Ga naar hoofdinhoud

Een afscheid dat meteen ook een zending en een opdracht inhoudt, dat is wat we vandaag horen bij de Hemelvaart van de Heer.

Eucharistieviering in de parochiefederatie H. Laurentius (RRM), in de kerk van de H. Liduina (Hillegersberg) en de HH. Laurentius en Elisabeth (Kathedraal), 18 mei 2023, om 09.30 uur en 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek beluisteren (MP3)

Preek: A2023TMPHVAAUFX

Lezingen

E.L: Handelingen 1, 1-11
Ps: Ps. 47 (46), 2-3, 6-7, 8-9
T.L: Efeziërs 1, 17-23
V.E: Matteüs 28, 19-20
Ev.: Mattheüs 28,16-20

Homilie

Weet u wat Jezus zei, toen Hij zijn afscheid aankondigde: “Omdat Ik u dit gezegd heb is uw hart vol droefheid. Toch zeg Ik u de waarheid: Het is goed voor u dat Ik heenga; want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen.” En ook dit: “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen …” (Johannes 16, 5-15)

Hoe kan Jezus zeggen: “Het is goed voor u dat Ik heenga …”? Hij zegt er nog bij: “Omdat Ik u dit gezegd heb is uw hart vol droefheid”. Er overheerst droefheid vanwege zijn vertrek. Daar kunnen we ons natuurlijk van alles bij voorstellen. Hij is hun leider, inspirator, leraar, meester, Hij is de Messias. En waarom zouden zijn verschijningen na zijn verrijzenis niet door kunnen gaan? Wat is daarop tegen? Maar nee, Hij neemt afscheid.

Waarom is het goed dat Hij heengaat? Waarom is het goed dat Hij terugkeert naar de Vader. Jezus zegt daarover: “De Geest der waarheid zal u tot de volle waarheid brengen.” Het vertrek van Jezus wordt voor de leerlingen de noodzakelijke stap naar geestelijke volwassenheid. Jezus zegt eerst: “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen.” De leerlingen moeten nog groeien op meerdere manieren. Die groei moet maken dat zij werkelijk uitgezonden kunnen worden; niet zoals ze eerder al uitgezonden werden, als een soort stagiairs die praktijkervaring opdeden, ook niet als knechten die in dienst staan en om vijf uur hun jas pakken en naar huis gaan. Jezus wil hen tot volwassenheid brengen. Want waar zij heengaan moeten de mensen kunnen ervaren dat Christus in hun midden is. Zij moeten zelfstandig op missie gaan zodat Jezus kan zeggen: “Wie naar u luistert, luistert naar Mij; en wie u verstoot, verstoot Mij” (Lukas 10, 16).

Hemelvaartsdag is veel meer dan alleen een afscheid van Jezus. Misschien is het afscheid wel niet zo belangrijk. Want eigenlijk is het geen afscheid, zijn aanwezigheid verandert. Paulus schrijft hierover aan de Christenen van Korinthe: “… Er staat geschreven: De eerste mens, Adam, werd een levend wezen. De laatste Adam (Christus) werd een levendmakende Geest” (1 Kor. 15, 45). De aanwezigheid van Christus wordt een geestelijke aanwezigheid. Zijn verschijningen na zijn verrijzenis hadden nog te maken met zijn aanwezigheid, zoals ze Hem tot dan toe hadden meegemaakt. Nu wordt het een geestelijke aanwezigheid. Zo zegt Jezus vandaag: “Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Jezus is met ons, niet alleen vandaag of morgen, maar: “… tot aan de voleinding der wereld.” Hemelvaartsdag is feitelijk meer een zending dan een afscheid. De opdracht is duidelijk: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.”

Om die opdracht te kunnen vervullen, om Christus de wereld in te dragen, om Hem na te volgen in onze tijd, hebben wij de Heilige Geest nodig. Dat wat de leerlingen toen meemaakten, maken wij ook mee. Ook wij gaan in de leerschool van Jezus. Ook wij zijn leerlingen van Hem, want leerling blijf je heel je leven, en Hij zendt ons ook de wereld in.

Doopsel, Eerste Communie en Vormsel zijn de drie initiatiesacramenten waarmee iemand volledig wordt opgenomen in de Kerk, het Lichaam van Christus. Paulus spreekt er vandaag over in de tweede lezing: “Jezus Christus Zelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de Kerk die zijn lichaam is”. Door deze drie sacramenten worden wij tot volwassenheid gebracht in het geloof en in het Lichaam dat de Kerk is. Het betekent dat je daarmee ook deel krijgt aan de zending die we vandaag horen: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen”. Met Hemelvaartsdag vieren we dat de droefheid van het afscheid wordt overstemd door de vreugde van de zending tot redding van de wereld.

Wie zijn diploma heeft gehaald en afscheid neemt van de middelbare school, neemt ook afscheid van vrienden en vriendinnen in de klas, docenten, een gebouw. Tegelijk is het halen van het diploma een vreugde en de volgende stap is nodig om verder te komen. Hemelvaartsdag herinnert ons aan onze geestelijke groei en onze verantwoordelijkheid als gelovige in deze wereld.

Stel dat we een keer een stadsmissie opzetten. Ik ken christenen die dat doen. Meestal horen zij bij de wat meer evangelische geloofsgemeenschappen. Zoiets zou ook in oecumenisch perspectief kunnen. De straat opgaan met een creatieve aanpak. Iedereen heeft weleens het Leger Des Heils gezien in het stadscentrum of andere groepen. Stel dat we zoiets als parochie zouden organiseren; zou u dan meedoen? Mee gaan, de straat op om te vertellen dat Jezus onze grote inspirator is, de Levende die sterker is dan de dood, Hij die ons de hemelse liefde leert en de wereld vergeving brengt.

Willen we zoiets ooit een keer doen, dan is het noodzakelijk dat we net als de leerlingen beginnen met te bidden om de Heilige Geest. De komende dagen tot aan Pinksteren is er de Pinksternoveen. De leerlingen, verzameld rond Maria, bleven bij elkaar in gebed en lezing, om de Heilige Geest te ontvangen. Om tot de volle waarheid te komen, tot gelovige volwassenheid en om de wereld in gezonden te worden als getuigen van de verrezen Heer. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God om de gave van de Heilige Geest.

Wij bidden voor alle christenen, dat de Heilige Geest de harten en hoofden mag vervullen met het vuur van zijn liefde, dat allen van Gods goedheid getuigen met zachtmoedigheid, gepaste eerbied en een zuiver geweten. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor onze wereld; dat allen die Christus niet kennen ontvankelijk mogen worden voor de Geest van de waarheid die zij niet zien en niet kennen. Dat het getuigenis van Christus alle mensen van goede wil op het spoor van de waarheid mag brengen. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat wij ons blijven verdiepen in het geloof, dat de Heilige Geest ieder van ons vormt tot volwassen leerlingen die in staat zijn om te getuigen van Gods goedheid en liefde. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor ouders, kinderen en kleinkinderen, dat het gesprek tussen de generaties over het geloof meer vorm mag krijgen; opdat de wijsheid en ervaring van de ouderdom en het vuur en moed van de jeugd elkaar versterken. (Laat ons [zingend] bidden.)

Intenties

Back To Top