Ga naar hoofdinhoud

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we het hoogfeest van Christus Koning van het heelal. We mogen stilstaan bij wat zijn grootheid is.

Eucharistieviering in de federatie H. Laurentius (RRM), in de kerken van de H. Liduina (Hillegersberg) en de HH. Laurentius en Elisabeth (Kathedraal), weekeinde van 25 en 26 november 2023, om 19.30 en 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek beluisteren (MP3)

Preek: A2023DHJ34AAUFX  (zie A2017DHJ34A)

Lezingen

E.L: Ezechiël 34, 11-12. 15-17
Psalm: Ps. 23 (22), 1-2a, 2b-3, 5-6
T.L: 1 Korinte 15, 20-26. 28
All. Vers. Marcus 11, 10
EV: Matteüs 25, 31-46

Homilie

Waar gaat het in het leven om? Wie is de grootste mens? Wie is God? Wat is goddelijk? Wat is goed? Wie is goed? Wat heeft eeuwigheidswaarde? Eens in de drie jaar horen we op het hoogfeest van Christus Koning dit Evangelie van Matteüs. De vorige zondagen brachten ons gaandeweg hierheen. Drie weken geleden hoorden we Jezus dit zeggen: “Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders … gij hebt maar één Vader, de hemelse en … gij hebt maar één leraar, de Christus. Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn.”

Twee weken geleden hoorden we over de tien meisjes die met hun lampen de bruidegom tegemoet gingen. Heb je jouw lamp in orde? Draag jij het licht van Christus? Doe jij de goede werken die zijn licht de wereld in stralen?

Verleden week hoorden we over de talenten. Heb jij je talenten ingezet voor God koninkrijk? Dragen ze vrucht in goedheid en barmhartigheid, is de liefde vermeerderd?

Vandaag komt dit allemaal samen in deze gelijkenis over het laatste oordeel. Hiermee geeft Jezus antwoord op de vraag waar het in het leven om gaat.

Bij de verkiezing voor de Tweede Kamer de afgelopen dagen hebben we gezien wat de kracht en de zwakte is in de moderne democratie. De kracht is dat iedere stem telt en dat iedereen kan stemmen. De zwakte is dat media en stemmingmakerij, angst en eigenbelang grote invloed kunnen hebben. Het is ook een toets: Hoe christelijk is Nederland nog?

Maar belangrijker is: Hoe staan wij erin? Op wie hebben wij gestemd? Hoe belangrijk is voor ons het thema migratie? En wat betekent dan dit Woord van Jezus vandaag in het Evangelie: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen”? Hoe verleidelijk het ook is, ik ga nu niet in op het politieke landschap en alle verwikkelingen. Daar staan de praatprogramma’s en de andere media al bol van. De vraag waar het vandaag om gaat, stijgt uit boven al dit gekrakeel.

Waar gaat het in het leven om? Gaat het erom dat wij hier en in het hiernamaals gelukkig worden? Gaat het erom dat wij onszelf kunnen ontplooien en uit het leven halen wat erin zit? Wanneer we het evangelie lezen en nadenken over de woorden van Jezus en kijken naar zijn voorbeeld dan gaat het maar om één ding: Dat wij mensen worden naar Gods hart; dat wij evenbeeld worden van God; dat wij waarachtig kinderen van God zijn.

Wie is de grootste mens op aarde? Als ik die vraag google, dan geeft de kunstmatige intelligentie als antwoord: de langste mens van 2,72 meter in het Guinness Book of Records. Als ik google: Wat is de beste mens? Dan geeft de kunstmatige intelligentie de 10 slimste mensen die ooit hebben geleefd. Als ik zoek op de belangrijkste mens, dan krijg ik drie namen: Jezus, Napoleon en Mohammed. Maar dat antwoord zegt alleen iets over hoe vaak die namen op het internet voorkomen.

De wereld helpt ons niet om goede mensen te worden; de wereld helpt ons niet om mensen naar Gods hart te worden; de wereld helpt ons niet om rechtvaardigheid en vrede te bewerken. Er is er maar één die dat heeft gedaan en dat nog steeds doet, Jezus Christus, de Levende. Wie is de grootste mens op aarde ooit? Dat is Hij die zich klein heeft gemaakt, die zich tot slaaf heeft gemaakt, die de zonden van de wereld heeft gedragen, die lijden en dood heeft overwonnen, die een Verbond van vergeving heeft gesloten. Zonder Hem blijft de wereld in haar oude cirkelgang rond- en doordraaien, blijven we in de cyclus van haat en geweld, van onverdraagzaamheid en afrekening.

Is de grootste mens niet degene die kan vergeven, die steeds voor het goede weet te kiezen? Is de grootste mens niet diegene die trouw blijft, die liefde geeft, die eerlijk is, die vrede brengt? Is de grootste mens niet diegene die zich ontfermt over de misdeelde, die van zijn bezit uitdeelt aan hen die het minder hebben, die begrip heeft voor de zwakheden van de ander? Is de grootste mens niet diegene die wijsheid en liefde bijeenhoudt, die waakzaam is voor anderen en zich niet hecht aan eigenbelang en eigen bezit?

Daarom is Christus Koning. In Hem, Gods Zoon, komt Gods Beeld volledig en volkomen duidelijk tot uitdrukking. Hij toont ons Gods ware beeltenis en breekt daarmee alle afgodsbeeltenissen af. De afgodsbeeltenis van de mens die uit is op eigen roem en glorie, de afgodsbeeltenis van de mens die macht zoekt en leeft voor zichzelf. De afgodsbeeltenis van de mens die het lichaam verheerlijkt en alles naar zijn hand zet. De afgodsbeeltenis van de mens die de naaste misbruikt en waarheid en recht verdraait.

Wanneer je de vraag stelt wie de grootste mens is, dan stel je in feite ook de vraag: Wie is God? Wat hebben volken en religies in die lange evolutie en geschiedenis over God gedacht? Goden als bedenksels van mensen, als pogingen het onverklaarde te verklaren? Het inzicht van de christenen is juist dat God Mens geworden is. In goedheid en liefde vind je God. In trouw en dienstbaarheid vind je God. In vergeving en verzoening vind je God. Niet in haat en oorlog, niet in angst en eigenbelang. Er is maar één God die de naam God waardig is, dat is de Vader van Jezus Christus, de Eeuwige, de Enige die waarachtig goed is. Hij heeft zijn Zoon getoond, gegeven, om na te volgen, opdat wij worden zoals Hij, onsterfelijk, kinderen van God. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God, onze hemelse Vader.

Wij bidden voor de Kerk en voor allen die Christus willen navolgen. Wij vragen om de Heilige Geest die onze harten vult met goedheid en liefde, met wijsheid en dienstbaarheid. Wij vragen voor alle mensen van goede wil dat het voorbeeld van Christus de inspiratiebron mag zijn voor een nieuwe wereld. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, voor ons land en voor de formatie van een nieuwe regering; dat eigenbelang en angst in ons land niet de boventoon voeren, dat een goede sociale visie vernieuwing mag brengen, dat gerechtigheid voor de kleine mens voorop komt te staan. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat ieder van ons de navolging van Jezus als leidraad in het leven aanneemt, dat we groot durven zijn in dienstbaarheid, dat we kiezen voor Christus en zijn Koninkrijk, dat we Hem de richting van ons leven laten bepalen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, dat het feest van Christus Koning ons inspireert om zijn Leven en zijn Waarheid, zijn Licht en zijn Weg voor ogen te houden, dat we elkaar helpen zijn idealen te koesteren en te voeden. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top