Ga naar hoofdinhoud

Christenen doen goed uit dankbaarheid naar Christus, omdat in hun hart een liefde opborrelt als uit een bron. Die bron is Christus.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Willibrordus (Wassenaar) en De Moeder Gods (Voorschoten), weekeinde van 18 en 19 april 2015, om 19.00 en 09.30 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit De Moeder Gods te Voorschoten (MP3)

Preek beluisteren vanuit De Moeder Gods te Voorschoten (MP3)

Preek: B2015TMP03BAUFX

Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 3, 13-15. 17-19
Ps: 4, 2, 7, 9
T.L: 1 Johannes 2, 1-5a
All: Lucas 24, 32
EV: Lucas 24, 35-48

Homilie

“Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.” Van “dit alles” … Waarvan moeten de leerlingen getuigen? Wat moet hun Boodschap zijn aan de wereld, te beginnen in Jeruzalem? Wat is dat “alles” wat zij moeten doorvertellen?

Wij leven in een tijd waarin we ons als Kerk bewust worden dat niet alleen het klimaat verandert met temperatuur en regenval, … maar dat ook het maatschappelijk klimaat verandert; en het is al veranderd. Geloof is een marktproduct geworden; iedereen kan uit de schappen halen wat hem of haar bevalt. Dat maakt dat deze tijd nog meer dan vroeger behoefte heeft aan de Boodschap van Christus, de Blijde Boodschap.

In 2012 is in Rome de synode afgesloten over de Nieuwe Evangelisatie. Wereldwijd wordt de Kerk zich bewust van de noodzaak opnieuw het Evangelie te verkondigen, passend bij noden van deze tijd. Vandaag horen we in het Evangelie hoe die opdracht in het begin door Jezus Zelf aan zijn apostelen is gegeven. De apostelen hebben dit aan hun opvolgers doorgegeven. Jezus zei: “Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.”

Daarom die vraag: Waarvan moeten zij getuigen? We lezen het vandaag in het Evangelie en het is als een korte samenvatting: “Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: ‘Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam’.”

In een notendop krijgen we aangereikt waar het over moet gaan. Jezus legt de Schrift uit, Hij openbaart zich hier als de echte Schriftgeleerde en maakt zijn leerlingen nu tot nieuwe en andere schriftgeleerden, door hen uit te leggen hoe God lijden en dood heeft overwonnen in zijn Messias, zijn Christus.

Want dit mag ons opvallen: Het lijden van de Messias heeft een centrale plaats in de verkondiging. We hoorden het net: Hij maakte hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Er zaten blijkbaar nog blokkades om de betekenis van de Schriften te verstaan en een van die blokkades was de idee dat als het je goed gaat, maatschappelijke voorspoed, welvaart, dat een teken is dat God aan jouw zijde staat. Andersom heerste de gedachte dat als het je tegenzat, dit een teken was dat je Gods genade verspeeld had. Jezus heeft laten zien dat als je Gods wil doet, je toch de hele wereld over je heen kan krijgen en dat het je zelfs leven kan kosten, maar dat dit niet het einde is. De overwinning komt daarna pas. Wie de eindoverwinning heeft, heeft alles.

Dit strijdpunt, hoe je het lijden moet verstaan en nog meer hoe je ermee moet omgaan, speelt al vanaf onze prilste fase in de evolutie. Zodra de mens zichzelf en God bewust werd, klinkt die vraag naar het lijden.

Jezus openbaart ons andere weg in het omgaan met het lijden. We weten hoe in de Romeinse wereld, in de Griekse wereld, maar deels ook in het Jodendom, de zieken werden gemeden, vaak werden ze uitgebannen uit de samenleving. Quarantaine, afzondering was vaak de enige methode. In het Jodendom was er de opdracht tot aalmoezen, de opdracht tot zorg voor weduwen en wezen, maar de maat waarmee Jezus dit doet, is een openbaring.

Dit maakt deel uit van de verkondiging die zij als opdracht meekrijgen en we horen het in de eerste lezing. Daar verkondigt Petrus Jezus als de lijdende Messias, als hij zegt: “Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn Messias zou sterven, heeft Hij zo in vervulling doen gaan.”

Jezus is de weg van het lijden en sterven bewust gegaan, omdat de mensheid die weg probeerde te omzeilen of op een andere manier op te lossen. Hij tont ons een nieuwe manier om ermee om te gaan, een die leidt tot een andere samenleving. Wanneer de Evangelist Marcus als eerste het Evangelie opschrijft, schrijft hij in feite een lijdensverhaal met een uitgebreide inleiding. De wonderen en de verkondiging van Jezus is de opmaat voor het echte verhaal, zijn lijden, zijn kruisdood en zijn verrijzenis. De andere Evangelisten hebben dit ook overgenomen, want daarin ligt de kern van het Evangelie.

Wat betekent dit voor ons? Het gaat erom dat Jezus ons de belofte geeft dat wanneer wij Hem hierin navolgen, net als Hij de wil van de Vader zoeken, onverdeeld kiezen voor het goede, geen kwaad met kwaad vergelden, maar de weg van vergeving gaan en naastenliefde, dat als we hem daarin navolgen en zo delen in zijn lijden, we ook zullen delen in zijn overwinning, zijn verrijzenis.

Soms krijgen Christenen het verwijt dat ze alleen maar goed zijn om zo in de hemel te komen. Het is in feite een grappig verwijt. Wat is er mis met een motief om goed te doen? De praktijk is echter heel anders. Want Christenen doen goed uit dankbaarheid naar Christus. Zij doen goed omdat in hun hart een liefde opborrelt als uit een bron. Die bron is Christus. Zij doen goed omdat zij de naaste leren lief te hebben als zichzelf, omdat Christus hen aanspoort. Zo verrijzen zij met Hem tot een nieuw leven, zo worden zijn nieuwe mensen, uit God geboren, zo begint het eeuwig leven. Amen.

Voorbede

Pr: Bidden wij tot God in geloof en vertrouwen.

Wij bidden voor alle Christenen wereldwijd, dat het feest van Pasen hen inspiratie en kracht geeft om in daden en woorden van goedheid en liefde te getuigen van het nieuwe leven in Christus. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor alle mensen van goede wil, die streven naar vrede in een rechtvaardige samenleving, dat zij de weg van Jezus leren kennen om de last van lijden en tegenslag te overwinnen met zorgzaamheid en naastenliefde. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor hen onze Nederlandse politiek, dat bij de discussies over asielzoekers niet de menselijke maat vergeten wordt, vragen wij om vindingrijkheid voor het goede en wijsheid in de wereldpolitiek. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, om een nieuwe inzet om het Evangelie door te geven aan de nieuwe generatie, opdat allen Christus leren kennen, Hem beminnen en navolgen. (Laat ons [zingend] bidden.)

Intenties

Back To Top