Ga naar hoofdinhoud

We horen de beroemde woorden van Jezus: “Komt, volgt Mij.” Die woorden klinken ook naar ons.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Joannes de Doper (Katwijk), Sint Willibrordus (Wassenaar) en De Goede Herder (Wassenaar), weekeinde van 21 januari 2018, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2018DHJ03B

Lezingen

E.L: Jona 3, 1-5. 10
Psalm: Ps. 25 (24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9
T.L: 1 Korinte 7, 29-31
All. Vers. Marcus 1, 15
EV: Marcus 1, 14-20

Homilie

Laatst heb ik het ‘Amber alert’ nagekeken op mijn telefoon. Daarmee krijg je bij heel belangrijke calamiteiten een melding. Verleden week zaterdag kregen mensen in Hawaï de schrik van hun leven. ‘s-Morgens om 08.00 uur kregen ze een melding dat een ballistische raket zou inslaan. Het was echter een fout in de testprocedure. Er was paniek, rennende mensen, huilende mensen. Wat doe je in zo’n situatie? Als iemand dan zou zeggen: Kom, ik weet de weg naar de schuilkelder, dan zou niemand twijfelen om meteen mee te gaan.

In het boek van de Makkabeeën lezen we in de Bijbel over Mattatias en zijn zonen. De Syrische koning Antiochus IV Epifanes wil hen dwingen op het afgodsaltaar te offeren. Mattatias weigert en dan lezen we: Onmiddellijk trok Mattatias door de stad en riep met luider stem (1 Makkabeeën 2,27): “Alwie zijn ijver voor de Wet wil tonen en het opneemt voor het Verbond, volge mij!”

Wanneer we ons in deze sfeer verplaatsen, dan krijgen deze woorden van Jezus uit het Evangelie van vandaag een andere diepte: “Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”.” Jezus sprak tot Simon en Andreas: “Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.” Toen zag Hij Jakobus, en zijn broer Johannes. “Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en volgden Hem”.

Wanneer laat je onmiddellijk je spullen liggen en sta je op? Bij brand bijvoorbeeld, of als een kind gevaar loopt, waneer er inbrekers zijn, of bij storm en noodweer, dus als er iets heel belangrijks is. Zo ging het in de Tweede Wereldoorlog, als er een alarm afging, zo gaat het ook nu.

Jezus begint met het roepen van leerlingen: “Komt, volgt Mij.” Hij heeft gehoord dat Johannes de Doper is onthoofd. Het wordt dus heel serieus. Herodes die schijnbaar positief tegenover de Joden stond, hield geen stand tegen andere krachten aan het hof. De macht van de wereld ergert zich aan de woorden van profeten die spreken namens God. Johannes de Doper komt op voor de huwelijkstrouw en hij confronteert Herodes en Herodias daarmee. Herodias is oorspronkelijk de vrouw van de broer van Herodes, zijn schoonzus dus, met haar is Herodes nu getrouwd. Johannes zegt de dingen klip en klaar, dit kan niet en zo belandt hij in de gevangenis. Die macht, die zich niet stoort aan God en zijn profeten, toont zich uiteindelijk onbeschaamd door Johannes de Doper in de gevangenis te onthoofden. Dat is voor Jezus het sein om niet langer te wachten.

“Komt, volgt Mij.” Die woorden hebben heel de geschiedenis door geklonken. Wat begon met die paar vissers, zette zich voort bij de eerste Christenen en door de Middeleeuwen heen naar de moderne tijd en tot nu toe. “Komt, volgt Mij.” We zijn in onze tijd misschien verbaasd dat die leerlingen direct reageren, meteen alles achter zich laten en met Hem meegaan. Je kunt dit alleen begrijpen als je gevoel hebt voor de nood van die dagen. De maatschappij was ingeklemd tussen aan de ene kant de Romeinse overheersing met hun Goden en aan de andere kant de Farizeeën en Wetgeleerden, met het Sanhedrin dat samenwerkte met Herodes en tegelijk onbarmhartig was in de toepassing van de Wet, daar waar het het gewone volk betrof.

Jezus kiest er dan voor “de Blijde Boodschap” het Eu Angelion van het koningschap van God te verkondigen. Laat God weer koning zijn in je leven. Jezus representeert in zichzelf en in zijn manier van leven hoe God koning kan zijn in je leven, in je woorden en in je hele doen en laten.

Hoe ervaren wij dat in onze tijd. De stormen van de laatste dagen wereldwijd lijken te maken te hebben met de klimaatverandering. Worden we wakker, en gaan we werkelijk wat doen om dat proces te stoppen? Hoe urgent voelen we dat het klimaat lijdt onder wat de mensheid de lucht in stoot?

Zo is het ook met het geestelijk klimaat. Hoe urgent is het dat we wat gaan doen? Helpt het nu om alle maatschappelijke misstanden op te noemen en een litanie van treurnis aan te heffen over hoe slecht het in de wereld gaat? Zolang we dat zelf niet zo voelen, worden we niet wakker. Zolang we het toch wel naar onze zin hebben, staan we niet op en staan we niet te trappelen als we die woorden horen: “Komt, volgt Mij.”

In de reactie van de leerlingen ligt begrip voor de urgentie, de grote urgentie. Als zij met Jezus meegaan, moeten ze echter eerst in leer, drie jaar leerling zijn bij Hem, met Hem meetrekken, Hem meemaken, naar Hem luisteren en Hem volgen. Ze moeten ook zijn kruisdood meemaken en zijn verrijzenis. Dan, als ze de heilige Geest ontvangen zijn ze pas klaar voor het echte werk, om net als Jezus de wereld in te gaan en te zeggen: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”

Wij mogen weer bidden om roepingen, roepingen voor het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven, maar ook roepingen voor het huwelijk en de huwelijkstrouw, met daarbij de kracht om stand te houden in de strijd van dit leven. Laten zijn woorden ons hart vervullen: “Komt, volgt Mij.” Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God die ieder van ons roept om zijn Zoon na te volgen.

Wij bidden voor alle mensen van goede wil, in de Kerk en daarbuiten, dat het Woord van Christus hen wakker mag schudden, dat zij mogen inzien hoe urgent het is, hoe Gods Koningsheerschappij verdrukt raakt, hoe het nodig is om op te staan en Christus na te volgen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, om bezinning, om pas op de plaats, om overleg en dialoog. Dat niet de macht van het grote geld of politieke invloed het laatste woord hebben, maar het welzijn van de mensen, met name van de meest kwesbaren. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we in het jaar van gebed die woorden van Jezus opnieuw horen en in ons opnemen, dat we mogen zien en inzien waartoe Hij ons roept, dat we bereid zijn eerst aan onszelf te werken door Bij Hem in de leer te gaan.(Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen; dat we elkaar stimuleren in de navolging van Christus, dat we in het klein meewerken aan het Rijk Gods, zodat er kiemen van nieuw leven opbloeien die leiden tot nieuwe roepingen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top