Ga naar hoofdinhoud

Drie koningen zagen een sterre. Ze zagen het licht van de ster en dat geschapen licht bracht hen naar het niet geschapen maar geboren “licht van de wereld”, Christus. Wij dienen ons leven in het licht van Christus te stellen, dat zijn licht op ons levenspad schijnt en wij de weg naar Gods Koninkrijk volgen.

Eucharistievieringen in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van St. Jozef en Sint Willibrordus (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 4 en 5 januari 2020, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2020OPENB1A

Lezingen

E.L: Jesaja 42, 1-4. 6-7 / Jesaja 60, 1-6
Psalm: Ps. 72 (71), 2, 7-8, 10-11, 12-13
T.L: Efeziërs 3,2-3a. 5-6
All: Matteüs 2, 2
EV: Matteüs 2, 1-12

Homilie

“Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm”. Deze tekst is een van de toekomstvisioenen van Jesaja en met de komst van de wijzen naar Jezus zien we het letterlijk in vervulling gaan.

Toch zien we dit visioen dat we zonet in de eerste lezing hoorden, in onze tijd niet bepaald werkelijkheid worden. In de kersttijd vieren we dat Christus het Licht van de wereld is. Maar komen in onze tijd de volkeren wereldwijd af op dat Licht dat Christus is? We zijn anno 2020 verslaafd geraakt aan kunstlicht, we zetten zelf onze schijnwerpers op de onderwerpen die we zelf uitkiezen. Dat betekent dat we inmiddels lichtvervuiling hebben, teveel kunstlicht, met name in de nacht, de natuur raakt er door ontregeld en dus ook wijzelf.

Dat geldt niet alleen in de gewone wereld om ons heen en in de gewone natuur, het geldt ook voor onze geloofswereld en onze geestelijke natuur. We scheppen kunstlicht door ideeën en ideologieën, groen en rijp door elkaar, we lopen achter hypes aan, we geloven in aandelen-bubbles, in technologie, we geloven zozeer in eigen kunnen dat we vergeten hoeveel fouten we als mensheid in het verleden hebben gemaakt. En niets wijst erop dat we echt iets leren vanuit de geschiedenis. Kijk naar de nieuwsberichten en we zien jaar na jaar, decennia na decennia, eeuw na eeuw dezelfde fouten en dezelfde catastrofes, met dit verschil dat ze gaandeweg groter worden met meer gevolgen voor iedereen.

“Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad”. De wijzen uit het Oosten zagen het licht van de ster. Ze zagen dat geschapen licht van een natuurlijke lichtbron. Dat licht bracht hen naar het niet geschapen maar geboren Licht van de wereld, Christus. De hemel wees naar de aarde, het kleine licht wees naar het grote licht. Wijze magiërs met koninklijke allures gaan het huis binnen, zien er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigen zij het hun hulde. Zij halen hun schatten te voorschijn en bieden het geschenken aan: goud, wierook en mirre.

Zij hebben het doel van hun reis bereikt. Ze zochten een pasgeboren koning, zonder te weten wat voor soort koning dat zou zijn; maar als de hemel Hem aanwijst, moet het wel een bijzondere Koning zijn.

Op dat moment gebeurt er iets met deze wijzen uit het Oosten. Ik vraag me af hoe lang ze gebleven zijn. Ze hebben verteld hoe ze daar zijn gekomen, ze hebben gesproken met Maria, maar ik denk ook met Jozef. Want tot het moment dat zij daar aankwamen, hadden ze slechts natuurlijke tekenen en menselijke wijsheid gevolgd. De ster was iets van de natuur en de gesprekken op het hof van koning Herodes, waren een uiting dat zij in het paleis wijsheid en inzicht zochten. Toch zie je daar de eerste verandering optreden.

Herodes riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bij elkaar en legde hun de vraag voor waar de Messias geboren moest worden. Zij antwoordden hem: “Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.” De hogepriesters en schriftgeleerden raadplegen de profeten, ze bestuderen de Schriften, ze gaan te rade in Gods Woord en vinden die tekst. Zo maken de wijzen uit het Oosten kennis met de profeten die voor Jezus leefden. De wijzen uit het Oosten maken kennis met de heilige geschriften. Dat is de eerste stap. Voordien hadden ze alleen de ster en hun eigen oude tradities. Nu leren ze de Bijbel en de profeten kennen. En met dat nieuwe inzicht volgen ze de ster op een nieuwe manier.

Dan, als ze Jezus en Maria en natuurlijk ook Jozef gevonden hebben, verandert er iets in hun innerlijk. De afgelopen dagen hebben we gehoord hoe Jozef in zijn droom werd ingelicht door de hemel. De heilige Geest, Gods engelen, de hemel gaf Jozef in zijn droom uitleg en inzicht en Jozef handelde daar meteen naar. Zo durfde hij het aan met Maria, zo waren ze precies op tijd gevlucht naar Egypte en ontsnapt aan Herodes en zo gehoorzaamde Jozef ook aan de engel in zijn droom om terug te keren en zich in Nazaret te vestigen.

Dat zie we nu ook gebeuren met de wijzen uit het Oosten. Na de ontmoeting met Jezus, na hun verblijf bij het heilig huisgezin, dooft de ster aan de hemel, maar hebben ze een andere gids gekregen, Gods Woord. Ook zij worden dan in een droom gewaarschuwd. We hoorden het net in de laatste zin: “En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land”. Dat is nieuw voor hen.

Toen volgden ze een andere weg, niet meer langs de aardse koning die bang was zijn macht te verliezen. De aardse wetenschap met hun sterrenkunde die ze tot dan gevolgd waren kon hen nu ook niet helpen. Maar het luisteren naar de heilige Schrift, de ontmoeting met Jezus en Maria en Jozef opende hun geest zodat ze gevoelig werden voor Gods stem, voor Gods Woord, zodat God hen in hun droom kon waarschuwen. Geen kunstlicht, zelfs geen sterrenlicht, er was een nieuw licht in hun eigen hart. Ze waren andere mensen die een andere weg volgden, want ze hadden de Weg gevonden die Christus is. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God die nieuw licht in ons leven geeft.

Wij bidden voor alle mensen die Christus hebben gevonden en door hun doopsel delen in zijn leven, dat Jezus hun innerlijk oog verlicht, dat zij innerlijk zijn Stem verstaan, dat zij door hun ontmoeting met Christus als nieuwe mensen ook nieuwe wegen gaan naar Gods Koninkrijk. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor deze wereld, bijzonder voor alle wetenschappers, de wijzen van deze tijd, dat zij geraakt mogen worden door Gods Woord, door het Woord van de profeten, dat zij vanuit het natuurlijk licht komen tot Christus, het eeuwig licht dat iedere mens verlicht. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat iedere ontmoeting met Christus, in de vieringen, in de sacramenten, in de medemensen en in de natuur, ons innerlijk mag verlichten, dat we ons niet laten verblinden door het kunstlicht van de wereld maar zijn licht laten schijnen in ons hart. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat we tijd maken voor de wijsheid, dat we tijd maken voor de heilige Schriften, dat we Hem zoeken die koning van het heelal is en Hem volgen naar Gods Koninkrijk. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top