Ga naar hoofdinhoud

Wie en wat is de Herodes? Wat is die macht in ons leven? Kijken wij naar het Licht, luisteren we naar de Stem, dan weten we dat we een andere weg moeten kiezen. In het jaar van gebed, mag dat de uitnodiging zijn, de innerlijke weg volgen en vooruitgaan in navolging van Christus, het Licht, de Ster die ons de weg wijst.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van Sint Jozef (Wassenaar), de H. Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Willibrord (Oegstgeest), weekeinde van 6 en 7 januari 2018, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2018OPENB1B

Lezingen

E.L: Jesaja 60, 1-6
Psalm: Ps. 72 (71), 2, 7-8, 10-11, 12-13
T.L: Paulus aan de christenen van Efeze 3, 2-3a. 5-6
All. Vers. Matteüs 2, 2
EV: Matteüs 2, 1-12

Homilie

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen.

Wij zijn in de Kerk gewend aan de lichtsymboliek. De Paaskaars als symbool van Christus die de dood overwint. De doopkaars, de huwelijkskaars, de Adventskaarsen, maar ook die talloze kaarsen bij Maria, Jozef, Antonius en andere heiligen. In onze maatschappij heeft de kaars ook terrein gewonnen, kijk maar eens hoeveel kaarsjes worden gebrand bij een stille tocht. Het is een lichtprotest, een symbolische actie dat de duisternis het niet mag winnen. Dat kan een moord op een jong iemand zijn of overheersing en onvrijheid die een maatschappelijk protest oproepen. Het eenvoudige kaarsje is een krachtig symbool van licht.

De profeet Jesaja zegt: “Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem … Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen.”

Wat was die duisternis waar Jesaja over sprak? In zijn tijd zochten het Joodse Volk en hun koning voortdurend steun bij anderen, of het nu het Assyrische Rijk was of Egypte. Jesaja riep de koning op moedig te zijn, onafhankelijk te blijven en alleen te vertrouwen op God. Die coalities maken je afhankelijk van anderen en vertroebelen je geloof.

Duisternis toen en duisternis nu. Wat is de duisternis van onze tijd? Het hangt ervan af vanuit welke hoek je kijkt. Er zijn volkeren die vrees hebben voor de klimaatverandering, met grote droogtes en hongersnoden in het vooruitzicht. Er zijn volken die de duisternis zien in de voortdurende oorlogen, mensen die op de vlucht zijn. Helpt het in die omstandigheden te zeggen: “vertrouw op God en alles komt goed?”

Een sleutelwoord van Jezus in dit licht is: “… zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden” (Matteüs 6,33). Jezus is er niet op tegen dat je je huis goed bouwt en dat je nadenkt over je toekomst, Hij is zelfs niet tegen pensioenopbouw. Maar Hij houdt ons voor ogen wat op de eerste plaats moet komen en dat is Gods Koninkrijk en Gods Gerechtigheid. Dat sluit ook aan bij Jesaja. Eerst luisteren naar God, eerst Gods wil volbrengen, trouw zijn aan zijn verbond. Niet alleen tempelliturgie en grote offers, maar vooral gerechtigheid in het leven van alledag. Doe dat en je zult zien dat God zijn glorie over zijn Volk laat stralen.

Wie zouden die drie koningen in onze tijd kunnen zijn; die drie wijzen, die magiërs? Wat zouden we in kunnen vullen voor Caspar, Melchior en Balthazar?

Zou het Communisme als eerste koning neer kunnen knielen bij Christus en de mirre aandragen. Erkennen dat er maar één is die werkelijk alles deelt met de naaste, die het lijden oplost door solidariteit en de heilseconomie boven de gewone economie stelt?

Zou de tweede koning het Materialisme kunnen zijn, dat heel de Westerse economie en wetenschap, maar ook de voormalige Sovjet en China in zijn greep heeft. Zou het Materialisme tot de erkenning kunnen komen dat ze zichzelf niet genoeg is, dat er Één is die alles te boven gaat, dat er een grotere werkelijkheid bestaat die op de eerste plaats moet komen?

Zou dan de derde koning de Business kunnen zijn, de handel en de economie? Zou Business tot de erkenning kunnen komen dat moraal en ethiek, geloof en naastenliefde van groter belang zijn dan de jacht op bezit, luxe en het belang van de aandeelhouders?

U weet dat het Communisme op zich niet bestaat. Het is een ideologie, iets van mensen, daarom bestaat het. U weet dat ook het Materialisme op zich niet bestaat, het is een houding van mensen, daarom heeft het invloed. U weet ook dat Business op zich niet bestaat, het is de gewone behoefte, maar ook het egoïsme van mensen. Dat bepaalt welke ideeën we aanhangen en welke afgoden we zo groot maken dat we er in gaan geloven.

Caspar, Melchior, Balthazar, zij kwamen en knielden neer. Zij hadden werkelijk het licht gezien. Ze wisten in hun dwaze wijsheid dat in dit Kind de Ware Wijsheid in ons mensenbestaan was gekomen. Dat vraagt eenvoud van hart, erkenning van je eigen beperktheid, loslaten van je aanspraak op alwetendheid of macht. Zij hadden die bescheidenheid om innerlijk te luisteren naar een andere stem die hen niet meer terugbracht naar Herodes. Die weg, wisten ze nu, was een dwaalweg. Zij gingen langs een andere weg terug.

Zo mogen wij nadenken wie en wat de Herodes nu is, de macht die niets ontziet en kinderen de dood injaagt, de macht die alles opoffert voor het eigenbelang, die gemakkelijk liegt en bedriegt om zijn doel te bereiken. Wat is die macht in ons leven? Kijken wij naar het licht, luisteren we naar de stem, dan weten we dat we een andere weg moeten kiezen. In het jaar van gebed, mag dat de uitnodiging zijn, de innerlijke weg volgen en vooruitgaan in navolging van Christus, het Licht, de Ster die ons de weg wijst. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot onze hemelse Vader die de oorsprong is van het licht.

Wij bidden voor allen die God zoeken, dat zij het licht mogen zien, dat het kunstlicht van de wereld hen niet verblindt, dat ze op weg durven gaan en het Licht mogen vinden, Dat zij dan ook de Stem verstaan en voortgaan op de weg van het Licht. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld die zo graag koning is zonder God, voor allen die macht en invloed hebben, bijzonder de wereldleiders, dat zij van de drie koningen leren alle machtsaanspraken los te laten en zich te richten op de ene koning, Christus, Gods Zoon. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, om de houding van eenvoudige eerbied, dat wij onze gaven weten te geven aan Christus die op zoveel manieren ons leven binnenkomt, dat we onze naasten bijstaan en in hen Christus eren. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen; dat we elkaar nabij zijn in vreugde en bij lijden, dat we elkaar waarderen en het goede met elkaar delen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top