skip to Main Content

Ons hart moet een plek van gebed zijn, een huiskamer waar God woont, waar je met Hem overlegt; je innerlijk, je hart, je ziel is de eerste gebedsplek.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Willibrord (Oegstgeest), weekeinde van 7 en 8 maart 2015, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de H. Joannes de Doper te Katwijk (MP3)

Preek beluisteren vanuit de H. Joannes de Doper te Katwijk (MP3)

Preek: B2015QDR03BAUFX

Lezingen

E.L: Exodus 20, 1-17 of Exodus 20, 1-3. 7-8. 12-17
Ps: 19 (18), 8, 9, 10, 11
T.L: 1 Korinte 1, 22-25
All: Ps. 51 (50), 12a en 14a
EV: Johannes 2, 13-25

Homilie

Hoe geweldloos was Jezus? In gesprekken over geweldloosheid komt de gebeurtenis uit het Evangelie van vandaag vaak naar voren. Mensen vragen zich dan af of Jezus echt helemaal geweldloos was. Kijk eens hoe Hij tekeergaat daar in de tempel.

Deze gebeurtenis komt bij alle evangelisten voor, maar Johannes is de meest uitgebreide en het lijkt erop dat Hij ook moeite doet om het hele tafereel goed te beschrijven. Jezus maakt een bundeltje touwen om zowel de geldwisselaars en de dieren de tempel uit te drijven. Hij veegde eerst het kleingeld van de tafels. Daarna pas gooit Hij de tafel omver. Waarom doet Hij dat zo omzichtig? Hij waarschuwt de duivenhandelaars dat ze moeten vertrekken. Geen chaos met openschietende kooitjes of wegvliegende duiven. Als je het goed bekijkt is het een stuk beheerster dan schilderijen en tekeningen soms doen denken, al blijft het wel degelijk een ingrijpend tafereel. Maar hoe beheerst ook, Jezus gedraagt zich hier anders dan anders. Want al kan je het niet echt gewelddadig noemen, het is toch een hardhandige manier die Hij gebruikt.

Jezus doet nooit iets zomaar. Er staat niet dat Hij de verkopers sloeg met de touwen, wel dat Hij ze de tempel uitdreef. Voor die ossen had hij de touwen wel nodig om ze de tempel uit te drijven. Dat bundeltje touwen is dus in de eerste plaats heel praktisch. Maar Jezus wil met die tempelreiniging meer zeggen. Jezus toont hier Gods Toorn en dat Hij als Zoon van de Vader het voor het zeggen heeft in het huis van zijn Vader.

Jezus jaagt de mammon uit de tempel. De tien geboden houden ons al voor dat alleen God gediend moet worden en wij bekommerd moeten zijn om elkaar. Commercie bederft het geloof, zo wordt Gods huis ontheiligd. De tempel, als huis van de Vader, is Jezus heel dierbaar, als kind kwam Hij er graag. Maar het gaat Hem ten diepste om de echte tempel, de tempel van ons hart. Zijn Kerk moet ten diepste huis van God zijn. Het gaat Hem om ons.

Jezus zegt: “Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.” Hij spreekt dan over de tempel van zijn Lichaam. Wanneer we beseffen dat wij zijn Lichaam zijn, dan komt Pasen ook in een ander licht te staan. Als Jezus verrijst uit de dood, verrijst daarmee de nieuwe tempel. Dan richt Hij zijn Kerk weer op. Dan verschijnt Hij aan zijn leerlingen, dan brengt Hij hen weer samen als sommigen op weg zijn gegaan naar Emmaüs.

Jezus stelt een profetisch teken en na zijn verijzenis herinneren zijn leerlingen wat Hij gezegd had en dat versterkte hun geloof op twee manieren. Het geloof in de Schrift en hun geloof in het woord van Christus.

Jezus is ten diepste geweldloos. Zelfs bij de uitdrijving van de tempel weet Hij zich zeer te beheersen. Heel zijn leven toont Hij die beheersing en toont Hij dat je geen kwaad met kwaad moet vergelden, geen geweld met geweld, geen haat met haat, geen oog om oog of tand om tand. De leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: “De ijver voor Uw huis zal mij verteren”. Dat betekent dat die ijver niet op het hoofd van anderen neerkomt, maar dat die ijver Hemzelf zal verteren. Hij zal uiteindelijk alle gevolgen op zijn schouders krijgen en eraan sterven.

Wat betekent het voor ons, die Hem willen navolgen? We kunnen van Christus zeggen dat Hij geweldloos was. Van Christenen kunnen we dat zomaar niet zeggen. Er is heel wat geweld gehanteerd in naam van het geloof. Zou navolging van Jezus niet ook navolging in geweldloosheid moeten betekenen?

Geweld kent veel vormen. Er is niet alleen geweld met handen of voeten of met wapens. Er zijn ook meer wapens dan alleen zwaarden en geweren. De tong is een wapen, de pen is een wapen. Geweld heeft veel vormen: Mensen negeren en buitensluiten is geweld, roddelen is geweld, doodzwijgen is geweld. Geweldloosheid gaat veel verder dan alleen afzien van lichamelijk geweld. Geestelijk geweld kan dieper ingrijpen.

Jezus navolgen betekent dat wij van Hem leren. Wij moeten die tempel zijn waarin God woont, ons hart moet branden van liefde. Als wij kwaad zien moeten we dat aan de kaak stellen, maar uiteindelijk zelf het kwaad de wereld uitdragen. Dat betekent dat je niet op veilige afstand kunt blijven, dat je niet kunt zeggen: “Ze zoeken het maar uit, dat is hun zaak”. Moet je dan overal op inspringen, je overal mee bemoeien? Dat zou ook dom zijn. In alles is wijsheid nodig, maar ook liefde en de bereidheid om het kwaad aan te pakken.

Paulus zegt: De dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. Hoe vind je in die situaties wijsheid? Jezus zegt dat het huis van God een huis van gebed moet zijn. Dat is een oproep aan onszelf. Ons hart moet een plek van gebed zijn, een huiskamer waar God woont, waar je met Hem overlegt; je innerlijk, je hart, je ziel is de eerste gebedsplek, al het andere, ook dit godshuis is er slechts ter ondersteuning. Wijsheid begint niet met ons verstand, hoe belangrijk ook, maar in ons gebed. In overleg met God, in de stilte, in het gebed, schijnt zijn licht in ons verstand en vinden we de wijsheid die we nodig hebben. Wijsheid en liefde om de ander niet aan zijn lot over te laten. Wat zou de wereld anders zijn als we zijn liefde, zijn wijsheid en zijn geweldloosheid van Hem leren. Amen.

Voorbede

Pr: Bidden wij tot God in geloof en vertrouwen.

Wij bidden voor allen die Jezus willen navolgen. Wij bidden om vrede; dat alle mensen van goede wil zich inzetten voor geweldloosheid, dat ze door Gods Geest verlicht, oplossingen vinden voor alle brandhaarden wereldwijd. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor de regeringen, voor de kleine en grote machtsblokken, voor de tomeloze commercie in de wereld, voor hen die uit alles winst proberen te halen, dat zij inzien dat er waarden zijn die boven macht en winst uitgaan. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor slachtoffers van alle vormen van geweld, fysiek, psychisch, seksueel, sociaal, moreel en van iedere andere vorm van geweld. Wij bidden om een nieuwe mentaliteit waarin wij samen aan vrede werken. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, om een mentaliteit van geweldloosheid. Dat groot en klein zich minder snel aangevallen voelt, dat men door te verdedigen niet juist de ander hard treft, maar in liefde en wijsheid kan opvangen. (Laat ons bidden.)

Intenties

Back To Top