Ga naar hoofdinhoud

Zoals Jezus ooit twaalf apostelen uitkoos, zo kiest Hij nog steeds mensen uit om alles te verlaten en zich helemaal te geven voor zijn werk. De redding van de wereld is een continue proces. Die redding is niet slechts één keer gerealiseerd door zijn kruisdood en verrijzenis, die redding moet elke dag opnieuw werkelijkheid worden door navolging van Christus, door geloof en liefde en door de inzet van heel het Lichaam van Christus, dat zijn wij.

Eucharistieviering op 29 april 2012, om 11.00 uur, parochie H. Augustinus, in De Goede Herder Kerk te Wassenaar, 80 jaar kerkgebouw, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit De Goede Herder Kerk te Wassenaar (MP3)

Preek beluisteren vanuit De Goede Herder Kerk te Wassenaar (MP3)

Preek: B2012TMP04BAUFX

Lezingen

E.L.: Handelingen 4,8-12
Ps.: Psalm 118 (117), 1, 8-9, 21-23, 26, 28cd, 29
T.L.: 1 Johannes 3,1-2
All: Johannes 14,14
Ev.: Johannes 10,11-18

Homilie

Vandaag gebeurt er veel in deze ene viering, want op deze vierde zondag van Pasen vieren we de verrijzenis van Christus, we horen over de Goede Herder en we vieren in ons land roepingenzondag. Maar daarbij vieren we ook dat onze Goede Herder kerk 80 jaar bestaat. Aan het eind van de viering zal daarom ook het eerste schilderij van de Vita Mariae voor de Mariakapel worden onthuld.

Om met dit laatste te beginnen, in de Gaffel is het resultaat van onze mini enquête afgedrukt over de titels van Maria die werden gekozen, zoals: Moeder van de Heer en moeder van de liefde, eerste van de gelovigen en eerste van de leerlingen, hulp voor de moeders en voorbeeld voor de moeders, wegwijzer naar Christus en Maria onze voorspreekster. Kijkend naar de belangrijkste momenten uit het leven van Jezus, zal het niet moeilijk zijn om deze thema’s in de taferelen te herkennen.

Straks wordt het schilderij onthuld van de annunciatie, de aankondiging door de engel, de komst van Christus in deze wereld wordt werkelijkheid, de geboorte van de Goede Herder wordt aangekondigd. Deze moeder geeft zichzelf in haar dienst aan God en de mensen en de vrucht van haar schoot, de Goede Herder zal zijn leven geven tot verlossing van de hele mensheid.

Het geheim van de Goede Herder is de liefde. Een liefde die Hij heeft gezien bij Maria en Jozef. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Het is een genade om de Goede Herder als patroon van deze kerk te hebben, maar niet alleen als onze voorspreker aan de rechterhand van de Vader, maar ook als voorbeeld. Zijn verlossing werkt in ons, door zijn voorbeeld. Hij kan ons alleen redden als wij Hem navolgen.

We kijken graag naar het lieflijke tafereel van de Goede Herder met het schaapje in zijn armen of op zijn nek. De Herder die het verloren schaap opzoekt en losmaakt uit alles waarin het verstrikt is. Jezus zegt daarover: “De schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij”.

Aan de ene kant vinden we veiligheid, wetend dat deze Goede Herder ons thuisbrengt in het vaderhuis, maar tegelijk is het duidelijk dat het volgen van deze Herder navolging betekent, kruisdragen, sterven en verrijzen.

De afgelopen 80 jaar hebben zo velen hier in deze kerk lief en leed mogen delen, vreugde rond doopsel, eerste Communie, Vormsel, huwelijk, misschien een priesterwijding of een eerste Mis, maar ook de ziekenzalving en talloze uitvaarten. En juist de dood van dierbaren, waaronder ook jonge ouders en kinderen, maken dat we onze Goede Herder opzoeken. Soms vragend of de beker van het lijden ons voorbij mag gaan en daarbij het vragen om kracht, wanneer die beker niet voorbijgaat, precies zoals ook Hijzelf gebeden heeft.

Wij moeten net als de leerlingen elke dag opnieuw eraan wennen dat het leven een wonderlijke mengeling en afwisseling is van vreugde en verdriet, van offer en overwinning, van teleurstelling en dankbaarheid, van zonde en heiligheid, van woestijn en paradijs. Het ene moment lijkt het leven één grote zegen te zijn, en even later één grote beproeving. Het ene moment lijkt God dichtbij als vlees en bloed en het andere moment lijkt Hij verder weg dan het heelal.

Onze Goede Herder heeft dit alles meegemaakt en ons zo de weg gewezen door dit leven heen. En dat brengt ons op het thema Roepingenzondag. Deze Goede Herder roept leerlingen die Hem willen navolgen in zijn Herdersambt. Dat herdersambt heeft heel veel aspecten. Het priesterschap en diakenambt is een heel directe vorm van herder zijn in zijn Naam, maar ook het religieuze leven toont ons toewijding aan God en de naaste. Daarnaast zijn er talloze vormen waarin iedere gelovige de zorg voor de naaste op zich neemt en zo de Goede Herder navolgt.

Vandaag, op roepingenzondag, spring de roeping voor het gewijde ambt eruit. En ik zou daarom vandaag ook extra aandacht willen vragen voor de roeping tot diaconaat en priesterschap. Zoals Jezus ooit twaalf apostelen uitkoos, zo kiest Hij nog steeds mensen uit om alles te verlaten en zich helemaal te geven voor zijn werk. De redding van de wereld is een continue proces. Die redding is niet slechts één keer gerealiseerd door zijn kruisdood en verrijzenis, die redding moet elke dag opnieuw werkelijkheid worden door geloof en liefde en door de inzet van heel het Lichaam van Christus, dat zijn wij.

80 jaar De Goede Herder kerk. Moge de volgende 80 jaar opnieuw vruchtbaar zijn, dat velen hier lief en leed met de Heer en elkaar mogen delen, dat er roepingen komen, antwoorden op de ene roepstem van de Goede Herder. Op voorspraak van Maria, de moeder van de Heer. Dat wij hier steeds opnieuw deelnemen aan de verrijzeniskracht van de Heer en opstaan om vol vuur mee te bouwen aan zijn koninkrijk. Amen.

Voorbede

Intenties

Bidden wij vol vertrouwen.

Bidden wij voor de Kerk wereldwijd en voor onze geloofsgemeenschap van De Goede Herder, vragen wij dat deze gemeenschap vruchtbaar mag zijn in geloof en liefde, in toewijding aan God en de naaste, vragen wij om roepingen tot het diaconaat en het priesterschap, opdat het Evangelie verkondigd blijft worden. Laat ons bidden.

Bidden we voor onze regering, vragen wij om de heilige Geest, dat God alle politici inspireert tot oprechte inzet, onderscheid tussen goed en kwaad, moed om noodzakelijke beslissingen te nemen en uit te voeren, oog voor de zwaksten, dat zijn niet de hardste klappen krijgen. Laat ons bidden.

Bidden wij voor allen die ons in deze periode van 80 jaar zijn voorgegaan in een leven van geloof en liefde, dat zij leven in de voltooiing van Gods vaderhuis en dat wij in hun voetspoor treden en ook onszelf geven aan Christus en zijn Kerk. Laat ons bidden.

Bidden we voor onze gemeenschap, voor gezinnen en alleenstaanden, voor dopelingen en vormelingen, voor bruidsparen en voor allen die God zoeken, vragen we om inspiratie; dat de heilige Geest onze harten vervult met geloof, hoop en liefde. Laat ons bidden.

Back To Top