Ga naar hoofdinhoud

Wij mogen ons kindschap Gods vieren met de Moeder van God die aan ons is geschonken.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Laurentius (Voorschoten), 1 januari 2018, om 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2018NIEUWJAAR1B

Lezingen

E.L: Numeri 6, 22-27
Psalm: Ps. 67 (66), 2-3, 5, 6 en 8
T.L: Galaten 4, 4-7
All. Vers. Hebreeën 1, 1-2
EV: Lucas 2, 16-21

Homilie

Toen Jezus zijn leerlingen leerde bidden, zei Hij: Gebruik geen omhaal van woorden. Als je bidt, zeg dan: “Onze Vader in de hemelen, … (Matteüs 6,7-9)” Jezus spreekt regelmatig over God als Vader. “Maak u geen zorgen over eten en drinken, uw hemelse Vader weet dat u dat nodig hebt … (Matteüs 6,31-32)” Door zo over God te spreken, bouwt Jezus een aan gemeenschap van broeders en zusters, kinderen van de ene Vader.

Toen Jezus aan het kruis hing en zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, “zei Hij tot zijn moeder: ‘Vrouw, zie daar uw zoon’. Vervolgens zei Hij tot de leerling: ‘Zie daar uw moeder’ En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich op” (Joh. 19, 25-27). Wat betekent dat?

Eerst bouwt Jezus aan een gemeenschap van kinderen van God, zeg maar het gezin van God op aarde en als Hij sterft geeft Hij zijn moeder aan zijn leerling en zijn leerling aan zijn moeder. De Christenen van de eerste eeuwen hebben al snel begrepen dat die leerling daar niet alleen voor zichzelf staat, maar voor de Kerk, voor de gemeenschap van zijn leerlingen. Door Maria een nieuwe zoon te schenken gaat haar moederschap door, ook na de dood en de verrijzenis van Christus. Jezus geeft haar een nieuw moederschap. En aan de leerling geeft Hij niet alleen God als Vader, maar ook Maria als moeder. In de Kerk heeft de leerling van Christus een nieuwe moeder in de persoon van Maria.

Maar het gaat verder. In het Woord van Jezus: ‘Zie daar uw moeder’, ligt ook een opdracht voor de leerling. Hij moet zoon (dochter) van Maria worden. De navolging van Jezus als de Zoon, wordt concreet in het zoon of dochter van Maria worden, kind van Maria worden. De leerling moet dan ook het moederschap van Maria een nieuwe plaats in zijn leven geven. Stervend aan het kruis geeft Jezus nieuw leven aan het moederschap van Maria en geeft hij nieuw leven aan zijn leerling die op een nieuwe manier zoon wordt.

Vandaag op 1 januari viert de Kerk het feest van Maria, moeder van God. Door ja te zegen op het woord van de engel, heeft zij dit moederschap aanvaard. Dat was niet alleen een lichamelijk moederschap van baren en zogen, het is het complete moederschap dat door God naar een hoger plan wordt getild, omdat God mens wordt. Zoals een moeder in het Romeinse Rijk de kinderen moest grootbrengen tot goede Romeinse burgers, zoals een moderne moeder haar kinderen wil grootbrengen tot volwassen mensen die staande blijven in deze moderne wereld, zo staat Maria ten dienst van Gods Koninkrijk en brengt Maria haar Zoon groot als Zoon van God, Zoon van de hemelse Vader. Dat moederschap van Maria gaat verder in de Kerk. Zo wil Maria ieder van ons helpen om op te groeien en uit te groeien tot kinderen van God, burgers voor Gods Koninkrijk.

Betekent het nog iets bijzonders dat het de geliefde leerling is die daar staat? Wat betekent dat eigenlijk: “De leerling die door Jezus werd bemind”? De Evangelist Johannes is de enige die dat schrijft. De geliefde leerling, de leerling die door de Heer is bemind, dat is zijn “naam”. Zo noemt hij zichzelf. Dat doet hij omdat het de liefde van Christus is die hem nieuw heeft gemaakt, door de liefde van Christus is hij opnieuw geboren. Hij wil geen andere naam meer dan die: “Door Christus bemind”.

Het lijkt een beetje op wat de Evangelist Lucas doet als hij zijn Evangelie opdraagt aan een fictieve lezer, Theófilus. Dat betekent: vriend van God. Voor ieder die vriend van God is, is zijn Evangelie bestemd. Zo wordt Maria gegeven aan de leerling die de liefde van Jezus heeft ervaren, die door die zelfgevende liefde van Christus aan het kruis, nieuw tot leven gekomen is. Je moet dus weten hoe kostbaar die liefde van Christus is, wat het Hem gekost heeft, om dat moederschap van Maria aan te kunnen nemen en te kunnen verstaan.

We vieren het moederschap van Maria. Ze is moeder van God omdat God in Christus in heel zijn volheid onder ons is verschenen. God is mens geworden en zo is Maria Moeder van God geworden. Zij heeft ja gezegd in het begin en ze heeft dat volgehouden. Zij heeft door onder het kruis te blijven staan ook ja gezegd op die nieuwe fase die voorbij de dood reikt, het nieuwe leven dat Jezus verwekt door te sterven en te verrijzen.

Hier en nu mogen wij dit moederschap van Maria vieren dat een moederschap is voor kinderen van God. Wij mogen ons kindschap Gods vieren met de Moeder van God die aan ons is geschonken. Het is tevens een uitnodiging om van haar te leren wat Gods liefde is, hoe we daarin kunnen groeien. Hoe we haar kunnen navolgen om verder te komen in de navolging van haar Zoon. Het betekent dat ook wij bereid moeten zijn net als Maria en en net als Johannes, onder het kruis te blijven staan. De ogen geopend houden om de grote liefde te zien waarmee God, waarmee Christus, waarmee Maria ons liefheeft.

Zo mogen we het nieuwe jaar ingaan; dit jaar van gebed. We mogen ook een voornemen maken, om bijvoorbeeld dagelijks minstens een tientje van de rozenkrans te bidden. Dat zal ons helpen al mediterend en het Weesgegroet herhalend, ons open te stellen voor Gods liefde, door veel mensen een plaats te geven in ons gebed, door te bidden voor alle mensen die het nodig hebben. Daarmee groeien we ook zelf als kinderen van God en van Maria. Amen.

Voorbede

Wij bidden op voorspraak van de moeder van de Heer tot God, onze hemelse Vader.

Wij bidden voor alle mensen die Maria willen navolgen in haar moederschap, dat zij van haar de liefde leren die nodig is om kinderen van God voort te brengen, om mensen te begeleiden op de weg van haar Zoon. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving die het moederschap onderwaardeert, ondergeschikt maakt aan economische belangen en maatschappelijke carrières, om een nieuw inzicht in de betekenis van het moederschap voor onze samenleving. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we Maria in ere houden, bijzonder in dit jaar van gebed, dat we haar aannemen als onze moeder die ons binnenleidt in het kind van God zijn, dat we met haar hulp vooruitgaan in de navolging van haar Zoon. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, we vragen op voorspraak van Maria, moeder van God, dat we de liefde van Christus leren kennen en dat we elkaar leren beminnen zoals zij ons bemint. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top