skip to Main Content

Goed doen, zonder iets terug te verlangen; wie zo met God meewerkt, zal Gods Voorzienigheid ervaren. Die belofte horen we in het Evangelie.

Eucharistieviering in de parochie van De H. Laurentius en Elisabeth en de kerk van de H. Liduina, weekeinde van 27 en 28 juni 2020, om 17.00, 19.00 en 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2020DHJ13A

Lezingen

E.L: 2 Koningen 4, 8-11 . 14-16a
Psalm: Tussenzang Ps. 89 (88), 2-3, 16-17, 18-19
T.L: Romeinen 6, 3-4. 8-11
All: Efese 1, 17- 18
EV: Matteüs 10, 37-42

Homilie

In de eerste lezing hoorden we een mooi verhaal over hoe Gods Voorzienigheid door mensen werkt. Het is de moeite waard om dit verhaal in het tweede boek Koningen als u straks thuis bent, in de Bijbel verder te lezen. De welgestelde vrouw die hier genoemd wordt, heeft het verlangen iets goeds te doen vanuit haar overvloed. Ze nodigt daarom zomaar iemand uit voor de maaltijd.

Het begint dus eenvoudig met een hartelijk en goed gebaar, ze geeft hem te eten. Ze doet dat vaker dan één keer, want hij is daar regelmatig in de buurt. Maar tijdens die maaltijden wordt ze zich bewust dat deze man een profeet is, een man Gods. Dat motiveert haar iets extra’s te doen, want omdat het een man Gods is kan ze zo ook iets extra’s doen voor God. Bij deze vrouw zie je dat liefde voor de mensen en liefde voor God bij elkaar horen.

Het begint dus eenvoudig met een goed gebaar, iemand te eten geven. Vervolgens ontdekt ze dat Elisa een profeet is, een man Gods, en daarna doet ze nog iets extra’s, ze zorgt voor onderdak, zodat hij niet in de open lucht hoeft te slapen. Zo begint het bij de vrouw.

Voor de profeet Elisa is dit allemaal Gods Voorzienigheid. Het komt naar hem toe, hij zoekt het niet, het wordt hem gegeven. Elisa heeft een leermeester gehad, de profeet Elia, die op veel manieren had geleerd op Gods Voorzienigheid te bouwen. Elisa doet nu dezelfde ervaring op. Maar Gods voorzienigheid is groter en gaat verder dan alleen de profeten Elia en Elisa.

De goedheid in het hart van de vrouw, komt van God Zelf. God heeft haar die goedheid in het hart gelegd. Wat de vrouw moet doen is aan die goede impuls van haar hart toegeven. Dat doet ze. En dat wordt de opmaat voor iets groters. Via zijn assistent Gechazi vraagt Elisa of zij niet iets voor haar kunnen doen. Maar dat is lastig. Ze is welgesteld, ze komt niets tekort. Een ding echter valt haar zwaar, haar kinderloosheid.

Hier zie je de kracht van de voorbede. Gechazi brengt haar nood over aan de profeet Elisa en Elisa brengt dit bij God. Als Elisa van God antwoord krijgt, spreekt hij dat Woord rechtstreeks tot de vrouw en door dat woord ontvangt zij de vruchtbaarheid die zij nodig heeft. De rest kunt u in de Bijbel lezen. Voorzienigheid; God werkt met zijn genade door mensen en situaties heen. De kunst is dat wij meebewegen met het goede dat Hij in ons hart legt.

Met die achtergrond wordt het woord van Jezus in het Evangelie ook begrijpelijker. Die vrouw uit de eerste lezing had kunnen denken, die man zou ik te eten willen vragen, maar hij ziet er wel onverzorgd uit. Wat zouden mijn ouders daar van vinden? Wat zouden mijn broers en zussen ervan vinden? De band met je ouders, broers en zussen, zonen en dochters, is heel belangrijk. In deze corona-tijd ontdekken we wat het met je doet als je op afstand moet blijven. Die band is belangrijk. Maar familiebanden kunnen ook belemmeren.

Zo zou ik dit woord van Jezus willen duiden: “Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig …”. Wanneer familiebanden en andere relaties, zoals je werk, sportclub, sociale netwerk, handelsrelaties, je gaan hinderen in je navolging van Christus, jouw band met God verstoren, dan wordt het tijd dat je gaat kiezen, dan wordt een keuze onvermijdelijk en urgent.

De vrouw uit de eerste lezing hield geen rekening met wat anderen er misschien van zouden vinden. Ze volgde de goedheid uit haar hart en ging daarmee door. Zonder berekening of enig vooropgezet plan. Uiteindelijk wordt dit de wonderlijke weg waarlangs God haar genadig is.

Dat is wat Jezus zegt in het Evangelie. “Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen …”. Dat heeft deze vrouw ervaren. Wie goed doet, goed ontmoet. Dat komt niet omdat alle mensen zo aardig zijn en jou automatisch iets teruggeven voor wat jij voor hen hebt gedaan. Dat gebeurt soms wel en is fijn en mooi, maar de diepe zin van dit gezegde is dat God op zijn wonderlijke manier onze goedheid overtreft.

Zonet noemde ik de kracht van de voorbede. Gechazi bracht de nood van deze vrouw onder woorden en legde dat voor aan de man Gods, de profeet Elisa. Dat is wat wij ook doen in de liturgie bij de voorbede, we brengen onze nood onder woorden. De liturgie noemt daarvoor vier onderwerpen: 1: De noden van de Kerk. 2: De overheidspersonen en het heil van heel de wereld. 3: Degenen die onder allerlei noden gebukt gaan en 4: De plaatselijke gemeenschap.

Het is de taak van de priester in de liturgie om net als Elisa die nood bij God te brengen en Gods barmhartigheid af te smeken. Dat doet de priester niet uit eigen naam, maar door en met en in Christus. We hoorden het in de tweede lezing: “Christus, eenmaal van de doden verrezen, sterft niet meer: de dood heeft geen macht meer over Hem”. Christus is de Hogepriester die altijd voor ons ten beste spreekt. Zijn Woord en zijn Sacrament wekt in ons nieuw leven, geeft ons kracht in goedheid en liefde voor God en de naaste. Zo werkt Gods Voorzienigheid door mensen heen. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God die oor en oog heeft voor onze noden.

Wij bidden voor de Kerk, dat wij steeds aandacht hebben en ontvankelijk zijn voor de nood van anderen en van onszelf. Voor priesters, diakens, religieuzen en gebedsleiders, dat zij deze nood voortdurend bij God blijven brengen opdat allen samen Gods liefdevolle Voorzienigheid ervaren. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, voor regeringsleiders en overheden, dat zij de nood van de bevolking onder ogen zien, dat God hen wijsheid en edelmoedigheid van hart schenkt, opdat zij de hun toevertrouwde mensen door de crisis van gezondheid, milieu en economie heen leiden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor allen die uitzien naar hun vakantie, om wijsheid, dat zij geen risico’s opzoeken en het lot niet tarten. Voor hen die in financiële nood zitten en niet op vakantie kunnen, dat zij door de goedheid van anderen en de creativiteit van de Heilige Geest een goede vakantieperiode mogen hebben. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, voor ouders en kinderen, voor hen die zich zorgen maken over de schoolachterstand, voor hen die andere problemen tegenkomen, bidden we dat Gods Wijsheid en Voorzienigheid allen helpt goede wegen te gaan in navolging van Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top