Ga naar hoofdinhoud

Voor ieder van ons is Jezus Zelf de Weg, Hij is de Waarheid en het Leven. Hij is de ene en enige hogepriester waar ieder van ons op één of andere manier mee verbonden is, of je nu gewijd bent, of dat je als man of vrouw deelt in het algemeen priesterschap.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 13 en 14 mei 2017, om 19.00 en 11.00 uur (Eerste Communie), door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2017TMP05A

Lezingen

E.L: Handelingen 6,1-7
Psalm: Ps. 33 (32), 1-2, 4-5, 18-19
T.L: 1 Petrus 2, 4-9
All. Vers. Johannes 14, 6
EV: Johannes 14, 1-12

Homilie

Verleden week was het roepingenzondag. Toen noemde ik drie personen, Ted Neeley, die nog steeds zingt in Jesus Christ Superstar, Sir Alec Guinnes, die Obi Wan Kenobi speelde in Star Wars en Esmeralda Solís Gonzáles, de lokale Mexicaanse schoonheidskoningin die is ingetreden bij de zusters Clarissen. In hun leven speelde Jezus op één of andere manier een belangrijke rol.

Vandaag wil ik verder met dat thema roeping. We lazen net in de eerste lezing over een vergadering van de apostelen en de leerlingen; samen zo’n 80 of 90 personen. Op die vergadering zeggen de apostelen: “Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden …”

“Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid”. Het lijkt een beetje op de pauskeuze in onze tijd. Als paus Franciscus op een goed moment zijn ambt teruggeeft, komen de kardinalen bij elkaar en kiezen uit hun midden een man van goede faam, vol van geest en wijsheid, om het ambt van Petrus voort te zetten. Het lijkt ook op de priesterwijding. Vlak voor het wijdingsgebed vraagt de bisschop aan de rector van de opleiding of de kandidaat waardig is de wijding te ontvangen. De student is als het ware al een aantal jaren in de kring van de leerlingen en uit die leerlingen wordt een nieuwe medewerker gekozen. Vandaag gaat het in de eerste lezing speciaal over het diakenambt. Mannen van goede faam, vol van geest en wijsheid die bekleed worden met het ambt voor de zorg voor de ondersteuning, dat is de diaken, met zorg voor de diaconie.

Dit gaat over het gewijde ambt, maar kijk je naar de volle breedte van de Kerk, dan gaat het over veel meer taken. Dat zien we ook in de tweede lezing, in de brief van Petrus. Hij zegt niet alleen tegen bisschoppen, priesters of diakens maar tegen alle gelovigen: Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. De gelovigen samen, de gemeenschap, de parochie en de parochiekern, maar ook werkgroepen, bijbelgroepen, gebedsgroepen, studiegroepen, samen vormen we een heilig priesterschap. Dat is vanuit ons doopsel en vormsel. Iedere gedoopte heeft deel aan het algemeen priesterschap en iedereen kan aan God offers opdragen. Dan gaat het niet om de specifieke priesterlijke bediening, het liturgisch sacramenteel offer in de Eucharistie., het gaat dan om het offer van alledag, uw inspanningen, alles wat u doet uit liefde voor God en de naaste.

Ieder van ons is geroepen. Sommigen met een speciale roeping. Wij allen zijn geroepen tot het algemeen priesterschap. We hebben door Christus de opdracht om goede daden te doen die God in ons hart legt en het goede nieuws te verkondigen dat Jezus heeft gebracht. Of zoals Petrus het vandaag in het slot van de tweede lezing zegt: Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht.

Kijken we nu vanuit die gedachte naar het Evangelie. Twee leerlingen hebben een opmerking of een vraag aan Jezus. Tomas en Filippus. Tomas zegt: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat hoe moeten wij dan de weg kennen?” En Filippus zegt: “Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.” Beide leerlingen hebben moeite om de geestelijke diepte te begrijpen van wat Jezus zegt. Tomas weet niet waar Jezus heen gaat wanneer Jezus spreekt over de Vader: “In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.” en “Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” Waar zit dan de moeilijkheid van de leerlingen? Op een of andere manier past God, zoals zij Hem kennen uit het Oude Testament, uit Wet en Profeten, niet zomaar op de Vader zoals Jezus over hem spreekt.

Het komt ook omdat de leerlingen geen idee hebben over de hemel. Zij waren vanouds bekend met de onderwereld, de Sjeool, het schaduwbestaan dat geen leven is. Zo zegt Filippus: “Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.” Ze willen net als ooit Mozes de zeventig oudsten meenam naar de berg om Gods heerlijkheid te aanschouwen (Exodus 24,9), nu zelf door Jezus meegenomen worden om de Vader te aanschouwen. “Heer, toon ons de Vader …” De vraag is natuurlijk wat hebben ze geleerd, al die jaren met Jezus? Wat moeten ze nu nog leren.

Het Evangelie, de brieven, de Handelingen van de Apostelen zijn geschreven voor ons. Ze zijn voor u en mij bedoeld om door de ogen en de oren van de leerlingen mee te kijken en te luisteren en zo zelf leerlingen te worden. Zij toen en wij nu moeten leren om God niet ver weg te zoeken, om de weg naar God en de hemel niet als een wetboek te zien of een geschreven handleiding. Niet in spektakels of donderslagen. Voor ieder van ons is Jezus Zelf de Weg, Hij is de Waarheid en het Leven. Hij is de ene en enige hogepriester waar ieder van ons op één of andere manier mee verbonden is, of je nu gewijd bent, of dat je als man of vrouw deelt in het algemeen priesterschap. Jezus mogen we leren zien in onze levende, vitale geloofsgemeenschap en door Hem zien we de Vader en mogen we ontdekken dat in het huis van de Vader ruimte is voor velen, nu reeds hier op aarde en straks in Gods eeuwigheid. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God op voorspraak van Christus, onze Hogepriester.

Wij bidden voor alle mensen die oprecht leerling van Jezus willen zijn, dat zij mogen leren zien en horen, verstaan en begrijpen, opdat zij hier op aarde weg gaan in navolging van Christus, zodat zij hier reeds leven in het Huis van de Vader. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, voor goede keuzes in de politiek, in ons land, in Frankrijk en wereldwijd, dat ook politici zich laten inspireren door Christus als een weg naar echte solidariteit, tot opbouw van een werkelijk menselijke samenleving. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap, voor de kinderen die deze periode hun Eerste Communie gaan doen, dat zij Jezus leren kennen, dat zij Hem gaan liefhebben en verlangen Hem na te volgen, zodat de Eucharistie voor hen een bron van leven wordt. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat wij allen Jezus de plaats geven in het centrum van ons bestaan, dat we hem zien als de weg naar het Vaderhuis, de waarheid over God en de mensen en als het Leven dat de dood overwint. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top