Ga naar hoofdinhoud

Een grote menigte van gewone mensen die in geloof en liefde Jezus hebben nagevolgd. Door Gods genade zijn zij onze voorsprekers en helpers.

Eucharistieviering in de kerken van de HH. Laurentius en Elisabeth (kathedraal) en de H. Liduina (Hillegersberg), woensdag 1 november 2023, om 09.30 en 19.30 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2023ALLHA

Lezingen

E.L: Apokalyps 7, 2-4. 9-14
Psalm: Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6
T.L: 1 Johannes 3, 1-3
All. Vers. Matteüs 11,28
EV: Matteüs 5, 1-12b

Homilie

Het zou een mooi lijstje worden, denk ik, als wij samen een litanie zouden maken van alle heiligen die in onze voornamen voorkomen. Het komt wel voor dat een dopeling één naam heeft, maar meestal zijn het er meer en komen daar ook de heiligen in voor. Het zou waarschijnlijk een flinke litanie zijn.

In het doopboekje voor onze federatie staat een korte litanie van alle heiligen. Daarin hebben we de heiligen van onze federatie opgenomen inclusief de kerken en parochies die in de oorlog zijn verwoest of nadien zijn afgebroken of aan de eredienst onttrokken. Zo ben ik zelf opgegroeid in Delfshaven in de Rosenveldtstraat achter de Schiedamseweg. Onze parochiekerk was de H. Antonius Abt. Deze kerk is in 1973 afgebroken. Daarmee verdween ook de heilige Antonius Abt van het toneel. Zo verdwenen gaandeweg de namen van heiligen van de kerken die in de oorlog zijn verwoest of later aan de eredienst zijn onttrokken.

Inmiddels zijn er ook nieuwe heiligen bijgekomen, denk aan Moeder Teresa die hier in Rotterdam een huis heeft gesticht, denk aan Paus Johannes Paulus II die ons land heeft bezocht, denk aan Titus Brandsma van wie we op 15 mei verleden jaar de heiligverklaring hebben gevierd. Op die korte litanie van heiligen die we hier op de rechter Maasoever in ere willen houden, kom ik straks terug.

In het breviergebed, in de hymne van de vespers, worden een aantal groepen genoemd van heiligen die de Kerk al sinds eeuwen in ere houden.

Als eersten worden natuurlijk genoemd: Christus en zijn Moeder Maria. Dat is logisch, maar toch goed om aan te denken. De hymne begint zo:
O Christus, die ons hebt bevrijd, schenk ons behoud en veiligheid
op voorspraak van de Moedermaagd, die voor uw dienaars vrede vraagt.

Daarna worden de engelen aangeroepen:
Gij, engelen, groot in getal, verdrijft al wat ons schaden zal,
neemt weg het leed, ons aangedaan, weert af het kwaad dat wordt begaan.

Vervolgens komen de heiligen uit het Oude Verbond en de apostelen van het Nieuwe Verbond:
Profeten van het Oud Verbond, apostelen die God eens zond,
u vragen wij in ons gebed, dat gij ons door uw voorspraak redt.

Dan komen de martelaren en de belijders:
Gij, bloedgetuigen voor Gods eer, belijders van een zuivere leer,
bidt dat de Heer ons allen geeft de vreugd waarin gij zelf thans leeft.

Vervolgens komen de maagden, de monniken en alle anderen:
Gij, maagden, Christus toegewijd, gij, monniken, die bij Hem zijt,
en al Gods dienaars groot en klein, bidt dat ook wij met Christus zijn.

Je ziet ze als het ware in een lange rij voor Christus langs trekken, vol vreugde omdat zij van Hem hebben kunnen getuigen, nog voor zijn geboorte of erna, soms met hun bloed, soms vooral in woorden door hun verkondiging, maar altijd in daden van liefde, in barmhartigheid, in solidariteit. Dan gaat het ook om al die heiligen waarvan we de namen niet weten, maar die in leven en in sterven staande zijn gebleven in het Nieuwe Verbond. We mogen daarbij ook denken aan ouders en grootouders, aan overleden familieleden, waarvan we geloven dat zij de liefde van Christus in hun leven hebben volgehouden.

We zouden ook nog een andere litanie van heiligen kunnen maken. Niet die van onze voornamen, of de officiële litanie, maar een litanie van onze favoriete heiligen. Waar zou Theresia van Lisieux dan staan, of Moeder Teresa, of de H. Antonius van Padua en Lissabon, of pater Pio, of de heilige Rita, of Johannes de Doper, of de heilige Benedictus en zoveel anderen…

Veel mensen hebben wel een favoriete heilige. Meestal omdat zij in hun leven de voorspraak of de hulp van die heilige concreet hebben ervaren. De heiligen zijn dus actief in de hemel; ze helpen ons. Daarom zeg ik weleens dat we in de hemel niet gaan rusten. We zeggen voor onze overledenen wel het gebed: “Heer geef hun de eeuwige rust”. Maar dat slaat met name op ons lichaam, dat rust in de aarde en keert terug tot de aarde. Maar onze ziel zal leven, we zullen God zien zoals Hij is, we mogen voor eeuwig met God meedoen. Dat is wat de heiligen doen, zij doen met God mee, ze mogen met God meedoen, ze mogen ons helpen. Tegelijk geldt voor de heiligen wat ook voor Jezus geldt. Zij kunnen ons des te beter helpen, naarmate wij hun voorbeeld navolgen. Zodat de zaligsprekingen uit het Evangelie van vandaag ook op ons van toepassing zijn. Eindigen we deze preek met de litanie van de heiligen van de Rechter Maasoever en nog enkele. Laten we gaan staan en antwoordt u: Bid voor ons.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Johannes de Doper, … Heilige Jozef, … Heilige Petrus en Paulus, … Heilige Laurentius, … Heilige Elisabeth, … Heilige Lambertus, … Heilige Franciscus, … Heilige Clara, … Heilige Liduina, … Heilige Hildegardis, … Heilige Dominicus, … Heilige Johannes, … Heilige Bernadette, … Heilige Albertus Magnus, … Heilige Nicolaas, … Heilige Antonius Abt, … Heilige Antonius van Padua, … Heilige Rosalia, … Heilige Barbara, … Heilige Demetrius, … Heilige Moeder Teresa, … Heilige Johannes Paulus, … Heilige Titus Brandsma, Heilige pater Pio, … Heilige Theresia van Lisieux, … Alle heiligen van God, bidt voor ons. Amen.

Voorbede

Wij bidden op voorspraak van alle heiligen tot God, onze hemelse Vader.

Wij bidden voor de Kerk, voor alle gedoopten; voor alle mensen van goede wil; voor allen die de liefde van Christus in de praktijk brengen, dat zij, door de Heilige Geest geholpen, zich blijven inzetten voor rechtvaardigheid en vrede. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat zoveel heiligen, in alle landen op aarde, mensen blijven inspireren, dat het leven dat zij hebben geleid ook in onze tijd mensen stimuleert tot naastenliefde en belangeloze zorg voor anderen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat wij ons verbonden weten met alle heiligen, dat we tijd maken ons in hun leven te verdiepen, dat we meer en meer gaan herkennen hoe God ook in ons eigen leven genadevol aanwezig is. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, wij vragen om geloof, hoop en liefde, opdat alle familieleden vooruit blijven gaan op de weg van Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties:

Back To Top