Ga naar hoofdinhoud

God maakt geen onderscheid tussen mensen. Ieder mens wordt geroepen om Jezus na te volgen.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van Sint Willibrordus (Wassenaar), Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Willibrord (Oegstgeest), weekeinde van 5 en 6 mei 2018, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2018TMP06B

Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 10, 25-26, 34-35, 44-48
Ps: Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4
T.L: 1 Johannes 4, 7-10
All: Johannes 14, 23
EV: Johannes 15, 9-17

Homilie

Wat is een goed mens? Deze dagen, vier en vijf mei, worden we herinnerd aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, beelden worden herhaald van de concentratiekampen, de werkkampen en de vernietigingskampen. Er zijn boeken volgeschreven over hoe het nationaalsocialisme kon groeien, hoe Hitler aan de macht kon komen, over de achterliggende geschiedenis van de eerdere oorlogen, de nationale trauma’s, de interne problemen en de dromen van een groot en machtig rijk. Voeg daarbij ook de opkomst van het darwinisme met de evolutietheorie die gebruikt werd als basis voor de rassentheorie.

Zijn al die verklaringen voldoende om te begrijpen hoe mensen andere mensen massaal vermoorden, vernederen, uithongeren, vernietigen. Joodse theologen kwamen later met een God is dood theorie. De God van hun vaderen was dood. Die God bestaat niet, een God die dit kan toelaten is geen God. Maar Christenen hadden ook een probleem. Niet een God is dood gedachte, maar een soort faillissement van de Christelijke cultuur. Hoeveel gedoopten waren achter Hitler aangelopen. Wat betekent Christendom nog als je blind achter dit soort leiders aanloopt en erger nog, geloven wat ze zeggen en doen wat ze je opdragen. Was Christus niet het voorbeeld, was Jezus niet de maat, de norm voor ons doen en laten? Hoe kon Christus en de Kerk zo gemakkelijk worden ingeruild voor een Führer met vernietigingskampen?

De afgelopen tijd heb ik vaker gesproken over cultuur-christendom en keuze-christendom of cultuur-katholicisme en keuze-katholicisme. Mensen vragen me dan wat ik daarmee bedoel. Ik denk dan dat mensen wel gedoopt zijn, maar wat hun geloof betreft geheel leunen op de cultuur. In een heel gelovige omgeving zul je hen moeilijk kunnen onderscheiden van keuze-gelovigen, want ze doen ongeveer hetzelfde. Maar als de cultuur verandert, waardoor aan jouw gelovig-zijn eisen worden gesteld, als de heersende mening verandert en jouw geloof belachelijk wordt gemaakt, als die argumenten ook nog logisch klinken en ook nog een spoor van waarheid hebben, dan gaan cultuur-gelovigen met de grote stroom mee. Dat is ook niet afhankelijk van intelligentie, al zou je dat veronderstellen, het is afhankelijk van de kracht van het geloof en dat hangt af van een levende band met Christus, met God de Vader en de heilige Geest.

Wat is een goed mens? Daar begon ik mee. In de kerk vieren we de heiligen. In hun levens zien wij voorbeelden van goede mensen. Zij zijn dat geworden omdat zij die ene goede Mens, Christus hebben nagevolgd.

Die goede mensen vinden we niet alleen binnen de Kerk. Vandaag hebben we daar een mooi voorbeeld van. Petrus heeft een visioen gehad en is op weg gegaan naar Cornelius in Caesarea. Dit was een Romein, een honderdman. Hij en al zijn huisgenoten waren vroom en godvrezend. Hij gaf veel aalmoezen aan het volk en bad voortdurend tot God. Cornelius was dus een goed mens.

Petrus vroeg zich af: Wat is rein en wat is onrein? Kan God hetzelfde geven aan niet Joden als aan Joden? Mag ik hen dopen, terwijl ze de wet van Mozes niet kennen, laat staan onderhouden? Petrus komt tot de conclusie: “Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.” Petrus krijgt nog een bevestiging, want voor hij is uitgesproken beginnen de mannen in tongen te spreken, vervuld van de Heilige Geest. Dan besluit Petrus hen te dopen.

Deze honderdman Cornelius was wel een Romein, maar hij was een Godvrezende, dat betekent dat hij geloofde in de God van de Joden en bovendien stond hij open voor Christus als Gods Zoon. Petrus zegt het eenvoudig: Iedere mens die God vreest en het goede doet is God welgevallig.

Maar hoe is dat nu? In onze tijd is dat geloof van de heidenen vervangen door geloof dat God niet bestaat of een niet weten of God bestaat, of een geloof in iets, heel misschien. Zou je de uitspraak van Petrus ook op onze tijd kunnen toepassen: Iedere mens die God vreest en het goede doet is God welgevallig.

In de eerste brief van Johannes lezen we: “Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God”. Maar daarbij moeten we wel begrijpen wat Johannes bedoelt met liefhebben. Hij denkt dan aan het voorbeeld van Jezus, je leven geven voor je naasten, je vijanden vergeven, niet jezelf zoeken, de liefde waar Paulus een lofzang op schreef. “Iedereen die op die manier liefheeft is een kind van God, en kent God”

De afgelopen dagen hebben ons in herinnering gebracht dat goed en kwaad dwars door elkaar heen loopt. Dat wordt zichtbaar in crisissituaties. Dan wordt duidelijk of je geloof sterk is, zodat je Christus navolgt en kiest voor zijn liefde. Is er dan nog verschil met goede mensen die niet gedoopt zijn of niet geloven? Het verschil is hooguit dat zij het moeilijker hebben, ze zijn helemaal afhankelijk van hoe de heilige geest in hen kan werken.

Gelovigen hebben het gemakkelijker omdat zij een model hebben, een enorme hulp, Jezus Christus, met zijn voorbeeld, zijn Woord en zijn Sacramenten en zijn Kerk. Hij wijst de richting bij hun keuzen; eenvoudigweg doen zoals Hij, dan ben je een goed mens. Wat zou het mooi zijn, een droom, als alle mensen van goede wil, van binnen en buiten de Kerk, elkaar daarin vinden, zijn voorbeeld, zijn mateloze liefde, het zou de wereld vooruit helpen. Amen.

Voorbede

Jezus spoort ons aan om in zijn Naam onze vragen aan God voor te leggen, daarom bidden wij vol vertrouwen.

Voor alle gedoopten, dat zij werkelijk Christus als voorbeeld nemen en door Hem elke vorm van egoïsme overwinnen. Voor alle mensen van goede wil, dat zij in Christus het model vinden van een goed mens, die de moeite waard is om na te volgen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, dat de leiders van de wereld vrede nastreven, dat er een einde komt aan het geweld en het moorden, aan vervolgingen en uitbuitingen. Om een wereldwijd verbond van goede wil met goede mensen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie, om een geest van samenwerking, erkenning van het goede in elkaar, voorzichtigheid en respect in het omgaan met verschillen, volharding en moed om de problemen het hoofd te bieden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, om een sfeer waarin ieders talenten gezien worden en gewaardeerd, waarbij ieder zich kan ontplooien, bijzonder in de liefde voor elkaar. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top