Ga naar hoofdinhoud

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar viert de Kerk het hoogfeest van Maria, de Moeder van God. Een nieuw jaar, een nieuw begin. Haar moederschap inspireert ons. Haar voorbeeld roept op tot navolging. We mogen haar zaligprijzen.

Eucharistieviering om 11.00 uur, 1 januari 2020, in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Joannes de Doper/H. Laurentius (Katwijk/Voorschoten), door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2020NIEUWJAAR1A

Lezingen

E.L: Numeri 6,22-27
Ps: 67 (66), 2-3, 5, 6, 8
T.L: Galaten 4,4-7
All: Hebreeën 1, 1-2
Ev: Lucas 2,16-21

Homilie

Maria, Moeder van God. Vreemd idee eigenlijk, Moeder van God! Ik snap best dat er in de geschiedenis door theologen ruzie is gemaakt over dit geloofspunt. Het is echt iets om door te denken. Maria bestond niet eerder dan God. God is altijd God gebleven, maar omdat Jezus, als Zoon van God, Zelf God is, kan je toch zeggen dat Maria Moeder van God is. Dit zeggen we elke keer wanneer we een Wees Gegroet Maria bidden, aan het slot: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. We denken dan niet aan God de Vader, ook niet aan God de Heilige Geest, maar alleen aan God de Zoon. Tegelijk begrijpen we dat Maria wel een heel bijzondere band heeft met de Vader en met de Heilige Geest.

Toch gaat het geheim van Maria en God wat verder. Geen mens is zo innerlijk diep verbonden met God als Maria, behalve natuurlijk Jezus Zelf. Die band met God de Vader is zo bijzonder, ook van God uit gezien, omdat God door haar op een nieuwe manier, door zijn Zoon, in onze wereld aanwezig is. Datzelfde geldt de Heilige Geest. Het feest van vandaag is precies de achtste dag vanaf Kerstmis. Het is dus de voltooiing van het Kerstoctaaf. Zo wijst dit feest opnieuw naar het mysterie waar het om gaat. God is in onze wereld gekomen. De Schepper in zijn schepping, de Heer wordt dienaar, de Eeuwige wordt tijdelijk, de Oorsprong komt tot het einde.

Nu ga ik ervan uit dat Maria niet in de eerste plaats filosofe was, maar moeder. Toch moeten we ons bewust zijn dat zij de dingen niet zomaar liet passeren. Ook vandaag lezen we in het Evangelie: “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.” Het is een mooie weergave van de Joodse cultuur in die dagen en ook nu nog, dat je nadenkt, dat je wijsheid zoekt. Dat is niet de wijsheid van de grote filosofen of wetenschappers van die tijd, maar de wijsheid die we in de Bijbel tegenkomen. De dingen overwegen in je hart is een soort Bijbelse bezinning. Wat mag dit betekenen? Wil God mij iets zeggen? Is dit iets voor mij alleen, of voor ons als gezin, of voor meer mensen; voor heel de mensheid?

Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Dit typeert ook haar moederschap. In die geest heeft ze Jezus opgevoed. Als we bij Lucas lezen: “Het kind groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem.” Die wijsheid heeft te maken met de houding van Maria, als zij de woorden overweegt in haar hart. Zij gebruikt de tijd die zij als moeder heeft op een andere manier dan de andere vrouwen in haar omgeving. Je zou kunnen zeggen, ligt bij de een de Margriet of de Libelle, of de Story of Privé, en zo kun je er nog een paar noemen: Claire, Elle, Vogue, Party, Weekend, u leest die natuurlijk alleen in de wachtkamer of bij de kapper. Bij Maria zou op die plaats een Bijbeltje liggen. Daarin zou ze lezen en vaak een bepaalde zin opnieuw lezen, totdat ze verstaat wat het voor haar betekent.

Maar niet alleen de Bijbel, ook de gebeurtenissen in het leven neemt ze zo mee. Niet even vlug: Kop op, zand erover, niet meer aan denken, of: Dat is verleden tijd, we leven nu, morgen kan het anders zijn. Nee, ze dacht over de dingen na, met heel veel geduld, heel veel geduld. Sommige gebeurtenissen uit de eerste maanden en jaren van Jezus’ leven, worden pas duidelijk aan het einde, als Hij sterft en zij onder het kruis staat. De woorden van de oude Simeon bij de besnijdenis van Jezus: Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: “Zie, dit Kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.” Dat heeft Maria gevoeld, daar onder het kruis, toen ze zag hoe de soldaat Jezus’ hart met een lans doorboorde. Die lans doorboorde ook haar hart, haar ziel.

Op dit feest van haar moederschap denken we ook na over moederschap. Want op het woord van Jezus, is dit moederschap van Maria wel een nieuw begin, maar niet het einde. Speciaal voor alle moeders zegt Hij dat zij ook moeder van Christus kunnen zijn. “Ziehier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen (Marcus 3,35).” Wanneer je echt moeder bent, dat betekent je inzetten voor de kinderen op zo’n manier dat zij net als Jezus opgroeien en toenemen in krachten; en vervuld worden van wijsheid, zodat Gods genade op hen kan rusten. Wanneer je alle woorden overweegt in je hart, en met de Heilige Geest de betekenis gaat verstaan, dan wordt je meer en meer moeder van Christus.

Zo, maar ook op een andere manier. Wanneer Jezus in Mattheüs 25 zegt dat alles wat je voor een van zijn geringste hebt gedaan, dat je het voor Hem gedaan hebt, dan begrijp je dat iedere moeder die ook zorg heeft voor een buurkind of vriendje of vriendinnetje dat wat verloren loopt, daarmee ook moeder van Christus is. El kind dat je steunt, in een missieland, door hulp in oorlogsgebieden, ook daardoor ben je moeder van Christus.

Nog een woord voor de vaders. Je kunt dit natuurlijk heel goed ook op het vaderschap toepassen, maar dan kijken we wat meer naar Jozef. Vandaag op deze eerste dag van het nieuwe jaar is het een beetje kerkelijk Moederdag, het is feest van Maria, Moeder van God. Onze Moeder in de hemel. Haar willen we eren, haar voorbeeld willen we volgen en haar voorspraak vragen. Amen.

Voorbede

Op voorspraak van Maria, Moeder van God, bidden wij vol vertrouwen:

Wij bidden voor alle gelovigen, wereldwijd, om zegen over het nieuwe jaar, dat allen vredebrengers mogen zijn. Wij vragen om kracht en wijsheid om steeds het goede te kiezen en het goede te doen. (Laat ons [zingend] bidden).

Wij bidden om vrede in de wereld, dat machthebbers zich inzetten voor de bevolking, dat zelfverrijking stopt, dat multinationals bijdragen aan vrede en voorspoed, dat mensen in vrijheid kunnen leven. (Laat ons bidden).

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat er zegen mag rusten op het nieuwe jaar, zegen over de parochianen en alle activiteiten, zegen ook over de leden van het pastoraal team; dat wij allen groeien in geloof en saamhorigheid. (Laat ons bidden).

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor ouders, kinderen en kleinkinderen. Wij vragen om verdieping van de familieband en een grotere waardering voor het moederschap. We vragen Gods genade om crisissen in onderlinge relaties te overwinnen, we bidden om een genadevol jaar waarin mensen groeien in geloof en naastenliefde. (Laat ons bidden).

Intenties

Back To Top