Ga naar hoofdinhoud

Vanaf Aswoensdag hebben we toegeleefd naar dit moment. We hebben de plechtigheden van Witte Donderdag en Goede Vrijdag gevierd. Deze nacht vieren we dat Christus de dood heeft overwonnen.

Eucharistieviering in de parochiefederatie H. Laurentius (RRM), in de kerk van de H. Dominicus (Het Steiger), 8 april 2023, om 21.30 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek beluisteren (MP3)

Preek: A2023TMPPWAAUFX

Lezingen

E.L: Genesis 1,1-2,1
T.L: Exodus 14, 15 – 15,1
D.L: Ezechiël 36, 16-17. 18-28
E.L: Romeinen 6, 3-11
EV: Matteüs 28, 1-10

Homilie

Gelooft u in de verrijzenis? Misschien een vreemde vraag zo in de paasnacht waarin we de verrijzenis van Christus vieren, maar toch; gelooft u in de verrijzenis? Elke zondag opnieuw spreken we het uit in de geloofsbelijdenis en straks ook bij de hernieuwing van de doopbelofte. Dan klinkt de vraag: “Gelooft u in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?” Uw antwoord volgt dan: “Ik geloof”.

Twee weken geleden hoorden we de lezing van de opwekking van Lazarus. De tijdgenoten van Jezus hadden moeite om dit wonder te geloven net als de mensen van onze tijd. Ook toen hadden mensen allerlei verklaringen voor de wonderen van Jezus. Toen Jezus iemand genas die in de greep was van een onreine geest, zeiden ze: Door Beëlzebub, de vorst der duivels, drijft Hij de duivels uit. Toen Jezus op sabbat een blindgeborene genas, wilden ze niet geloven dat de man blindgeboren was en lieten zijn ouders roepen.

In onze tijd kom ik nog wel eens opmerkingen tegen als deze: Ik geloof niet in God. Want, als God goed en almachtig is, waarom laat Hij dan zoveel ellende toe? Of: Ik kan niet in God geloven. Hoe kan een liefdevolle Vader zijn Zoon een ellendige dood aan het kruis laten sterven? Ben je dan een liefdevolle en almachtige God?

Herkent u dit soort opmerkingen? Twee weken geleden heb ik hier al kort op gewezen bij de opwekking van Lazarus. Daar hoorden we dat Jezus weende. Daarop volgden twee reacties. De ene was: “Kijk eens hoe Hij van hem hield.” Maar de andere reactie was: “Kon Hij, die de ogen van een blinde opende, ook niet maken dat deze niet stierf?”

Die laatste opmerking is het waar ik nu op inga: “Kon Hij, die de ogen van een blinde opende, ook niet maken dat Lazarus niet stierf?” Je hoeft het maar een beetje te veranderen: “Kan God, die de de hele wereld geschapen heeft, ook niet maken dat mensen niet ziek worden?” “Kan God, voor wie niets onmogelijk is, ook niet maken dat mensen geen kwaad doen?” “Kon God, ook niet maken dat Jezus niet hoefde te sterven aan een kruis?”

Die vraag toen bij het graf van Lazarus, is dezelfde die we nu horen anno 2023. Elke generatie opnieuw blijft hangen in dezelfde vraag.

Ik begon deze preek met de vraag: “Gelooft u in de verrijzenis?” Daar gaat nog een vraag aan vooraf: “Waar komt het geloof in de verrijzenis van Christus vandaan?”

Daarvoor gaan we naar het evangelie van deze paasnacht. Niemand is getuigen geweest van de verrijzenis. Geen van de evangelisten geeft daar een beschrijving van. Matteüs die we dit jaar lezen, beschrijft een aardbeving, een grafsteen die niet door mensenhanden wordt weggerold. De vrouwen die dit zien horen een woord uit de hemel: “Jullie hoeven niet bevreesd te zijn; ik weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft.”

“Kom en zie”, zegt de engel. Dan zien de vrouwen geen verrijzenis, ze zien alleen een leeg graf. Toch gebeurt er iets in hun hoofden en harten. De engel zegt: “Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij heeft gezegd”. Daar begint het geloof in de verrijzenis. De herinnering aan het Woord dat Jezus heeft gezegd. De engel hoeft het hen alleen maar in herinnering te brengen. Dat is wat de heilige Geest doet. “Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij heeft gezegd”

Tegelijk krijgen ze een opdracht mee. Het geloof is er om te delen. De geloofservaring is niet alleen voor jou. De ervaring van de verrijzenis is er om door te geven. Dat horen ze als de engel tegen hen zegt: “Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: ‘Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien’.”

Maar nog voordat ze naar Galilea gaan, meteen, als ze op weg gaan om de Blijde Boodschap te verkondigen, meteen zodra het geloof in zijn verrijzenis hun hoofden en harten heeft vervuld, komt Jezus hen al tegemoet en zegt: “Weest gegroet”. Zij gaan naar hem toe, omklemmen zijn voeten en aanbidden Hem.

“Gelooft u in de verrijzenis?” Daar hoort nóg een vraag bij. Geloof u in de ervaring van deze vrouwen? Gelooft u dat de hemel tot hen sprak en dat de heilige Geest hen te binnen bracht wat Jezus al vooraf gezegd had, zodat ze tegen alle verdriet, wanhoop en ontgoocheling heen door dit woord uit de hemel, het teken van het lege graf verstaan.

In onze individualistische samenleving dreigen we te vergeten dat ons geloof niet bij ons is begonnen. Het begon bij Abraham, het groeide en rijpte en werd doorgegeven door het Joodse Volk. Het kreeg een nieuw begin bij de apostelen die ingingen op de roepstem van Jezus: “Kom, volg Mij”. Het kreeg een nieuwe diepte bij de vrouwen bij het graf. De komende paasweek horen we meer verschijningsverhalen. De hemel komt ons steeds te hulp om de tekenen te verstaan en om Hem te herkennen als Hij in ons midden komt. Zoals nu, met de tekenen van het licht en het water, met het sacrament van de Eucharistie, de levende Heer in ons midden, want ja, Hij is verrezen. Zalig Pasen. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot onze hemelse Vader die Jezus heeft doen opstaan uit de dood.

Wij bidden voor alle gelovigen die deze nacht de verrijzenis van Christus vieren, voor pas gedoopten, gevormden en zij die opgenomen zijn in de Kerk, dat de verrijzenis van Christus alle angst en twijfel wegneemt uit de harten, dat de vreugde van de verrijzenis hen mag vervullen. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor onze wereld, voor alle mensen van goede wil, dat zij door de Heilige Geest de tekenen gaan verstaan van Gods werkzaamheid in de wereld. Bidden wij dat de vergeving die Christus heeft gebracht regeringsleiders en machthebbers beweegt tot vrede en verzoening. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat wij door het paasmysterie delen in de vrijheid van Gods kinderen, dat de viering van Pasen ons geloof mag versterken en ons kracht, moed en bereidheid geeft om te getuigen van de levende Heer. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor ouders, kinderen en kleinkinderen, om een voortgaande geloofsverdieping; dat de vragen van deze wereld ons niet van slag brengen. Wij vragen dat de kracht van het geloof en de vreugde van het Paasfeest de eenheid in de gezinnen mag versterken. (Laat ons [zingend] bidden.)

Intenties

Back To Top