Ga naar hoofdinhoud

Wij vieren vandaag de Zondag van het Woord van God. We willen ons opnieuw bewust worden van de Waarde van de Heilige Schrift. Dat Gods Woord ons mag inspireren en dichter bij Christus brengen.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Willibrord (Oegstgeest) en de Sint Willibrordus (Wassenaar), weekeinde van 25 en 26 januari 2020, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2020DHJ03A

Lezingen

E.L: Jesaja 8, 23b – 9, 3
Psalm: Ps. 27 (26), 1, 4, 13-14
T.L: 1 Korinte 1, 10-13. 17
All: Matteüs 4, 23
EV: Matteüs 4, 12-23 of 12-17

Homilie

“Jezus trok rond door geheel Galilea, terwijl Hij als leraar optrad in de synagogen, de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk …”

Het is vandaag de Zondag van het Woord van God. Het was een persoonlijke wens van Paus Franciscus om deze zondag in te stellen. Daarom schreef hij dit Motu Proprium waarin hij deze zondag heef aangekondigd.

Je zou kunnen denken dat elke zondag en elke Eucharistieviering tot een Dienst van het Woord heeft, wat moet daar nu nog aan worden toegevoegd Hierover schrijft de paus in paragraaf 3: “Daarom stel ik hierbij in dat de derde zondag door het jaar gewijd wordt aan de viering, studie en verkondiging van het Woord van God. Deze Zondag van het Woord van God past goed in die tijd van het jaar, waarin we aangemoedigd worden om onze banden met de joodse gemeenschap te versterken en voor de eenheid van de christenen te bidden. Dit samenvallen is meer dan een toevallige samenloop van omstandigheden: het vieren van de Zondag van het Woord van God heeft een oecumenische waarde, want de Heilige Schrift toont voor wie zich ervoor openstelt de weg naar een authentieke en hechte eenheid”.

De paus noemt dus: viering, studie en verkondiging, de banden verstevigen met het Joodse Volk en de oecumene, want: “ Heilige Schrift toont voor wie zich ervoor openstelt de weg naar een authentieke en hechte eenheid”.

Dat biedt kansen voor de toekomst, je zou deze zondag een keer kunnen inrichten vanaf de ochtend tot de avond rond het Woord van God, met lezing, viering, studie, verdieping, zang en muziek, maaltijd met Bijbelse ingrediënten, een vesper waarin opnieuw het Woord centraal staat. En dat in verbondenheid met Jodendom en met andere christelijke kerken. Een heel programma dient zich aan voor wie daarvoor open staat.

Zover zijn we nog niet, in deze viering vandaag beperken we ons tot de bewustwording hoe belangrijk de verkondiging van het Woord van God is. Bij uitvaarten krijgen we wel eens het verzoek om een andere tekst te lezen, een gedicht van Toon Hermans, een filosofische gedachte van Kahlil Gibran, een liedtekst van Stef Bos, en dat op de plaats van de eerste lezing. Zo’n vraag is dan voor mij aanleiding om uit te leggen dat de Dienst van het Woord is voorbehouden aan de Heilige Schrift, zowel de lezingen als de Psalm, het lied tussen de lezingen. De Dienst van het Woord gaat over het Woord met een hoofdletter; het Woord van God. Het gaat over Inspiratie met een hoofdletter, door de Heilige Geest; zoals we in de geloofsbelijdenis uitspreken. U kent de tekst. De Heilige Geest: “Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten”.

De Heilige Geest heeft gesproken door de profeten. De Heilige Schrift is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat brengt de Heilige Schrift op een hoger niveau. Hoe interessant, boeiend of aansprekend Toon Hermans, Kahlil Gibran, of Stef Bos ook zijn. Je doet ze niet tekort als je erkent dat ze geen Heilige Schrift zijn. Als je met de oren van de Geest luistert, kun je Gods woord herkennen door de woorden van de profeten heen.

Het is als wanneer je een brief van een bekende leest, een brief van een vader, moeder, broer, zus, goede vriend of vriendin. Dan lees je meer dan wat er geschreven staat. Als een vreemde de brief leest, komt deze niet verder dat wat er letterlijk staat. Maar als jijzelf hem leest, klinkt er veel meer in door, dan resoneert de relatie en de herinnering door de tekst heen. Nog een niveau hoger is het met de Heilige Schrift, want de Heilige Geest werkt ook in uzelf terwijl u leest en maakt dat bepaalde woorden plotseling opvallen, een nieuwe betekenis krijgen, actueel worden of juist hier en nu mijn hart raken en een antwoord geven. De Heilige Schrift is geen dode letter zoals de hiërogliefen van de Egyptische farao’s, de stenen kleitabletten met spijkerschrift of middeleeuwse teksten met runentekens, de Heilige Schrift komt tot leven hier en nu door dezelfde Heilige Geest die de schrijvers heeft geïnspireerd.

We lezen dit in de tweede brief van Petrus: “Bedenkt daarbij wel, dat geen profetie van de Schrift eigenmachtige uitleg toelaat. Want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift; door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Godswege” (2 Petrus 1, 21-22). Bestudering van de Heilige Schrift vraagt dus niet alleen studie en kennis, maar vooral ook gebed, meditatie, zodat de Heilige Geest de ruimte krijgt om ons te inspireren, zodat we zijn bedoeling gaan verstaan.

Wanneer wij in de liturgie het Evangelie verkondigen gaat wij staan. Zo maken we onderscheid tussen lezingen uit het Oude Testament en de brieven tegenover het Evangelie, waarin Jezus Zelf aan het Woord komt. Ik begon vandaag de preek met deze zin: “Jezus trok rond door geheel Galilea, terwijl Hij als leraar optrad in de synagogen, de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk …” We horen hoe Jezus begon te prediken, Hij zei: “Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij”. Met dat Woord riep Hij de mensen toen op en doet dat nu opnieuw, hier en nu met ons. Paus Franciscus pleit voor een nieuwe beleving van Gods Woord, waarin het Evangelie een bijzondere positie inneemt, opdat de inspiratie van de Heilige Geest ook in onze tijd doorgaat in u en mij en in de volgende generaties. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God in geloof en vertrouwen.

Wij bidden voor de Kerk, dat het Licht van Gods Woord door de inspiratie van de Heilige Geest, alle duisternis in de Kerk en in ons leven mag doorbreken, dat we tijd maken voor studie en gebed om de diepte van Gods Woord te gaan verstaan zodat we Hem volgen die het Vleesgeworden Woord is, Jezus Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, waar met alle media zoveel woorden over ons worden uitgestort, dat we zuiniger worden met woorden, behoedzamer en stiller, zodat de goede woorden meer kracht krijgen en het gekrakeel afneemt. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat er weer weer Bijbel- en gebedsgroepen mogen ontstaan waarin Gods Woord mensen samenbindt en hun geloof verdiept, waar Gods Heilige Geest de ruimte krijgt om ons te inspireren en te bemoedigen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat in de gezinnen opnieuw tijd wordt gevonden voor Bijbelse bezinning, voor lezing en verdieping op alle niveaus, met ouders en kinderen, met grootouders en kleinkinderen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top