Ga naar hoofdinhoud

Het hoofddoel van Jezus is de verkondiging, om de mens terug te brengen naar God en zo tot zichzelf te doen komen. Het genezen komt erbij, uit liefde, uit oprecht medelijden en begrip. Maar Hij komt om te verkondigen, omdat alle genezing voor niets is als de mens niet in zijn ziel geneest.

Eucharistievieringen in het weekeinde van 8 en 9 februari 2003, 19.00 uur H. Bartholomeus te Poeldijk, 09.30 uur H. Machutus te Monster en 11.00 uur H. Egbertus te Hoek van Holland, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2003DHJ05B

Lezingen

E.L: Job 7. 1-4, 6-7
Ev: Marc. 1, 29-39

Homilie

Moet de mens niet zwoegen. Ik denk dat als je de vorige generatie in ons land, of die daarvoor, vergelijkt met die van vandaag, dat het zwoegen toch wat minder is geworden. Mensenrechten, arbeidsovereenkomsten, ARBO-wet, AOW, Ziektewet, Bijstand, allemaal dingen die je in zekere zin beter niet nodig zou moeten hebben, maar het is goed dat ze er zijn, want daarmee wordt veel onrecht en gezwoeg in betere banen geleid. Een rechtmatig loon voor goed werk is meer passend in Gods Koninkrijk.

Moet de mens niet zwoegen op aarde? De afgelopen dagen was er niet alleen de Auto-Rai, maar ook een beurs voor het tweede huis. Daar kon je een tweede huis kopen in Frankrijk, in Spanje, Hongarije, Turkije, van Euro 20.000 naar Euro 200.000 naar 2 miljoen enzovoort. Moet een mens niet zwoegen op aarde … , in een tijd waarin er volop gesproken wordt over recessie en bezuiniging.

Hoe komt het dat de wereld zo krom is, dat er mensen creperen van honger en het brood hier op straat ligt. Hoe komt het dat andere mensen alles te voet moeten doen, en wij ons zorgen maken over de aanschaf van een tweede auto? Hoe komt het dat hele volken geen dak boven het hoofd hebben en in ons land mensen naar een beurs gaan voor het tweede huis? Hoe komt het dat de wereld zo uit evenwicht is?

Job klaagt erover en ziet de vluchtigheid van het leven in. En als je leven een lijdensweg is, dan wordt het einde aangenaam. Laten we eens te rade gaan bij het Evangelie, met name bij de schoonmoeder van Petrus. We weten weinig over haar, dat geeft ons de ruimte om wat in te vullen. We lezen dat Jezus het huis van Petrus en Andreas binnengaat en dat ze Hem meteen aanspreken over de schoonmoeder van Petrus.

Wie was zij, en waarom lag zij op bed. Er staat dat ze koorts had. Maar koorts betekende in die dagen niet hetzelfde als nu. Er kunnen honderden redenen zijn waarom iemand zijn bed niet meer uitkomt: Burn-out, depressie, M.E., overspannenheid, vul maar in. Huisartsen zullen nog wel een rijtje kunnen toevoegen, misschien ook wel iets dat koorts met zich meebrengt. Wat was er aan de hand met de schoonmoeder van Petrus? Omdat we helemaal niets horen over de vrouw van Petrus, en het voor de hand had gelegen dat zij hen had ontvangen, kan daar misschien ook een deel van het probleem liggen.

Misschien heeft zij enige tijd geleden haar dochter verloren, misschien wel in het kraambed. Misschien is Petrus als weduwnaar overgebleven en is zij in zijn huis overgebleven. Zij doet dan de dingen die haar dochter zou hebben gedaan. In alles wat zij doet, komt ze haar dochter tegen. In het huis, om het huis. Petrus gaat vissen en is nu in deze dagen veel met Jezus op pad, zij is thuis. Misschien maakt ze zich nu nog meer zorgen, omdat Petrus zoveel met Jezus op pad is. Wat gaat de toekomst brengen? Zoals een moeder zich soms zorgen maakt als een zoon of dochter priester of religieus wil worden.

Vandaag zien we Jezus aan het werk. Voordat we nu alle aandacht op de onverwachte en wonderlijke genezing vestigen, is het ook goed te zien hoe Jezus te werk gaat. Om te beginnen geeft Hij gehoor aan het verzoek van Petrus en Andreas. Hij is bereid te helpen, dat is een basishouding. Dan gaat hij naar haar toe. Zij ervaart dat die beroemde rabbi, die overal wordt geprezen zomaar onverwacht in haar huis te gast is en de moeite neemt om naar haar toe te komen. Vervolgens geeft Hij haar een hand. Niet als een beleefdheid, vluchtig, maar met aandacht en kracht. Ze voelt zijn hand, die een hand is die haar vasthoudt. Er gaat kracht van zijn hand uit, kracht met zorg en aandacht. Hij doet haar opstaan en heel de koortsachtige troosteloosheid, de uitzichtloosheid die haar gevangen hield, de angst die haar aan bed kluisterde, het verdriet dat haar niet losliet, het gebrek aan geloof, werd opgeheven, letterlijk toen Hij haar de hand reikte en haar deed opstaan. Het is een verrijzenisverhaal, Hij roept haar weg uit een bestaan ten dode en doet haar opstaan ten leven.

En wat doet zij? Precies dat waarvoor Jezus Zelf gekomen is, zoals Hij ook zei: “Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.” Er staat: “Zij werd vrij van koorts en bediende hen.” Zij kan weer vooruit en het werk waartoe ze niet meer in staat was, kan ze weer oppakken. Door dat ene schijnbaar simpele gebaar van Jezus? Of was het toch dat zij Gods Kracht in zijn hand voelde? Gods troost en Gods liefde, die haar weer moed gaven en vertrouwen!?

Maar nu Jezus. Het lijkt erop alsof de koorts over gaat op Hem. Midden in de nacht staat Hij op. Hij kan niet meer slapen. Hij moet weg, er is er nu maar één bij wie Hij terecht kan, wiens Kracht hij nodig heeft. Heel het dorp was die avond voor de deur samengestroomd en voor iedereen had Hij aandacht, iedereen voelde zijn genezende aanwezigheid en de kracht van zijn handen. Maar juist dan is het alsof de koorts op hem overgaat. Welke koorts? De koorts van onze wereld, de koortsachtigheid van ons bestaan, de overspannen zorg om onze gezondheid, de niet ontplooide mensenlevens, de beperktheid en misvormdheid van velerlei relaties. Het is alsof Hij de hele wereld daar voor zich zag.

Hij gaat ermee naar zijn Vader. De rest van de nacht brengt Hij door in gebed. En dan ziet Hij wat het dilemma is: Waar is Hij voor gekomen? Om te genezen of te prediken? Is Hij de super medicus, de allerbeste therapeut, is Hij gekomen om de eerste van alle psycho-analitici te zijn? Is Hij hét voorbeeld van alle artsen en verplegend personeel? Natuurlijk is Hij dat, maar het komt toch op de tweede plaats. Want alle genezing is voor niets als de mens niet in zijn ziel geneest. Alle relaties verliezen hun uiteindelijke doel als de mens zijn fundamentele relatie met God kwijt is. Heel de wereld blijft verlamd als zij niet door God uit de dood wordt opgetild. Daarvoor is Hij gekomen. Het is alsof Hij hier moet kiezen tussen de preekstoel en de dokterspraktijk, of zoals de apostelen later moeten kiezen tussen de verkondiging en de diaconie. En hier kiest Jezus voor de verkondiging.

Iedereen zoekt u. Zo gaat het met succesvolle genezers. Maar die genezing is niet zijn hoofddoel, het is zelfs geen tussendoel, het komt erbij, Hij doet het uit liefde, uit oprecht medelijden en begrip, maar Hij komt om te verkondigen, om de mens terug te brengen naar God en zo tot zichzelf te doen komen.

Welke koorts heeft de wereld bevangen, als een automobilist een jongen doodschiet omdat hij met sneeuwballen naar een auto gooit. Wat voor koorts heeft iemand als Saddam Hoessein als hij tegen de hele wereld in zijn eigen machtspel speelt? Wat voor koorts bevangt ons als wij die tweede auto of dat tweede huis toch maar gaan kopen, omdat het gunstiger is voor onze belastingafdracht. Wat voor koorts? Jezus toont ons de remedie. Terug naar God, terug naar de stilte, van tijd tot tijd moet die GSM uit. Heb je daar dat tweede huis in Frankrijk voor nodig? Komt Saddam Hoessein op voor een gelovige Islam staat, voor het heil van de mensen en dienst aan God?

Het zijn meestal onze kleinmenselijke verlangens en angsten die ons doen en laten bepalen. Van Jezus mogen we leren wat echte vrijheid is. Op het hoogtepunt van zijn succes, gaat Hij naar een andere stad. Als iedereen Hem zoekt, zoekt Hij zijn Vader op. Of wist Hij toen al, dat Hij van die wereld niets te verwachten had? Vandaag kunnen we veel van Hem leren, onthaasting, verinnerlijking, eerst Gods Koninkrijk en al het overige wordt je toegeworpen. Laten we Hem navolgen, want daarvoor is Hij gekomen. Amen.

Back To Top