skip to Main Content

We leven in de eindtijd; in de verlenging. In de verlenging komt het erop aan, daarin wordt duidelijk wie de strijd wint, daarin worden de laatste krachten getest en de tegenstander overwonnen. In de eindtijd en in de eindstrijd zal het gaan om Christus. Zoals Jezus gedurende zijn leven heeft overwonnen, zo moeten Gods kinderen in de tijd na Hem overwinnen. Die strijd omvat alle aspecten van ons leven. Zo zal ook zijn overwinning alle aspecten van ons leven omvatten.

Eucharistieviering 18 en 19 november 2006, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur in de parochiekerken van de H. Willibrordus, de H. Jozef en De Goede Herder te Wassenaar, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de Willibrorduskerk te Wassenaar (MP3)

Preek beluisteren vanuit de Willibrorduskerk te Wassenaar (MP3)

Preek: B2006DHJ33BAUFX

Lezingen

E.L.: Dan. 12, 1-3
T.L.: Hebr. 10, 11-14. 18
EV.: Mc. 13, 24-32

Homilie

Wordt u ook moe van de verkiezingsretoriek? De ene partij roept grote doemscenario’s af, wanneer de andere partij de macht krijgt. Of de economie holt achteruit, of de armen worden armer, of de natuur delft het onderspit, of de maatschappij wordt onrechtvaardiger of de ziektekosten gaan omhoog of …; doemscenario’s.

Volgende week vieren we Christus Koning. De week daarna begint de Advent alweer. Dit weekend proeven we in de lezingen iets van de laatste dagen, het einde der tijden, dies irae, die dag van toorn, van vergelding, van straf en onheil. Hier in de kerk dus ook nog zo’n doemscenario ….? En we hebben er al zoveel: Over vijftig jaar is de olie op, talloze diersoorten sterven uit, het broeikaseffect gaat door, gletsjers smelten weg, regens worden heftiger, de woestijnvorming zet door, wereldwijd nemen spanningen toe, wederzijdse beschuldigingen, kunstmatig opgeroepen tegenstellingen, wapenlobby, de dreiging van een ongecontroleerd terrorisme, bio-chemische aanvallen, aanslagen op burgers, ontregeling van de maatschappij, en dan zijn we er nog niet. De technologie dringt door in de samenleving, de overheid en de commercie weten steeds meer over de privé wereld, chips regeren de wereld, het big-brother-doemscenario zet zich door.

Wanneer je kranten, boeken, tijdschriften, films en het internet raadpleegt, kom je veel ellende op het spoor en staat de wereld dichter bij een ondergang dan bij een opbloei.

In de eerste lezing hoorden we: ‘In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen. Want het zal een tijd van nood zijn, zoals er eerder nooit een is geweest, sinds er volken zijn’.

Toch is het niet zomaar een doemscenario. Het is eerder een doemscenario voor hen die ongerechtigheid plegen, maar voor de gerechtigen, voor de wijzen, voor hen wiens namen staan opgetekend in het boek van het Leven, voor hen is er redding, zij zullen stralen, schitteren als sterren voor eeuwig en immer.

Wanneer je de iconen in de Oosterse kerken ziet en je kijkt naar iconen van de aartsengel Michaël, dan kom je soms iconen tegen waarop Christus zelf als engel wordt afgebeeld. Christus als de bode van het Goede Nieuws. En met de eerste lezing voor ogen en luisterend naar het Evangelie, mogen we het zien als met Elia en Johannes de Doper; Johannes de Doper was de Elia die moest komen. Als je het wilt verstaan, zou je kunnen zeggen dat Christus de Michaël is die zou komen.

Kijken we naar Jezus’ sterven: De zon verduistert, de aarde beeft, doden verrijzen. Wat doet Jezus na zijn verrijzenis: Hij zendt zijn boden, zijn engelen, zijn apostelen uit over de hele wereld om Gods kinderen te verzamelen.

Het is niet vreemd dat velen in de geschiedenis steeds opnieuw hebben gezegd dat we vanaf Jezus’ verrijzenis in de eindtijd leven, of anders gezegd: We leven in de verlenging. Maar zoals zo vaak, in de verlenging komt het erop aan, daarin wordt duidelijk wie de strijd wint, daarin worden de laatste krachten getest en de tegenstander overwonnen. Zoals Jezus gedurende zijn leven heeft overwonnen, zo moeten Gods kinderen in de tijd na Hem overwinnen.

Jezus is ten diepste positief. Hij keert met zijn vergelijking de doemscenario’s om. Hij zegt: ‘Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les: wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. Zo ook wanneer gij al deze dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat.’

Jezus keert het om: Al die verschrikkingen zullen er zijn, je ontkomt er niet aan, maar bij dit alles zal Hij ons verzamelen, Hij zal ons bij elkaar brengen vanaf de einden der aarde. En waar anders zal Hij ons samenbrengen dan in het huis van de Vader?

Hij zegt: ‘Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid.’ De strijd in de eindtijd, in onze tijd, al tweeduizend jaar zal gaan om Christus en om niemand anders. Het zal gaan om de juiste relatie met God. Christus is het die ons het zuivere beeld van de Vader geeft en dus ook het zuivere beeld van de mens, die naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen. In de eindtijd en in de eindstrijd zal het gaan om Christus. Hij zal dan ook in de strijd overwinnen en komen met de wolken des hemels. Die strijd omvat alle aspecten van ons leven. Zo zal ook zijn overwinning alle aspecten van ons leven omvatten. Hij komt met de wolken des hemels, ook in de religies, in de ideeën, in de theologieën en filosofieën, zal Hij het punt van onderscheid zijn, Hij zal het verschil maken.

Deze week komt ons gezinsboek uit, het boek voor gezinnen, voor de Advent en de Kersttijd. Ik heb er een enkele keer over geschreven in de Gaffel. In een interview van de afgelopen week, geef ik aan dat het in dit boek om Jezus draait. En het is vreemd, maar ik moet dat geregeld aan mensen uitleggen. Veel gelovige katholieken ervaren Jezus vooral als degene die aan het begin van de Kerk staat, als een bijzondere mens, die ons een erfenis heeft nagelaten, een erfenis waar wij mee aan de slag zijn gegaan, en die we met de moderne kennis ook hebben overtroffen, alweer zijn gepasseerd. Voor veel katholieken is Jezus niet de Levende met wie jij persoonlijk iets hebt, zelfs in de Communie niet. Bij velen gaat het in de Communie om een terugdenken, niet om zijn aanwezigheid in het heden.

Wees blij als u tijdens de Communie ervaart dat Christus u nabij is, dat Hij met u verbonden is en u met Hem. Wees blij wanneer Jezus voor u de levende is, de Verlosser die u hier en nu bijstaat door de heilige Geest. Weest blij als Hij voor u niet alleen voorbeeld en inspiratiebron uit het verleden is, maar uw Heer en Broeder, die aan het begin en het einde van uw leven staat, die bron is voor het van leven alledag; een levende bron, een stromende bron, die verfrist, verkwikt en ons weer op krachten brengt. Wees blij als Hij voor u de zon van uw bestaan is die licht geeft op uw weg, die licht geeft in uw verstand, in uw keuzes, die verwarmt wat koud is en die opnieuw tot leven brengt. Wees blij, want dan hoort u reeds bij Hem, waarvan de tweede lezing zegt: ‘Christus is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God …’

In een wereld met doemscenario’s mogen wij staan met open ogen en volledig bewust van alles wat er gebeurt, en toch met een hart in rust, vol vertrouwen uitziend naar die zomer, waarin Christus de zon is die onze koude en dode wereld opnieuw tot leven brengt. Hij is de levende, Hij is ons leven. Hij is het punt van onderscheid voor gisteren nu en morgen. Hij maakt het verschil. De zomer is in aantocht. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God, die ons in alle tijden en in alle nood nabij is.

Bidden wij voor Gods Kerk, voor allen die hun hoop op Christus hebben gesteld. Bidden we om een sterk geloof, om stand te houden in de strijd van het leven. Bidden wij om een hoop die uitzicht biedt op de nieuwe wereld. Bidden we om de liefde van Christus die ons tot mensen maakt die zijn liefde in de praktijk brengen. Laat ons bidden.

Bidden wij voor onze wereld, die zo dwaas achter zichzelf aanrent, niet wetend waarnaar toe. Bidden we voor politici, dat zij zich bekommeren om Gods gebod en het heil van de mensen. Bidden we voor economen en commerciëlen, dat zij zich niet verliezen in het materiële, maar oog houden of krijgen voor de diepere waarden. Laat ons bidden.

Bidden wij voor zoveel kleine mensen die zich onmachtig voelen in het tumult van de tijd, in het politieke geweld, in de onzekerheid van het bestaan. Dat zij zich toevertrouwen aan Christus en zich veilig weten in Gods hand. Laat ons bidden.

Bidden wij voor de gezinnen. Dat zij Jezus opnieuw een plaats geven in hun gezinsleven. Dat Hij de zon mag zijn die warmte brengt in hun bestaan, die richting geeft aan hun leven, dat zij Hem mogen ontdekken die ons opnieuw tot leven brengt. Laat ons bidden.

Intenties

Back To Top