Ga naar hoofdinhoud

Wil je vol worden van de Heilige Geest, een brok vuur van de Heilige Geest, wil je een tempel worden van de Heilige Geest? Dat vraagt dat gebed!

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van Sint Jozef (Wassenaar), Sint Willibrordus (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 27 en 28 mei 2017, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2017TMP07A

Lezingen

E.L: Handelingen 1,12-14
Psalm: Ps. 27 (26), 1, 4, 7-8a
T.L: 1 Petrus 4, 13-16
All. Vers. Johannes 14, 18
EV: Johannes 17, 1-11a

Homilie

Een biddende gemeenschap. Dat is wat we zien in de eerste lezing. Een biddende Jezus, dat is wat we zien in het Evangelie. De omgekeerde wereld; vreugde wanneer we delen in het lijden van de Christus, dat zien we in de tweede lezing.

We vieren komende zondag Pinksteren. De Kerk brengt ons in herinnering hoe de apostelen, met Maria, de andere vrouwen en de broeders, samen waren in gebed. Niet een kwartiertje, of een vesper of een rozenhoedje van twintig minuten, of een lof van drie kwartier, een mis van een uur, een aanbidding van twee uur. Ze waren negen dagen bij elkaar, een retraite, waarin nauwelijks werd gewerkt, alleen dat werd gedaan wat voor het dagelijks leven nodig was, de tijd voor gebed was de hoofdzaak met lofprijzing, dankzegging, het luisteren naar de Geest en het bidden om de Geest, daar werd alles vrij voor gemaakt. Daarnaast was er tijd voor het bestuderen van de Schrift, uitwisseling van inzichten, profetische woorden herkennen bij elkaar, al wat de Geest hen ingaf.

Toen Johannes de Doper over Jezus sprak, zei hij (Matteüs 3, 11): “Ik doop u met water, opdat ge u bekeren moogt; Hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur”. Wat bedoelt Johannes met dit dopen? Dopen in de Joodse traditie is onderdompelen, helemaal ondergaan in het water om er uit op te rijzen als een schoongewassen mens. Wat is dan dopen met de heilige Geest, dat is ondergedompeld worden in de heilige Geest, helemaal ondergaan in de Geest. Zo ook met het vuur, ondergedompeld worden in het vuur dat van God komt, de Geest als een vuur. Dat is wat we volgende week zondag gaan zien als vurige tongen zich verdelen over al degenen die in gebed samen zijn.

Wil je zo vol worden van de Geest, dronken van de Geest, een brok vuur van de Geest, wil je een tempel worden van de heilige Geest, zodat de Geest je kan vervullen en je in rijke mate zijn gaven schenken. Dan vraagt dat gebed.

Wanneer hebt u voor het laatst een retraite gemaakt, zo’n periode van gebed, waarin niet het werk, niet de televisie of het internet, niet de sociale contacten, de krant de sport, de politiek, de ontspanning de daginvulling bepaalt, maar de aanwezigheid van God, het bestuderen van de Schrift, de aanbidding en de dankzegging.

Lukt dat niet, omdat het dagelijks leven het gewoon niet toelaat, dan zijn er alternatieven, een weekend retraite, een bedevaart of de retraite in het dagelijks leven, waarbij je elke dag een bepaalde tijd vaststelt voor gebed, stilte en bezinning, waarin je extra naar de Mis gaat als dat maar even kan.

Vandaag zien we hoe de apostelen eensgezind bleven volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Samen bidden is anders dan alleen bidden. Samen praten over het geloof, samen lezen in de heilige Schrift, samen de stilte in, het schept ruimte voor de heilige Geest, die ons naar elkaar doet luisteren en ons leert verstaan wat Hij ons te zeggen geeft.

Waarom is gebed in onze tijd zo ondergewaardeerd? Heeft het misschien te maken met onze neiging tot presteren, produceren en regelen, met de illusie dat we zo verder komen, dat we zo waardering krijgen en de samenleving vooruit brengen? Een goede idee kan het verschil maken. In Psalm 127 lezen we daarover een mooie gedachte: “Als de Heer het huis niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs.”

Dat geldt voor ons gewone dagelijks leven, het geldt des temeer voor de Kerk en het geestelijk leven. Gods koninkrijk kan alleen groeien als God koning is, als God daarin de leiding heeft. God doet dat door zijn Zoon en de Zoon geeft ons de heilige Geest. Het vraagt een andere leefstijl, een manier van leven waarin andere prioriteiten zijn, waarin de Ander met een hoofdletter het voor het zeggen heeft, dat betekent dat we ruimte voor Hem moeten maken, precies zoals we lezen in de eerste lezing.

Ook Jezus bidt, Hij spreekt zijn hart uit naar zijn hemelse Vader. Hij bidt daarin voor ons, Hij is onze voorspreker. Hij zegt: “En dit is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus”. Eeuwig leven betekent God kennen, dat is Jezus kennen, dat begint dus al hier op aarde. Door God gekend worden en God ten volle kennen is eeuwig leven, want dat is de kern van onze ziel, door God gekend worden en door God te kennen is er de onsterfelijke kiem in onze ziel die niet verloren gaat.

Tot slot die opmerking van Petrus. “Verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus”. Petrus ziet verschil in lijden. Je mag met alle lijden naar God gaan. Toch is deelname aan het lijden van Christus iets anders. Dat gebeurt wanneer we leven zoals Hij, opkomen voor de zwakken en de armen, de geest de ruimte geven, vol vuur zijn voor Gods Koninkrijk. Als de wereld je dat kwalijk neemt, deel je in het lijden van Christus. Dat is lijden om je in te verheugen, want zo groeit Gods Koninkrijk. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God op voorspraak van Christus, onze Hogepriester die zetelt aan Gods rechterhand.

Wij bidden voor de Kerk; wij vragen om de heilige Geest, dat God opnieuw zijn Geest zendt, om in de harten het vuur van Gods liefde te ontsteken, we bidden om de geest van wijsheid en onderscheiding, de Geest van kracht en moed. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, in deze dagen bijzonder voor de politiek, dat gezond verstand het wint van partij-ideologie, dat menselijke waardigheid het wint van korte termijn winst, dat de goede krachten zich bundelen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap, dat wij ons bewust worden van de genade van de heilige Geest, dat we tijd vinden voor gebed en stilte, opdat de heilige Geest in onze harten mag spreken en ons de weg wijzen in deze tijd. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat de heilige Geest allen tot eenheid brengt, dat Gods liefde heerst in de harten, dat de heilige Geest groot en klein leert vooruit te gaan op de weg die Christus is. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top