Ga naar hoofdinhoud

Wij zijn gedoopt met water en wij zijn gedoopt in de Heilige Geest. We zijn geroepen om licht in de wereld te zijn. De lezingen van vandaag mogen ons inspireren en bemoedigen.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Laurentius (Voorschoten-gezinscatechese), weekeinde van 18 en 19 januari 2020, om 19.00 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2020DHJ02A

Lezingen

E.L: Jesaja 49, 3. 5-6
Psalm: Ps. 40 (39), 2 en 4ab, 7-8a, 8b-9, 10
T.L: 1 Korinte 1, 1-3
All: Matteüs 11, 25
EV: Johannes 1, 29-34

Homilie

Bosbranden en vervolgens overstromingen in Australië, vulkaanuitbarstingen met een enorme asregen in de Filippijnen. Talloze vluchtelingen, oorlogen. Het is om moedeloos van te worden. Daartegenover staan moedige brandweerlieden, zien we burenhulp en hulporganisaties. Wij mensen beseffen dat er ellende is, dat het leven kwetsbaar is, dat ook jonge mensen ziek kunnen worden en sterven, op een of andere manier weten we verdriet op de duur een plek te geven, maar hoe belangrijk is het dat er dan mensen om ons heen zijn, met een goed woord, een helpende hand. Tegenslagen bestaan, maar het verschil wordt gemaakt door goede de mensen om je heen.

In de eerste lezing horen we dat God wil dat het ons goed gaat. God wil ons welzijn, ons heil, God wil dat wat heilzaam voor ons is. God schept licht in de duisternis en wil dat er licht is voor alle volkeren. “Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.”

Dat woord: “Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen” is niet alleen gericht tot Gods Volk Israël, of tot de profeet Jesaja en andere profeten. Het is ook niet exclusief voor Jezus bestemd, al heeft Hij dat woord wel helemaal tot vervulling gebracht. Door Jezus geldt het ook voor ons. Jezus zegt dat heel direct: “Jullie zijn het licht van de wereld” (Matteüs 5,14).

Licht zijn. Maar hoe doe je dat? Kinderen snappen al snel de symboliek, wees een lichtje voor elkaar. Een vriendelijk woord, een hartelijk gebaar, als de ander je nodig hebt er voor die ander zijn, maar ook een scherpe opmerking inslikken, ruzietoon vermijden, niet inhalig zijn, rekening houden met de ander, je eigen impulsen weten te beheersen. Licht zijn is niet gemakkelijk.

In het Evangelie komen we Johannes de Doper tegen. Van hem zegt Jezus dat hij een lamp is en dat veel mensen zich in hem hebben verheugd. Maar zoals Johannes wel de stem is maar niet het Woord, zo is hij wel een lamp maar niet het Licht. Hij beseft heel goed dat Christus het Licht is.

Door Johannes zien we ook het verschil. Er zij twee niveaus. Het eerste niveau is de bekering. Voor Joden betekende dat in die tijd terugkeer naar het Verbond en dat betekende trouw aan de Wet van Mozes, je houden aan de geboden. Daar hoorde ook bij dat je goed was voor je naaste. Dat is het doopsel van Johannes,een doopsel van bekering, terugkeer, herstel.

Dankzij Johannes de Doper zien we ook het tweede niveau. Het begint wel met bekering, je opnieuw houden aan de voorschriften, gewoon doen wat je moet doen en goed zijn voor elkaar. Veel mensen zien dat vaak ook als het meest haalbare, als optimaal, misschien wel als einddoel; “Als we dat bereiken, wordt de wereld weer leefbaar”. Maar Johannes zegt: “Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: ‘Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest’.

Het begint dus met het doopsel van bekering. Bekering is een onderdeel van onze doop. We zeggen dat de erfzonde wordt afgewassen, dat er vergeving is, herstel en terugkeer tot God, dat we bij Gods Volk horen. Maar dan komt Jezus die doopt met de Heilige Geest. Dat is een niveau hoger. Kind van God zijn betekent niet alleen dat we weer bij God horen en door God zijn aangenomen tot zijn kinderen. Opnieuw geboren worden betekent dat we gedoopt worden in de heilige Geest, dat Gods eigen Geest ons hart gaat vervullen. Dat is wat Johannes over Jezus zegt: “Hij is het die doopt met de heilige Geest”.

Wat is nu het verschil? Is het niet zo dat wanneer je als mens goed doet, dat je dat alleen kan doen vanuit de Heilige Geest? Daarover zegt Jezus dit: Goed zijn voor je eigen kinderen, dat doen de heidenen ook. Terugbetalen als je iets geleend hebt, dat doen de heidenen ook. Dat is gelukkig een vorm van goedheid die vanuit de schepping, zeg maar door onze genen, bij ons zit ingebakken; zonder die vorm van goedheid zou heel de samenleving tot een hel worden en instorten. Maar toch is dat niet de goedheid waar Jezus op doelt, het gaat Hem om de goedheid die de Heilige Geest schenkt en die bovenop die basis-goedheid komt. Zo schrijft Paulus zijn brief aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd. Dat zijn ook wij dus, kinderen van God, levend door de Heilige Geest.

De komende weken gaan we in het Evangelie zijn woorden beluisteren in de Bergrede, en tegen het einde van februari horen we: “Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen”. Het Rijk der Hemelen is het domein van de Heilige Geest, Gods Koninkrijk waar de Heilige Geest de liefde op een hoger plan brengt, waar de Heilige Geest de gerechtigheid voltooit door genade en waarheid, waar rechtvaardigheid wordt overtroffen door barmhartigheid. Het Rijk der Hemelen als domein van de Heilige Geest is daar waar Gods Kinderen werkelijk leven vanuit de Heilige Geest, omdat zij luisteren naar zijn stem, omdat zij licht brengen in de duisternis, omdat zij bidden voor hun vijanden, ja zelfs hun vijanden beminnen.

Wij worden uitgenodigd elkaar in goedheid te overtreffen, dan zullen ook wij kinderen van het Licht zijn en Licht voor de wereld. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God in geloof en vertrouwen.

Wij bidden voor de Kerk, dat zij het Licht van de Heilige Geest, het Licht van Gods Wijsheid en Barmhartigheid, het Licht van Christus, mag laten stralen, dat zij zuiver mag zijn en heilig, in staat om innerlijke tweespalt te overwinnen en zo een licht voor de wereld mag zijn. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, waar duister en licht door elkaar lopen, waar vals dwaallicht mensen misleidt, waar geweld aan de orde van de dag is, bidden wij om Gods hulp en om goede wereldleiders die zich laten leiden door het Licht van Gods Heilige Geest. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, om een vurig geloof dat kracht geeft en wijsheid, dat mild en geduldig maakt, dat wij, gedreven door de Heilige Geest, ijveren om elkaar te overtreffen in goedheid en liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat Gods liefde het licht mag zijn dat binnen de gezinnen straalt. Wij vragen om een luisterend oor tussen de generaties, dat we het licht van het geloof weten door te geven. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top