skip to Main Content

Op deze zondag spreekt Jezus over de zaaier en het zaad. We vragen Gods genade zodat ons leven goede vrucht mag dragen.

Eucharistieviering in de parochie van De H. Laurentius en Elisabeth. de kerk van de H. Liduina, weekeinde van 11 en 12 juli 2020, om 17.00, 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2020DHJ15A

Lezingen

E.L: Jesaja 55, 10-11
Psalm: Ps. 65 (64) 10abcd, 10e-11, 12-13, 14
T.L: Romeinen 8, 18-23
All: Lucas 21, 36
EV: Matteüs 13, 1-23 of 1-9

Homilie

Over wie gaat dit Evangelie? Laat ik meteen antwoord geven; het gaat over ons, over u en mij en iedereen in en buiten de Kerk. Laten we eens goed kijken naar wat het Evangelie ons vandaag te zeggen heeft.

Weet u nog wat Jezus verleden week zondag in het Evangelie zei: “Ik prijs U, Vader, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen” (Mattheüs 11, 25-30).

Op die woorden gaat Hij vandaag door als Hij tot zijn leerlingen zegt: “Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven”. “Als Ik tot hen spreek in gelijkenissen, dan is het omdat zij, ofschoon zij ogen hebben, niet zien en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen”.

Een mens die denkt op eigen houtje het leven, het bestaan, schepping en eeuwigheid, doel en zin, oorsprong en einde, goed en kwaad te kunnen ontrafelen en begrijpen, die zal ontdekken dat elke nieuwe theorie na enige tijd meer vragen oproept dan beantwoordt. De waarheid wordt ons geopenbaard.

Daar heeft deze uitspraak van Jezus betrekking op: “Aan wie heeft, zal gegeven worden, en wel in overvloed; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft”. Dat lijkt een vreemde uitspraak. Hij lijkt zo uit het kapitalisme te zijn voortgekomen, want de rijken worden rijker en de armen worden armer. Dat zou haaks staan op de rest van het Evangelie en dat is het dus ook niet. Het ligt in hetzelfde perspectief als wat Hij zei: “Ik prijs U, Vader, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen”.

Wat heb je nodig om het koninkrijk van God te kunnen ontvangen en binnengaan? Dat je bent zoals de kinderen, dat je Gods kind durft te zijn; natuurlijk wel als volwassen, maar toch Gods zonen en dochters die tegelijk die houding als kind naar hun Vader hebben. Zonder die houding blijf je vast zitten in de eigengereidheid van een mens die denkt God niet nodig te hebben, dan zal je zijn Weg niet zien, zijn Waarheid niet kennen en zijn leven niet in je hebben. Dan ben je ziende blind, horende doof en dan blijft je hart gesloten.

Hier kom je het geheim op het spoor van de vrije wil van de mens. Het betekent dat God de mens serieus neemt en vrij laat, ja zelfs vrij maakt. Het lijkt een wonderlijk dilemma. God maakt ons los uit de gevangenschap van de oude religies, met talloze angsten voor onbekende krachten, kinderoffers en absolute macht van de heersers. God maakt ons vrij door ons te laten zien dat elke mens dezelfde waardigheid heeft, man vrouw, volwassene kind, sterk zwak, ongeboren of terminaal, iedere mens heeft de volledige waardigheid in Gods ogen. God maakt ons vrij door vergeving, zodat we niet naarmate we ouder worden de last van een opstapelende schuld met ons mee hoeven te dragen. God maakt ons vrij van egoïsme, waardoor we op een nieuwe manier kunnen liefhebben. God maakt ons vrij van ideeën als karma, of reïncarnatie of kastenstelsel, of slavernij of apartheid of übermensch en untermensch. God maakt ons vrij, door één Mens, de Enige die uit Zichzelf de Naam Gods Zoon waardig is, de Enige die helemaal kan zeggen dat Hij uit God geboren is, de Enige Mens die uit Zichzelf vrij is van kwaad, zonde, haat, afgunst en de neiging tot geweld en zelfhandhaving. Door Hem heeft Hij ons vrijgemaakt.

Maar als God ons dan vrij heeft gemaakt, vrij en volwassen, keren we Hem de rug toe, gedragen we ons alsof we Hem niet meer nodig hebben, sluiten we ons weer op in onszelf en verklaren we dat God niet bestaat, doen we alsof we genoeg hebben aan de materie en nestelen we ons in wat de wereld te bieden heeft. Vrijheid en voorspoed verblinden ons. Ons eigen kabaal maakt ons doof. Dan zijn we terug bij waar we begonnen. Dan zegt Jezus: “Als Ik tot hen spreek in gelijkenissen, dan is het omdat zij, ofschoon zij ogen hebben, niet zien en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen”. Dan klinkt opnieuw zijn Woord: “Ik prijs U, Vader, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen”

Jezus spreekt dus in parabels. Verstaan we die? Alleen als je naar jezelf durft te kijken met zijn ogen en zijn woord op jezelf toepast, kan het je hart bereiken. U en ik, wij zijn dat zaad en wij zijn ook die grond. Dat zaad is ook zijn Woord en zijn Voorbeeld. Hij zaait het in ons leven, in ons hart en in ons verstand. Soms zijn wij goede grond, dan dragen we vrucht. Soms zijn we hard als steen en laten we zijn woord door de geringste twijfel wegnemen.

Zijn Evangelie vandaag is een uitnodiging tot zelfonderzoek, een gewetensonderzoek, reflectie en bezinning. Niet om in moedeloosheid te worden omdat we gaan zien dat we nog ver weg zijn van zijn voorbeeld. Jezus nodigt ons juist uit die houding van de kinderen aan te nemen die vol vertrouwen naar vader en moeder stappen, wetend dat zij zullen helpen en dat voor hen geen probleem te groot is.

Wie die houding bezit, wie klein durft te zijn onder Gods sterke hand, wie stappen blijft zetten in geloof, hoop en liefde, die zal steeds meer ontvangen en blijven groeien. Wie zich echter nestelt in eigenbelang en zich niet aan God toevertrouwt, die raakt op de duur zijn ziel kwijt. De keuze is aan ons. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen als Gods geliefde kinderen.

Wij bidden voor de Kerk, voor alle gelovigen wereldwijd, om openheid en zachtheid van hart, om open oren en open ogen om Gods Woord te horen en te verstaan en Gods werken te zien en na te volgen in daden van goedheid en liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld en de wereldleiders, om de wijsheid die schuilgaat in mildheid en begrip, om zorg en aandacht voor de kleinen en kwetsbaren in de wereld, om ontvankelijkheid voor het Woord en Voorbeeld van Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor ons land, voor de boeren die zich in de knel voelen gezet; om goed overleg en wijze besluiten, dat het hun gegund wordt te zaaien en te oogsten, voor bedrijven die failliet gaan; om perspectief en een vangnet, voor Suriname en de Antillen; om wijsheid en doortastendheid in het overleg. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, voor ouders en kinderen, dat we steeds opnieuw leren kind van God te zijn en het vertrouwen te bewaren, dat we onbevangen zijn in ons gebed en standvastig in ons geloof. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top