Ga naar hoofdinhoud

Op roepingenzondag staan we stil bij onze eigen roeping en de roeping tot het gewijde ambt. Tegelijk mogen we ons bewust worden dat Jezus ons oproept om te bidden voor roepingen, want elke roeping is een gave van God.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Willibrord (Oegstgeest), Sint Jozef (Wassenaar) en H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 21 en 22 april 2018, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2018TMP04B

Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 4, 32-35
Ps: 118 (117), 2-4, 16ac-18, 22-24
T.L: 1 Johannes 5, 1-6
All: Johannes 20, 29
EV: Johannes 20, 19-31

Homilie

Het is roepingenzondag, dat biedt ons een mooie gelegenheid om over roeping te spreken. Dit weekeinde staat de roeping tot het gewijde ambt centraal. Daarvan is Jezus in het Evangelie het grote voorbeeld. Hij zegt: “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.” Maar voordat ik spreek over de roeping tot herders zijn, wil ik eerst spreken over de roeping tot het algemeen priesterschap.

Iedereen die gedoopt is, is geroepen. Je eerste roeping is die tot kind van God, leerling van Christus en tempel van de Heilige Geest. Laten we daarom eerst wat stilstaan bij dat bijzondere gebeuren, het geroepen worden.

Waarom riep God Abraham weg uit zijn land, het Ur van de Chaldeeën? Waarom riep God Mozes? Waarom riep God de profeten, Elia, Jeremia? Waarom riep Jezus zijn leerlingen? God roept nooit zomaar. Als God ons roept, dan heeft Hij daarmee een bedoeling. Altijd heeft het te maken met bekering, op weg gaan met een nieuwe weg, loslaten en opnieuw beginnen. Dat nieuwe heeft altijd te maken met een betere relatie met God en een betere omgang met elkaar. Dat nieuwe kan een nieuw Verbond zijn, een nieuw land, een nieuwe wet, en altijd gaat het over nieuw leven.

Kijken we naar het Evangelie, wat voor roeping had Maria en wat voor roeping had Jozef? Ze voelden zich beiden geroepen tot een leven in volmaakte wettelijke reinheid en daar hadden ze veel voor over. Ze hadden misschien een redelijk rustig leven kunnen leiden daar in Nazareth. Maar Maria wordt geroepen moeder te worden van Gods eniggeboren Zoon. En Jozef wordt geroepen voor hen beiden te zorgen, hen te begeleiden, te beschermen en Jezus als zijn zoon en als Gods Zoon op te voeden.

Zo wordt ieder van ons, door het Doopsel, door het Vormsel of door het Huwelijk, geroepen en krijgen we een opdracht een zending in dit leven. Die zending heeft altijd te maken met onze verantwoordelijkheid op de plek waar we staan, om daar te zijn waar God ons plaatst en dat te doen wat God van ons vraagt. Wat is dan die zending? Dat is de liefde van God in ons leven waarmaken. Liefde voor God en liefde voor de naaste. Die liefde als vader of moeder, als opa of oma, broer of zus, oom of tante, buurman of buurvrouw, in je werk, in de samenleving, in de Kerk. Daar de liefde waarmaken. Zo mogen wij groeien in liefde en meebouwen aan Gods koninkrijk. Dat geldt net zozeer voor mensen die God niet kennen, maar die in hun hart de roep ervaren om goed te doen en mee te bouwen aan een beschaving van liefde. Zo ziet de Kerk roeping heel concreet worden, waarbij sommige beroepen er nog uitspringen omdat ze op een bijzondere manier aansluiten bij de zending die Jezus Zelf had.

Jezus was leraar. Zo kan elke leerkracht zijn of haar zending spiegelen aan die van Christus. Waartoe voed ik de kinderen op, wat is het belangrijkste wat ik hen kan leren. Een katholieke school onderscheidt zich niet door de hoogste cijfers, al mag dat wel. Een katholieke school leert de kinderen te groeien in hun roeping, hun plaats in de wereld, stimuleert hun band met God en elkaar, helpt ze idealen te ontwikkelen die bij te dragen aan een betere wereld, waarbij hun grote voorbeeld Jezus Christus is.

Zo kun je nadenken over artsen, chirurgen, specialisten, huisartsen, en kijken naar Christus als de geneesheer. Katholieke ziekenhuizen mogen de medici helpen hun inspiratie bij Christus op te doen. Medici zelf kunnen bij Jezus te rade gaan om de roeping van hun leven te verdiepen. Jezus stopte niet bij de genezing van het lichaam maar hielp de mens innerlijk te genezen, wat een nieuwe relatie biedt met God en de naaste.

Zo mogen we ook nadenken over politici, regeringsleiders, ministers, presidenten, koningen. Christus is koning, Hij is de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Elke regering of leider, gelovig of niet, kan Jezus als een voorbeeld nemen, werkelijk jezelf geven ten bate van de mensen voor wie je bent aangesteld. Je leven zien als een roeping en een zending, met Christus als voorbeeld, met zijn waarden en normen die de basis vormen voor een beschaving van liefde.

In dat licht past vandaag natuurlijk heel bijzonder de priesterroeping. Jezus roept leerlingen om bij Hem te zijn, bij Hem in de leer te gaan, door Hem uitgezonden te worden en zijn werk op aarde voort te zetten. Zij moeten Hem vertegenwoordigen op zo’n manier dat Hij kan zeggen: “Wie naar u luistert, luistert naar Mij” (Lukas 10, 16a). Als zij Jezus vertegenwoordigen als leraar, als priesterlijk voorspreker in het gebed, als geneesheer van de ziel door het verdrijven van demonen en door vergeving van de zonden, dan moeten ze Hem ook vertegenwoordigen als de bruidegom die zijn leven geeft voor de bruid, de kerk. Jezus roept hiervoor mannen, waardoor ook het man zijn wordt opgenomen in die zending, zoals Hij vrouwen roept en hun vrouw zijn wordt opgenomen in de zending als bruid van Christus, de Kerk.

Vandaag mogen we meer nog dan anders bidden om roepingen. Eerst voor die algemene roeping die ieder afzonderlijk heeft. Bijzonder vandaag voor het geroepen zijn om Jezus als priester, diaken of religieus na te volgen, Hem te vertegenwoordigen en zijn werk in de wereld voort te zetten en zo mee te bouwen aan een netwerk van liefde en een beschaving van liefde. Amen.

Voorbede

Jezus Christus is onze hogepriester en voorspreker die zetelt aan Gods rechterhand, bidden wij daarom vol vertrouwen.

Wij bidden voor de Kerk, vandaag bijzonder voor de priester- en diakenopleiding Vronesteyn, om meer roepingen, om onderscheiding van de eigen roeping, om verdieping, volharding en groei op de weg naar de wijding. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving,
dat alle mensen van goede wil, de taak die hen in het leven wacht, opnemen en volbrengen, dat zij op die weg Christus mogen ontmoeten en de zin van hun leven gaan verstaan. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie, om een verdieping van ons algemeen priesterschap, bewustwording van ieders eigen roeping en zending. Dat de Heilige Geest de harten mag verlichten, zodat ieder vreugde vindt in de eigen taak in het leven. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat we in vrijheid en vreugde over roeping spreken, dat groot en klein ruimte geven aan de Heilige Geest die ons daarin de weg wijst. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top