9
All. Vers. Johannes 20, 29 en: Victimae Paschalis
EV: Johannes 20, 19-31

Homilie

Wat is de Kerk van de toekomst? De Kerk van het begin is de Kerk van de toekomst. Hoe zal de kerk er over 100 jaar uitzien in de moderne wereld? Alleen als we terugkeren naar onze oorspronkelijke inspiratie en vurigheid, heeft de Kerk toekomst.

U kent ongetwijfeld de woorden van Jezus over het zout (Matteüs 5,13): “Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden”.

Jezus is in deze uitspraak heel radicaal. Je bent zout dat werkelijk zout is, dat werkzaam is, zout dat kracht heeft en bederf tegengaat, of je bent zouteloos en dan blijft er niets van over. Wat is de Kerk van de toekomst? Dat kan alleen een Kerk zijn die als werkzaam zout is.

Zoiets zegt Jezus ook over het licht (Matteüs 5,14-16): “Gij zijt het licht der wereld. … Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, … Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is”.

Met deze uitspraak geeft Jezus aan wat voor zending we hebben als Kerk. Wij moeten zijn Licht verspreiden, wij moeten licht geven aan deze wereld die uit zichzelf niet het licht heeft. Dat lijkt arrogant, betweterig, hoogmoedig, eigenwijs of wat dan ook, maar het is de zending die we als Kerk hebben; Licht in de wereld. Maar niet ons eigen licht, dan worden het dwaallichten, we moeten het Licht van Christus verspreiden.

Wat is de Kerk van de toekomst? De Kerk van het begin is de Kerk van de toekomst. Kijken we naar de eerste lezing over de Eerste Christenen. We hebben het zonet beluisterd: Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed. Hierin vindt u het sjabloon voor de Kerk van de toekomst. Ernstige toeleg op de leer. Trouw aan de gemeenschap. IJverig in liturgie en diaconie.

Die tekst van de Eerste Christenen blijft een spiegel voor de Kerk van alle tijden. Toen de Christenen vervolgd werden, zochten ze hun toevlucht bij God. Ze kwamen voor de keuze, Christus verloochenen, de Kerk verlaten en doen wat de Keizer eiste of een lastig leven, een zwaar leven en kans op vervolgingen die sommigen met de dood zouden bekopen.

De lezing uit de eerste Brief van Petrus, gaat over zulke tijden. De eerste drie eeuwen hebben de Christenen heel wat vervolgingen te verduren gehad, die varieerden van onverdraagzaamheden en uitsluiting van maatschappelijke functies tot systematische vervolgingen en terechtstellingen. Bij het Edict van Milaan, door Keizer Constantijn gesloten eindigen deze vervolgingen. In de latere eeuwen werden de Christenen een meerderheid en nam het vuur af, het zout verminderde en het licht werd zwakker. Christenen voerden oorlogen met elkaar en werden in een aantal situaties zelf vervolgers. Nu wordt het Christendom gaandeweg weer een minderheid en in de landen waar Christenen al een minderheid zijn, zie je de vervolgingen toenemen.

In zijn brief zegt Petrus: “… ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Maar die zijn nodig om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, uw geloof, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door vuur gelouterd wordt”. Wanneer Jezus ons aanspoort om in het Onze Vader te bidden: “… leid ons niet in beproeving …”, dan gaat het Hem niet om beproevingen die nodig zijn om ons geloof te bewijzen, maar om de beproevingen waardoor velen zullen bezwijken. Hij spoort ons aan om te bidden: “Leid ons niet in beproeving”. Tegelijk zijn de beproevingen van het leven onvermijdelijk, daarvan zegt Petrus dat we in die beproevingen ons geloof kunnen bewijzen.

Wat is de Kerk van de toekomst? De Kerk van het begin is de kerk van de toekomst. Zo komen we ook bij het Evangelie. De apostelen en de eerste Christenen hebben een heel reële ervaring van de aanwezigheid van Christus. Misschien zijn we dat in de loop der eeuwen door de strakke vormgeving van de liturgie wat kwijtgeraakt. Ik zie op meerdere plekken de aandacht voor de aanbidding toenemen. Dat heeft in zekere zin te maken met die ervaring van Christus in ons midden. Door Hem in je midden te weten, kan je hart tot rust komen en kan de band van liefde tussen Christus en ons groeien.

Ongeloof hoeft geen belemmering te zijn. Als iemand even weg is geweest van de gemeenschap zoals Tomas, hoeft ook geen hindernis te zijn. Als de gemeenschap waarin hij terugkeert werkelijk de ervaring heeft van de levende Heer in hun midden. Dan zal op die volgende zondag, als Tomas naar de kerk komt, hij ook ervaren, ja de Heer leeft, ja de Heer is hier, ja Christus is de enige mens die ik God mag noemen, ja zijn weg, door lijden en dood heen is een weg ten leven. Dan kan ook de moderne Tomas neerknielen en zeggen: Mijn Heer en mijn God. Wat is de Kerk van de toekomst? De Kerk van het begin is de Kerk van de toekomst. Een Kerk van levende gelovigen met de levende Heer in hun midden. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God die ons in Christus nieuw leven geeft.

Wij bidden voor alle Christenen, bijzonder voor hen die om hun geloof vervolgd worden of die daarom worden beperkt in hun mogelijkheden, dat zij zich verbonden weten met de lijdende en de verrezen Heer, dat zij trouw blijven aan de geloofs-gemeenschap en staande blijven in geloof en liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, met name voor regeringsleiders, dat zij niet vervallen in oude vijandelijkheden, dat zij zich laten raken door de vrede die Christus ons biedt, dat zij inzien dat vergeving een nieuwe toekomst schept. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap en onze parochiekernen, wij vragen om Gods hulp, zodat we opnieuw geraakt worden door het vuur van de Eerste Christenen en weer levend zout en levend licht worden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat de vreugde van Pasen aanstekelijk werkt, dat we aan een toekomst werken door verdieping en gebed en door een liturgie waarin we Christus aanwezig weten. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top