skip to Main Content

De ziekenzalving is een sacrament dat Jezus ons heeft nagelaten. Een sacrament dat ik graag vergelijk met Jezus in de Hof van Olijven. Er staat dat er een engel kwam om Hem te sterken. Ook Jezus had kracht uit de hemel nodig om die erbarmelijke weg van het lijden aan te durven. Hij heeft die kracht ontvangen en Hij heeft het volbracht.

Eucharistieviering in de parochie H. Augustinus, weekeinde van 20 en 21 oktober 2012, om 17.00 uur, om 09.30 en om 11.00 uur in de kerk van De Goede Herder (Wassenaar), de Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Willibrord (Oegstgeest), door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de Joannes de Doper te Katwijk (MP3)

Preek beluisteren vanuit de Joannes de Doper te Katwijk (MP3)

Preek: B2012DHJ29BAUFX

Lezingen

E.L.: Jesaja 53,10-11
Ps.: 33 (32), 4-5, 18-19, 20 en 22
T.L.: Hebreeën 4,14-16
All.: Johannes 15, 15b
Ev.: Marcus 10,35-45

Homilie

Soms hoor je dat ouders wel eens proberen een beetje kruiwagen te zijn voor hun kinderen. Een plek op de juiste school, een kans op de universiteit, een baan bij een bevriend bedrijf. Het is zou oud als de mensheid. De jongelui voelen zich daar soms ongemakkelijk onder. Eigenlijk willen ze zelf hun boontjes doppen, hun plek bereiken zonder hulp van ouders of familie. Maar tegelijk beseffen ze dat het wel veel kan schelen, iemand die een goed woordje voor je doet, als het maar niet doorschiet.

Dit jaar lezen we het Evangelie van Marcus. Wanneer we dezelfde tekst bij Mattheüs lezen, zoals verleden jaar, dan horen we dat de moeder van deze jongens naar Jezus gaat met dezelfde vraag: Geef dat in uw glorie wij naast U mogen zitten, een links en de ander rechts van U. Ambitieus, dat zijn de broers Jacobus en Johannes zeker. Maar ambitie kan ook ontsporen.

Vanavond hebben wij hier de ziekenzalving, een sacrament waarbij het ziek-zijn wordt verbonden met een Sacrament, ons lijden wordt verbonden met Christus.

De broers Jacobus en Johannes zijn bezig met glorie, eer, heerlijkheid. Misschien ook wel een beetje met roem en status, positie en invloed. Ze hebben totaal niet in de gaten waar Jezus mee bezig is, wat Jezus hun probeert te zeggen, waar de weg naar Jerusalem op zal uitdraaien. Jezus vraagt hun: Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt worden waarmee Ik gedoopt wordt. Die beker is de beker van het lijden, de beker van de tranen, de beker met de zure wijn, met droesem en al. Jezus zal die beker drinken tot de laatste druppel. Ja, dat kunnen wij, zeggen de broers. Het is dezelfde grootspraak als die van Petrus die zei: Nooit zal ik U verloochenen, ik ben bereid met U te sterven. Die nacht nog verloochende hij hem driemaal. En Ook Johannes en Jacobus zullen de vlucht nemen als het zover is.

Kunnen jullie met het doopsel gedoopt worden waarmee Ik gedoopt wordt. Dat is het doopsel van het bloed, zijn lijden en kruisdood. Ja dat kunnen wij. Maar naast Jezus zullen uiteindelijk twee moordenaars hangen en niet de broers Jacobus en Johannes.

Jezus is gekomen om onze ellende te delen, om ons lot te delen. Hij is niet de Zoon van de Vader in heerlijkheid, ongenaakbaar, op afstand. Hij is niet onbereikbaar als ideaal, als prototype of doel. Hij heeft ons leven, ons verdriet en ons lijden gedeeld. Terwijl de leerlingen zich druk maken om de beste plaats, om de beste positie, om rang en stand, probeert Hij duidelijk te maken dat de Mensenzoon moet lijden en sterven en zo zijn glorie binnengaan. Maar het dringt bij de leerlingen nog niet door.

De ziekenzalving. Ons leven heeft mooie tijden en moeilijke tijden. Soms zien je jonge mensen als een roos in de knop, op het punt open te gaan. Jonge ouders als bloeiende bloemen met nieuwe knoppen. Oudere mensen als bloemen die volledig open zijn gegaan en een geur verspreiden die het huis vult. En de ouderdom, als de blaadje gaan vallen en de knop steeds kleiner wordt.

Oud worden is een zegen. Oud zijn is vaak een last. Het Evangelie vandaag laat ons zien dat die last er bij hoort. Zo spreekt Jezus erover. Maar het bijzondere is dat als wij onze last dragen op de wijze van Jezus, wij met Hem meedoen met de bevrijding van de wereld. Alleen zijn manier van aanpakken geeft de wereld uitzicht op eeuwig leven. Alleen zijn manier van omgaan met lijden en dood geeft perspectief op Gods Koninkrijk. Ja alleen als wij met Hem het kruis dragen, kunnen wij Hem navolgen en echte leerlingen en volgelingen zijn.

De ziekenzalving vandaag is een sacrament dat Jezus ons heeft nagelaten. Een sacrament dat ik graag vergelijk met Jezus in de Hof van Olijven. Er staat dat er een engel kwam om Hem te sterken. Ook Jezus had kracht uit de hemel nodig om die erbarmelijke weg van het lijden aan te durven. Hij heeft die kracht ontvangen en Hij heeft het volbracht.

Zo kunnen wij nu bij Hem aankloppen en Hem vragen om kracht, in ziekte, in ouderdom die veel gebreken meebrengt. Een kracht die nog versterkt wordt door de Eucharistie die wij vieren. Want Hij is in staat het kwaad van de wereld om te buigen tot een bron van genade van God. Zo is Hij ook in staat om ziekte en tegenslag om te buigen tot een weg naar verlossing, voor onszelf en voor anderen.

De status, de eer en het aanzien voorbij. We worden geroepen tot dienstbaarheid en liefde, tot geloof en geduld, tot bereidheid met hem de laatste weg te gaan, en dan in zijn Glorie te delen, de Glorie van het Hemels Vaderhuis. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God, die in Jezus ons lijden deelt.

Bidden wij voor alle gelovigen die worstelen met het kruis in het leven. Dat zij dit weten te dragen in verbondenheid met Christus. Vragen wij bijzonder Gods genade voor de zieken in onze gemeenschap, om licht en troost van Christus. Laat ons bidden.

Lect.: Bidden wij voor onze samenleving, voor allen die worstelen met vragen over lijden en kwaad. Dat zij in Jezus het antwoord mogen vinden. Dat zij in staat zullen zijn om voor zijn weg te kiezen. Laat ons bidden.

Lect.: Bidden wij voor de jongere generaties, voor mensen in de bloei van hun leven. Dat zij bereid zijn hen te dienen die de last van het leven moeten dragen. Vragen we voor de jonge generatie ook dat zij de zin van het leven mogen ontdekken in de navolging van Christus. Laat ons bidden.

Lect.: Bidden wij voor gezinnen en alleenstaanden, voor gehuwden en celibatairen, voor onze parochie van de H. Augustinus en onze locaties, dat wij elkaar te hulp komen in alle omstandigheden en zo gemeenschap zijn naar het hart van Christus. Laat ons bidden.

Intenties.

Back To Top