skip to Main Content

We zien het scheiden soms als weg naar het geluk, terwijl God een andere weg naar het geluk wijst. Dat betekent dat wij moeten omdenken, andersom gaan denken, dat is bekeren, innerlijk veranderen, dan pas kan de schoonheid van het huwelijk zich ten volle kunnen openbaren, het huwelijk van man en vrouw zoals God het heeft bedoeld en zoals Jezus het heeft hersteld.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Willibrordus te Wassenaar en in H. Edith Stein parochie, in de H. Hartkerk te Vught, weekeinde van 3 en 4 oktober 2015, 19.00 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de H. Willibrordus te Wassenaar (MP3)

Preek beluisteren vanuit de H. Willibrordus te Wassenaar (MP3)

Preek: B2015DHJ27BAUFX

Lezingen

E.L: Gen. 2, 18-24
Psalm: 128 (127), 1-2, 3, 4-5, 6
T.L: Hebreeën 2, 9-11
All: Johannes 15, 15b
EV: Marcus 10, 2-16 of 2-12

Homilie

Vanaf deze zondag 4 oktober, de komende drie weken tot zondag 25 oktober vindt in het Vaticaan de 14de gewone algemene zitting van de Bisschoppensynode plaats. Het centrale thema is: ‘De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag’. In Vught hebben we deze zondag, mede georganiseerd door het IHGO, het Instituut voor Huwelijk gezin en Opvoeding, een soort mini synode, een gezinsdag voor gezinnen met jonge of opgroeiende kinderen. De voorzienigheid wil dat op deze zondag de lezingen gaan over het huwelijk en de huwelijkstrouw.

Het staat er zo eenvoudig: Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden. Dat woord: “Zo komt het” geeft aan wat voor verhaal het is. Adam is op slag verliefd op Eva. Eindelijk, daar heb ik al die tijd naar uitgekeken. Zij is het, zo anders en toch helemaal net als ik. Kunstwerk van God.

Hier zijn ook wel wat grapjes over gemaakt. Eva bleek achteraf beter geslaagd dan Adam, ze was mooier, gaver, zachter, liever. Dat kwam omdat God eerst had geoefend met Adam. Bij Eva had God meer ervaring. Hoe je dit nu in de evolutie wetenschap zou kunnen plaatsen, weet ik niet, maar dit is duidelijk: Het scheppingsverhaal zegt: “Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden”.

Jezus neemt die tekst ook op in zijn betoog. Het Evangelie vandaag is anders dan anders. Waarom? We kennen Jezus in zijn disputen met Farizeeën en Schriftgeleerden, met de oudsten, met de Sadduceeën en de Herodianen. We kennen Jezus’ houding tegenover de Sabbat; wie van jullie haalt niet zijn os of ezel uit de put, op de sabbat. Jezus raakt melaatsen aan, wat door de Wet van Mozes is verboden. Jezus begeeft zich onder tollenaars en zondaar, terwijl de Psalmen duidelijk leren dat je je niet moet begeven in de tent van zondaars. In zoveel zaken hanteert Jezus een veel ruimere interpretatie van de Wet van Mozes en van de geschriften van de profeten en de Psalmen dan de strenge Farizeeën en anderen.

Maar vandaag, in deze lezing is het andersom. Vandaag is Jezus strenger dan zijn opponenten. Dat geldt voor zelfs zijn eigen leerlingen, ook die ondervragen Jezus daar later over. Het is duidelijk een heel onverwachte wending; waar Jezus altijd milder is en meer ruimte geeft, is Hij nu ineens strenger en stipter naar wat er geschreven staat in de heilige Schrift. Hoe zit dat?

De Farizeeën wapperen met de scheidingsbrief van Mozes. Maar het gaat hun erom dat als het huwelijk hen te moeilijk wordt, zij kunnen scheiden. De vraag is dus of zij op zoek zijn naar wat God wil, of dat zij slechts een mogelijkheid zoeken te doen wat zij zelf willen met toestemming van Mozes, zodat ze op gezag van Mozes kunnen zeggen dat God het ook wel goed vindt.

Bij Jezus is het precies andersom. Jezus volbrengt in alles Gods wil. Het is niet Gods wil dat man en vrouw uit elkaar gaan. Wat wij mensen ook willen of verlangen of mogelijk of onmogelijk vinden. Jezus vertolkt niet alleen Gods wil, maar volbrengt zelf ook Gods wil, tot op het kruis, tot in het graf, tot en met de verrijzenis en hemelvaart.

Wanneer we dat voor ogen houden, is er plotseling geen tegenstelling meer met wat Jezus zegt over de sabbat. Hij vertelt eenvoudig hoe God de sabbat heeft bedoeld. Jezus laat zien dat zondaars en tollenaars Hem ter harte gaan. En zo laat Jezus ook zien hoe God met de schepping van de mens het huwelijk van man en vrouw heeft bedoeld.

Daar komt nog iets bij. Met de sabbat en met het omgaan met tollenaars en zondaars heeft God, heeft Jezus het geluk, het welzijn, het heil van de mensen voor ogen. Jezus komt als geneesheer voor de zondaars, Hij toont Gods liefde, juist op de sabbat, die dag die aan God is gewijd.

Zo is het ook met het huwelijk. De opdracht van Jezus is niet dat man en vrouw niet scheiden. Alsof we almaar bezig zouden zijn met de mogelijkheid om te scheiden en Jezus almaar moet roepen, nee dat mag niet. Jezus heeft het geluk van de mens, het heil, het welzijn voor ogen, zoals God dat heeft. Denk aan de vreugde van Adam, als hij voor het eerst Eva ziet. Het huwelijk zoals het God voor ogen staat is gericht op het geluk van de mens. Jezus komt om het geluk van de mens te herstellen en dus ook het huwelijk te herstellen zoals God het heeft bedoeld.

De vraag over scheiden heeft Jezus helder beantwoord. Maar wij mensen blijven de vraag stellen: Ja maar als … Als hij of zij vreemd gaat, als hij of zij zich ontpopt als een egotripper, als we geen liefde meer voelen, als de lol eraf is, als hij of zij een misdaad heeft begaan, als …? Wij hebben onze vragen. Maar daarmee lopen we snel in de valkuil van de Farizeeën. Dan zien we het scheiden als weg naar het geluk, terwijl God een andere weg naar het geluk wijst. Dat betekent dat wij moeten omdenken, andersom gaan denken, dat is bekeren, innerlijk veranderen, dan pas kan de schoonheid van het huwelijk zich ten volle kunnen openbaren, het huwelijk van man en vrouw zoals God het heeft bedoeld en zoals Jezus het heeft hersteld. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God, onze barmhartige Vader.

Wij bidden voor de gezinssynode die deze zondag haar tweede ronde ingaat. Bidden wij dat de heilige Geest alle deelnemers inspireert, dat zij de echte problemen van de gezinnen mogen doorzien en de weg wijzen naar het geluk voor alle gezinnen in onze tijd. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor regeringsleiders en politici, dat zij het belang van het gezin onder ogen zien en zich er werkelijk voor inspannen de gezinnen te ondersteunen, zodat het gezin weer een gezonde hoeksteen voor een gezonde samenleving wordt. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie, dat wij als geloofsgemeenschap elkaar stimuleren om de liefdesband van man en vrouw en de kinderen te versterken, dat wij Jezus’ heilzame kracht daarvoor zoeken en ontvangen, dat we het geluk mogen realiseren voor zover dat hier op aarde mogelijk is. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden ook voor alleenstaanden en voor stellen die er niet in geslaagd zijn samen te blijven, dat we als gemeenschap hen terzijde staan, dat zij met Jezus de weg durven gaan die leidt naar een dieper geluk en welzijn voor allen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top