Ga naar hoofdinhoud

Vandaag zegt Jezus tot ons: “Komt allen tot Mij …”. Zijn uitnodiging brengt ons samen. Hij zegt ook: “… en leert van Mij …”. Wij zijn inderdaad zijn leerlingen. We komen naar Hem toe om naar Hem te luisteren en van Hem te leren; daarom leggen we alle grootheid en wereldse wijsheid af, om Hem te ontmoeten die midden onder ons wil komen met zijn Woord en Sacrament.

Eucharistieviering in de parochie van De H. Laurentius en Elisabeth en de kerk van de H. Liduina, weekeinde van 4 en 5 juli 2020, om 17.00, 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2020DHJ14A

Homilie

Hoe komt het dat er zoveel godsdiensten zijn? Zoveel landen, zoveel culturen en zoveel godsdiensten. Elke godsdienst heeft zo zijn eigen kijk op God, een eigen visie op de mens en een eigen vorm van eredienst. Hoe komt dat?

Als ik zou vragen: “Hoe komt het dat er zoveel verschillende talen zijn?” Dan heeft de Bijbel daar een mooi verhaal over, de toren van Babel. Iin dat verhaal is het God Zelf die de taal van de mensen in de war stuurt. Stel je nu diezelfde vraag aan taalwetenschapper, dan komt die met een heel ander uitleg, dan horen we over een evolutie van de talen en een stamboom van talen. Daarin komt God niet voor. Een geloofsverhaal en een verhaal uit de wetenschap.

Hoe komt het dat er zoveel godsdiensten zijn? Godsdienstwetenschappers doen hetzelfde als taalwetenschappers, ze ontwerpen theorieën om tot een wetenschappelijke verklaring te komen. Over de vraag waarom er zoveel godsdiensten zijn, heeft de Bijbel niet zo’n mooi verhaal als van de toren van Babel. Maar we hebben wel het verhaal van Adam en Eva. Dat verhaal vertelt ons dat de band met God en met elkaar in het begin is verstoord en die band met God en elkaar is problematisch gebleven. Onze verbondenheid, ons verbond met God en elkaar is niet meer wat hij geweest is en wat hij zou kunnen zijn. Dat verbond heeft herstel nodig, genezing en onderhoud.

U kent het verhaal. Als Adam en Eva van de verboden vrucht gegeten hebben, en ze horen Gods stem in de tuin, dan verstoppen ze zich. Waarom? Vóór die tijd wandelden ze met God in de tuin, waarom verstoppen ze zich nu? Omdat ze zich schamen. Er is schaamte; er is een bewustzijn dat ze tegen Gods bedoeling in zijn gegaan. Waar het mij hier om gaat is dat niet God Zich verstopt. De mens verstopt zich. God roept de mens die zich verstopt. Pas als de mens antwoordt, begint er opnieuw een gesprek tussen God en de mens.

Als de mens zich voor God verstopt, als de mens niet meer met God in de tuin wandelt, als de mens niet gehoorzaamt, verliest hij het zicht op God, dan schrijft elke mens, elk volk en elke cultuur zijn eigen verhaal over God en reduceert hij God tot zijn eigen beeld. Deze uitleg is een gelovige verklaring, een geloofsverhaal waarom er zoveel godsdiensten zijn. Zolang de mens zich verstopt voor God zal de mens zijn eigen verhaal en beeld van God maken.

Dan zegt Jezus vandaag: “Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd”.

God roept niet alleen. God openbaart! Aan degene die ontvankelijk is voor Hem, openbaart God Zich. Die Openbaring is Gods antwoord op de mens die zich niet langer voor God verstopt; de mens die tegenover God uit zijn schulp kruipt, die zich laat zien, die zich niet voor God schaamt, die zich in het Licht stelt, aan zo’n mens openbaart God Zich.

“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen …”.

De wereld die zichzelf zo wijs en verstandig vindt, zal die openbaring niet kennen. Die wereld bouwt theorieën over God, maar blijft steken in de verwarring, in de vele godsbeelden, ideologieën en tegengestelde meningen die dikwijls eindigen in conflicten. Zoals de toren van Babel ons vertelt dat God verwarring bracht in de taal, zo zegt Jezus vandaag dat God deze dingen verborgen gehouden heeft voor de wijzen en verstandigen van deze wereld.

Wilt u God beter leren kennen? Wilt u zijn wil verstaan? Wilt u God zien? Wordt dan zoals de kinderen. “Ik prijs U, Vader, … omdat Gij deze dingen … hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd”. Zo zegt Jezus ook: “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen”, “Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien” (Matteüs 5, 3-12), en: “Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan” (Matteüs 18, 3).

Wanneer we wat ons geloof betreft in onze schulp gekropen blijven, dan zijn we als Adam en Eva, die zich verstoppen en schamen voor God. Als we ons tot de wetenschappelijke kijk op godsdienst beperken, dan blijven we steken in de verwarring van de vele menselijke meningen. Wanneer we groot en sterk en zelfstandig en onafhankelijk en vrij en welvarend willen zijn, met status en aanzien, als we bij de wijze en verstandigen van deze wereld willen horen, dan zijn we niet als de kinderen, dan blijft Gods Koninkrijk voor ons verborgen, dan gaan we Gods Koninkrijk niet binnen, dan blijven we, zoals Paulus het schrijft vastzitten in zelfgenoegzaamheid en zelfzucht.

Maar durven we het aan, durven we die kleine weg te gaan van eenvoud en bescheidenheid, van dienstbaarheid en liefde, de weg van Gods kinderen, de weg van de leerling die stil wordt en luistert en tijd maakt voor God, dan mogen we als de dochter Sion uit de eerste lezing juichen en jubelen om onze deemoedige, rechtvaardige en zegevierende koning Jezus, die zegt: “… leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht”. Amen.

Voorbede

Bidden wij als Gods kinderen en leerlingen van Christus.

Wij bidden voor de Kerk, dat de gelovigen steeds weer de houding van kinderen en leerlingen verwerven en behouden, dat wij allen van Christus zachtmoedigheid en nederigheid leren, dat wij als Gods kinderen ook Gods goedheid en liefde tonen aan de wereld. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, om eenvoud en wijsheid; voor de grootmachten die in handelsbelangen en militaire macht niet voor elkaar onder willen doen, dat zij groot durven zijn in de ogen van God door het eerst de hand te reiken tot welzijn van de volken. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor reizigers; voor hen die ontspanning zoeken in de vakantie en voor hen die uit nood hun land ontvluchten, om veiligheid en een goed thuis. Wij bidden voor de werkers en voor hen die hun werk verloren hebben; dat allen zinvol en lonend werk mogen hebben. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, voor gezinnen en alleenstaanden, dat allen met de last van het leven tot Christus gaan, dat Hij hen helpt onnodige lasten los te laten, dat zij van Hem kracht ontvangen om het kruis van het leven op te pakken en Hem te volgen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top